طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

انتخاب و فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور استخراج بعضي از ترپنوئيدهاي موجود در گياهان ايران با ساختمان مولکولي مشخص جهت بررسي
انتخاب و فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور استخراج بعضي از ترپنوئيدهاي موجود در گياهان ايران با ساختمان مولکولي مشخص جهت بررسي
انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل- BCO
انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل- BCO
انداره گيري و تحليل شاخص هاي بهره وري زيربخش هاي زراعت و باغباني بخش کشاورزي در يک دوره زماني ‎۱۲ ساله
اندازه گيري انرژي آزاد گيبس افزوني براي مخلوط الکتروليت هاي غليظ نمک يک به يک به روش پتانسيومتري
اندازه گيري انرژي آزاد گيبس افزوني براي مخلوط الکتروليت هاي غليظ نمک يک به يک به روش پتانسيومتري
اندازه گيري بيضي گونگي نور عبوري از فيلم هاي مغناطيسي به روش خودکار
اندازه گيري بيضي گونگي نور عبوري از فيلم هاي مغناطيسي به روش خودکار
اندازه گيري دز ناشي از تابش ايکس دستگاه پلاسماي کانوني SBUPF در تخليه هاي دستگاه با گازهاي آرگون و دوتريوم
اندازه گيري و بررسي آلودگي جيوه در زنجيره غذايي مردم تهران
اندازه گيري و بررسي آلودگي جيوه در زنجيره غذايي مردم تهران
اندازه گیری کمی فنولیک اسیدهای اندام هوایی و ریشه گیاه Thvmus persicus به روش  HPLC
اندازه گیری کمی فنولیک اسیدهای اندام هوایی و ریشه گیاه Thvmus persicus به روش HPLC
انگيزه شغلي معلمان مدارس تهران
انگيزه شغلي معلمان مدارس تهران
ايزو کلينيسم جبرهاي لي و مساله اي از فيليپ هال
ايزو کلينيسم جبرهاي لي و مساله اي از فيليپ هال
ايزو کلينيسم جبرهاي لي و مساله اي از فيليپ هال
ايزوله کردن و شناسايي باکتري هاي هالوفيل توليد کننده بيوسورفاکتانت و تجزيه کننده آلودگي هاي نفتي آب دريا و رسوبات
ايزوله کردن و شناسايي باکتري هاي هالوفيل توليد کننده بيوسورفاکتانت و تجزيه کننده آلودگي هاي نفتي آب دريا و رسوبات
اپوکسيداسيون فتوکاتاليستي آلکنها در حضور حساسگرهاي متالوپورفيرينها با اکسيژن
اپوکسیداسیون فتوکاتالیستی آلکن ها در حضور حساسگرهای متالوپورفیرینها با اکسیژن
اپوکسیداسیون فتوکاتالیستی آلکن ها در حضور حساسگرهای متالوپورفیرینها با اکسیژن
اکسايش کاتاليستي ترکيبات آلي در مايعات يوني با استفاده از فتالوسيانين ها در حضور هوا
اکسايش کاتاليستي ترکيبات آلي در مايعات يوني با استفاده از فتالوسيانين ها در حضور هوا
اکسايش کاتاليستي ترکيبات آلي در مايعات يوني با استفاده از فتالوسيانين ها در حضور هوا
اکسيداسيون الکتروشيميايي هيدروکينون ها در مجاورت مالونونيتريل
اکسيداسيون الکتروشيميايي هيدروکينون ها در مجاورت مالونونيتريل
اکسيداسيون انتخابي سيکلو هگزن تحت اثر کاتاليزور الک ملکولي مزو پور حاوي واناديوم در محيط مايع
اکسيداسيون انتخابي سيکلو هگزن تحت اثر کاتاليزور الک ملکولي مزو پور حاوي واناديوم در محيط مايع
اکسيداسيون بعضي از الکل هاي آليفاتيک با تترا متيل آمونيوم فلوئوروکرومات
اکسيداسيون بعضي از الکل هاي آليفاتيک با تترا متيل آمونيوم فلوئوروکرومات
اکسيداسيون فتو کاتاليستي آلدهيدها درحضور حساس کننده هاي متالوپورفيريني پلاتين
اکسيداسيون کاتاليستي ترکيبات استخلاف دار آروماتيکي و هتروسيکل ها با استفاده از کاتاليزورهاي متالوپورفيرين و متالوفتالوسيانين
اکسيداسيون کاتاليستي ترکيبات استخلاف دار آروماتيکي و هتروسيکل ها با استفاده از کاتاليزورهاي متالوپورفيرين و متالوفتالوسيانين
اکولوژي سمندر جويباري ايران  Batrachuperus (Paradaetylodon) persicus
اکولوژي سمندر جويباري ايران Batrachuperus (Paradaetylodon) persicus
باز پارامتريزه کردن زمان در کيهانشناسي بيانکي اسپينوري نوع ‎۱
باز پارامتريزه کردن زمان در کيهانشناسي بيانکي اسپينوري نوع ‎۱
بازسازي تصوير به دست آمده از نمونه هاي مشابه بافت پستان در ناحيه فروسرخ نزديک به کمک روش پاره هاي مرزي
بازسازي تصوير به دست آمده از نمونه هاي مشابه بافت پستان در ناحيه فروسرخ نزديک به کمک روش پاره هاي مرزي

صفحه‌ها