طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اندازه گيري اسپکتروفتومتري هيدروژن پروکسيد با استفاده از پارافلوئوروفنل در واکنش تريندر و کاربرد آن در تعيين اسيداوريک

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده