طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسي رابطه فعاليت هاي بدني با سطح سلامت عمومي سالمندان زن و مرد منتخب تهران
بررسي رابطه فعاليت هاي بدني با سطح سلامت عمومي سالمندان زن و مرد منتخب تهران
بررسي رابطه ميان روابط مادر- کودک و نشانگان اضطرابي در کودکان پيش دبستاني
بررسي رابطه ميان روابط مادر- کودک و نشانگان اضطرابي در کودکان پيش دبستاني
بررسي راندمان زراعت ارگانيک کلزا در منطقه زير آب
بررسي راندمان زراعت ارگانيک کلزا در منطقه زير آب
بررسي رفتار نشت هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي از خاک هاي آلوده به روش ليچينگ ستوني
بررسي ريخت شناسي و ريز ريخت شناسي فندقه در تعدادي از گونه هاي جنس Boraginaceae)  Onosma L ) در ايران
بررسي ريخت شناسي و ريز ريخت شناسي فندقه در تعدادي از گونه هاي جنس Boraginaceae) Onosma L ) در ايران
بررسي ساختار بافتي و سلولي نوزادان مادران تيمار شده موش Balb/C  با کينازولينون ها
بررسي ساختار بافتي و سلولي نوزادان مادران تيمار شده موش Balb/C با کينازولينون ها
بررسي ساختارهاي بافتي طحال، قلب و مغز نوزادان موش Balb/C تيمار شده با کينازولينون ها Histological studies of the spleen,heart
بررسي سن و رشد توليد مثل سياه ماهيان  capoeta samascina در رودخانه دالکي استان بوشهر
بررسي سن و رشد توليد مثل سياه ماهيان capoeta samascina در رودخانه دالکي استان بوشهر
بررسي سن و رشد ماهي قزل آلا خال قرمز  در رودخانه هاب بابل رود ، تالار و تجن در استان مازندران
بررسي سن و رشد ماهي قزل آلا خال قرمز در رودخانه هاب بابل رود ، تالار و تجن در استان مازندران
بررسي سيتوژنتيکي ارقام انار
بررسي سيتوژنتيکي ارقام انار
بررسي سيتوژنتيکي و الکتروفوزي برخي از ژنوتيپ هاي گياه کلزا
بررسي سيتوژنتيکي و الکتروفوزي برخي از ژنوتيپ هاي گياه کلزا
بررسي شاخص هاي پايداري شبکه سبزراه ها بر اساس "اصول بوم شناسي سيماي سرزمين"
بررسي صادرات غير نفتي استان مازندران
بررسي صادرات غير نفتي استان مازندران
بررسي عدد رنگي موضعي و خواص گراف (U (m,r
بررسي عدد رنگي موضعي و خواص گراف (U (m,r
بررسي عدد رنگي موضعي و خواص گراف (m,r)
بررسي عددي طيف فلورسانس ناشي از اندر کنش نور ليزر و بافت Breast به کمک روش عددي المانهاي مرزي
بررسي عددي طيف فلورسانس ناشي از اندر کنش نور ليزر و بافت Breast به کمک روش عددي المانهاي مرزي
بررسي علل و عوامل عدم گرايش کشاورزان زيرآب و دهستان هاي اطراف به نظام چند نوبتي کشت در هر سال زراعي
بررسي علل و عوامل عدم گرايش کشاورزان زيرآب و دهستان هاي اطراف به نظام چند نوبتي کشت در هر سال زراعي
بررسي علل و پيامدهاي مکاني - فضايي مهاجرتهاي درون شهري : مورد سعادت آباد
بررسي علل و پيامدهاي مکاني - فضايي مهاجرتهاي درون شهري : مورد سعادت آباد
بررسي عملکرد رياضي دانش آموزان در تيمز
بررسي عملکرد رياضي دانش آموزان در تيمز
بررسي عملکرد کمي و کيفي سه توده سير (Allium sativum L) ايراني در نظام هاي کشت فشرده سنتي و زيستي در مزرعه دانشگاه شهيدبهشتي در
بررسي عملکرد کمي و کيفي سه توده سير (Allium sativum L) ايراني در نظام هاي کشت فشرده سنتي و زيستي در مزرعه دانشگاه شهيدبهشتي در
بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي
بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي
بررسي غلاف پلاسماي مغناطيده در يک پلاسماي دو مولفه اي
بررسي غلاف پلاسماي مغناطيده در يک پلاسماي دو مولفه اي
بررسي غير فعال سازي و کاهش جمعيت ميکروبي (باکتري - مخمر) موجود در آب و ماء الشعير توسط پرتو ليزر در ناحيه ماوراء بنفش در طول م
بررسي غير فعال سازي و کاهش جمعيت ميکروبي (باکتري - مخمر) موجود در آب و ماء الشعير توسط پرتو ليزر در ناحيه ماوراء بنفش در طول م
بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در تحمل به ايسکمي حاصل از هيپرکسي نورموباريک در مغز رت مدل سکته مغزي
بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در تحمل به ايسکمي حاصل از هيپرکسي نورموباريک در مغز رت مدل سکته مغزي

صفحه‌ها