طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد مکانيک کوانتمي براي محاسبه ضرايب فعاليت
کاربرد مکانيک کوانتمي براي محاسبه ضرايب فعاليت
کارگاه و آزمايشگاه علوم سياسي مدخلي براي بازنگري علوم سياسي در ايران
کارگاه و آزمايشگاه علوم سياسي مدخلي براي بازنگري علوم سياسي در ايران
کاوشي در شناخت باربوس ماهيان رودخانه تالار
کاوشي در شناخت باربوس ماهيان رودخانه تالار
کتابشناسی توضیحی معماری پیش از اسلام ایران
کتابشناسی توضیحی معماری پیش از اسلام ایران
کدگذاري آنتروپي سيگنال صحبت کدشده با استفاده از خواص مدل روان شنيداري سيستم شنوايي و بسته موجک
کدگذاري آنتروپي سيگنال صحبت کدشده با استفاده از خواص مدل روان شنيداري سيستم شنوايي و بسته موجک
کشت ريشه اي مويين گلرنگ: توانايي گياه پالايي و ارتباط آن با توليد رنگدانه ها
کشت ريشه اي مويين گلرنگ: توانايي گياه پالايي و ارتباط آن با توليد رنگدانه ها
کشت قارچ هاي دارويي براي اولين بار در ايران
کشت قارچ هاي دارويي براي اولين بار در ايران
کشف و معرفي واکنش هاي چند جزيي جديد بر اساس شيمي ايزوسيانيدها با استفاده از ترکيب دو روش " وارسي شيمي تلفيقي " و
کشف و معرفي واکنش هاي چند جزيي جديد بر اساس شيمي ايزوسيانيدها با استفاده از ترکيب دو روش " وارسي شيمي تلفيقي " و
کلونسازي ژن پروتناز قليائي از يک باسيلوس جدا شده از خاک در اشريشياکلاي
کلونسازي ژن پروتناز قليائي از يک باسيلوس جدا شده از خاک در اشريشياکلاي
کلونسازي ژن پروتناز قلياني از يک باسيلوس جدا شده از خاک در اشريشياکلاي
کلونسازي ژن پروتناز قلياني از يک باسيلوس جدا شده از خاک در اشريشياکلاي
کليات حقوق
کليات حقوق
کمپرسور ۲-‎۴ باقابليت مکمل ‎۲
کمپرسور ۲-‎۴ باقابليت مکمل ‎۲
کنترل بهينه سيستم هاي خطي تاخيري متغير با زمان با استفاده از موجک هاي چند گانه لژاندر خطي
کنترل بهينه سيستم هاي خطي تاخيري متغير با زمان با استفاده از موجک هاي چند گانه لژاندر خطي
کنترل تطبيقي سروو موتور AC به همراه درايور
کنترل تطبيقي سروو موتور AC به همراه درايور
کنترل هوشمند پيل سوختي و پيکر بندي پشته از طريق بهينه سازي پارامترها به کمک الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات اصلاح يافته
کنترل هوشمند پيل سوختي و پيکر بندي پشته از طريق بهينه سازي پارامترها به کمک الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات اصلاح يافته
کيهان شناسي شامه ناهمسانگرد با يک پتانسيل محدود کننده
کيهان شناسي شامه ناهمسانگرد با يک پتانسيل محدود کننده
کيهان شناسي فريدمن - رابرتسون - واکر در نظريه خلا برنز - ديکي پنج بعدي
گذار فاز QCD در کيهان شناسي برنز - ديکي
گذار فاز کوارک - هادرون در گرانش شامه اي برنز - ديکي
گراف هاي اشتراک تصادفي و کاربردهاي آماري آن
گراف هاي اشتراک تصادفي و کاربردهاي آماري آن
گرده شناسي گونه هايي از جنس سيلن (بخش اوريکولانه) Silene L., Sect. Auriculatae ازتيره ميخک در ايران
گرده شناسي گونه هايي از جنس سيلن (بخش اوريکولانه) Silene L., Sect. Auriculatae ازتيره ميخک در ايران
گزارش طرح گسترش و فايل بندي علمي موزه جانور شناسي گروه زيست شناسي
گزارش طرح گسترش و فايل بندي علمي موزه جانور شناسي گروه زيست شناسي
گزارش مرحله اول طرح پژوهشی مستندسازی تجربیات مدیران
گزارش مرحله اول طرح پژوهشی مستندسازی تجربیات مدیران
گزارش نهايي طرح شماره ۶۱۲۵/‎۶۰۰، مصوبه مورخ ۱۵/۸/‎۸۵ بررسي ساختارهاي بافتي طحال، معده، قلب و مغز نوزادان موش Balb/C تيمار شده با
گزارش نهايي طرح شماره ۶۱۲۵/‎۶۰۰، مصوبه مورخ ۱۵/۸/‎۸۵ بررسي ساختارهاي بافتي طحال، معده، قلب و مغز نوزادان موش Balb/C تيمار شده با

صفحه‌ها