طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بازشناسي چهره با استفاده از روش هاي آماري Face Recognition using statistical methods
بازشناسي چهره با استفاده از روش هاي آماري Face Recognition using statistical methods
بازه هاي اطمينان بوت استرپي به روش t - صدکي براي دوره تناوب با استفاده از دوره نگار و کاربرد آن در ستاره شناسي
بازه هاي اطمينان بوت استرپي به روش t - صدکي براي دوره تناوب با استفاده از دوره نگار و کاربرد آن در ستاره شناسي
برآورد ارزش تفرجي منطقه کوهستاني درکه با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
برآورد ارزش تفرجي منطقه کوهستاني درکه با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
برآورد بيزي پارامترهاي ميدانهاي تصادفي گاوسي فضاي مقياس
برآورد بيزي پارامترهاي ميدانهاي تصادفي گاوسي فضاي مقياس
برآورد دنباله اي توابعي از پارامتر مقياس در يک زير خانواده نمايي از توزيع
برآورد دنباله اي توابعي از پارامتر مقياس در يک زير خانواده نمايي از توزيع
بررسي آناتومي و بافت شناسي دستگاه گوارش پرندگان گوشتخوار و دانه خوار ايران
بررسي آناتومي و بافت شناسي دستگاه گوارش پرندگان گوشتخوار و دانه خوار ايران
بررسي اثر 6-D-lys 3-GHRP  بر بيان ژن NPY در موش هاي صحرايي گرسنه
بررسي اثر 6-D-lys 3-GHRP بر بيان ژن NPY در موش هاي صحرايي گرسنه
بررسي اثر بخشي " نظام ارتباطي مبادله تصويري " در افزايش مهارت هاي ارتباطي کلامي و غير کلامي کودکان مبتلا به طيف اختل
بررسي اثر بخشي " نظام ارتباطي مبادله تصويري " در افزايش مهارت هاي ارتباطي کلامي و غير کلامي کودکان مبتلا به طيف اختل
بررسي اثر بخشي فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه شهيد بهشتي از ديدگاه دانشجويان
بررسي اثر حفاظتي اسانس گياه Dracocephalum multicaule بر مرگ سلولي القا شده توسط هيدروژن پراکسيد: مطالعه بر روي يک رده سلول سرط
بررسي اثر دما بر دو شکستي و دو فامي القايي در فيلم پليمري آلاييده
بررسي اثر دما بر دو شکستي و دو فامي القايي در فيلم پليمري آلاييده
بررسي اثر شبکه سل ژل بعنوان ميزبان براي رنگينه آزو براي مادولاسيون الکترواپتيکي
بررسي اثر شبکه سل ژل بعنوان ميزبان براي رنگينه آزو براي مادولاسيون الکترواپتيکي
بررسي اثر ضد ميکروبي اسانس گياهان دارويي تجويزي بر باکتري هاي موثر در بيماري سينوزيت
بررسي اثر ضد ميکروبي اسانس گياهان دارويي تجويزي بر باکتري هاي موثر در بيماري سينوزيت
بررسي اثر ميکروبي عصاره دو گياه بومي ايراني و خالص سازي مواد ضد ميکروبي موثر آنها
بررسي اثر ميکروبي عصاره دو گياه بومي ايراني و خالص سازي مواد ضد ميکروبي موثر آنها
بررسي اثر هال در فيلم هاي نازک آهن پايه رشد داده شده با روش لايه نشاني ليزري
بررسي اثر هال در فيلم هاي نازک آهن پايه رشد داده شده با روش لايه نشاني ليزري
بررسي اثر کروموفور بر بازدهي توري قطبشي در فيلم پليمري آلاينده
بررسي اثر کروموفور بر بازدهي توري قطبشي در فيلم پليمري آلاينده
بررسي اثرات زيست محيطي علف کش هاي به ثبت رسيده گندم در ايران
بررسي اثرات زيست محيطي علف کش هاي به ثبت رسيده گندم در ايران
بررسي اثرات محلولپاشي اوره و سولفات روي بر روي کميت و کيفيت ميوه درختان پسته رقم اوحدي
بررسي اثرات محلولپاشي اوره و سولفات روي بر روي کميت و کيفيت ميوه درختان پسته رقم اوحدي
بررسي اثرات محلولپاشي روغن هاي معدني براي زود گلدهي درختان پسته رقم اکبري به منظور مقابله با شرايط نامساعد محيط
بررسي اثرات محلولپاشي روغن هاي معدني براي زود گلدهي درختان پسته رقم اکبري به منظور مقابله با شرايط نامساعد محيط
بررسي اثرات مصرف تلفيقي کودهاي آلي و شيميايي بر سلامت خاک زراعي و عملکرد کلزا در منطقه زير آب
بررسي اثرات مصرف تلفيقي کودهاي آلي و شيميايي بر سلامت خاک زراعي و عملکرد کلزا در منطقه زير آب
بررسي اثرات ميدان مغناطيسي بر روي ناپايداري ها در پلاسماي تخليه الکتريکي در يک ميدان الکتريکي ثابت
بررسي اثرات ميدان مغناطيسي بر روي ناپايداري ها در پلاسماي تخليه الکتريکي در يک ميدان الکتريکي ثابت
بررسي اثرات نيروي پاندرموتيو و جرم نسبيتي در برهمکنش ليزر قوي با پلاسما
بررسي اثرات نيروي پاندرموتيو و جرم نسبيتي در برهمکنش ليزر قوي با پلاسما
بررسي اثرات همبستگي اسپيني روي خواص نيم رساناهاي فرو مغناطيسي
بررسي اثرات همبستگي اسپيني روي خواص نيم رساناهاي فرو مغناطيسي

صفحه‌ها