طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ميکرواستخراج مايع - مايع توسط روش ديسپرسيو به منظور تغليظ و استخراج ترکيبات دي نيتروتولوئن در نمونه هاي آبي با کروماتوگرافي گا
ميکرواستخراج مايع - مايع توسط روش ديسپرسيو به منظور تغليظ و استخراج ترکيبات دي نيتروتولوئن در نمونه هاي آبي با کروماتوگرافي گا
ميکروبيواستراتيگرافي و ميکروفاسيس زمينهاي پرمين در مناطق کلمرد، شتري و شيرگشت(ايران مرکزي)
ميکروبيواستراتيگرافي و ميکروفاسيس زمينهاي پرمين در مناطق کلمرد، شتري و شيرگشت(ايران مرکزي)
مکانيسم تشکيل دولوميت در پلت فورم هاي کربناته پرکامبرين - کامبرين ايران مرکزي و زاگرس و ارتباط آنها با فعاليت هاي ماگمايي
مکانيسم تشکيل دولوميت در پلت فورم هاي کربناته پرکامبرين - کامبرين ايران مرکزي و زاگرس و ارتباط آنها با فعاليت هاي ماگمايي
نانوذرات زينک اکسيد ساپورت شده بر روي بستر پلي آنيلين: به عنوان يک کاتاليست هتروژن فعال و پايدار براي واکنش آسيلاسيون فريدل کر
ناپايداري سکونتگاههاي کوچک کوهستاني مورد: ناحيه آلاداغ در شمال خراسان
ناپايداري سکونتگاههاي کوچک کوهستاني مورد: ناحيه آلاداغ در شمال خراسان
نطريه هموتوپي در هندسه ناجابجايي
نطريه هموتوپي در هندسه ناجابجايي
نظام ملي حفاظت از هواي پاک در حقوق محيط زيست
نظام ملي حفاظت از هواي پاک در حقوق محيط زيست
نظريه فيلترها روي BL- جبرها و MTL- جبرها
نظريه مدلها براي ساختار کريپکي (قضاياي توسيع و حذف)
نظريه مدلها براي ساختار کريپکي (قضاياي توسيع و حذف)
نقد و بررسي کتاب سوانح العشاق احمد غزالي
نقد و بررسي کتاب سوانح العشاق احمد غزالي
نقش اصل مشارکت در روند مردم سالار شدن حقوق بين الملل محيط زيست
نقش اصل مشارکت در روند مردم سالار شدن حقوق بين الملل محيط زيست
نقش سرمايه گذاريهاي شهري در تحول فضاي روستايي ( نمونه موردي بخش طرقبه - شهرستان مشهد )
نقش سرمايه گذاريهاي شهري در تحول فضاي روستايي ( نمونه موردي بخش طرقبه - شهرستان مشهد )
نقش طبيعت در طراحي
نقش طبيعت در طراحي
نقش و اهميت بازار در شهرهاي شرق اسلامي مورد: بازار لار
نقش و اهميت بازار در شهرهاي شرق اسلامي مورد: بازار لار
نقطه هاي کوانتومي مغناطيسي در سيستم هاي مزوسکوپيک چند کاناله
نقطه هاي کوانتومي مغناطيسي در سيستم هاي مزوسکوپيک چند کاناله
نمايش حاشيه و رمزگذاري تصاوير با استفاده از کدهاي زنجيره اي
نمايش حاشيه و رمزگذاري تصاوير با استفاده از کدهاي زنجيره اي
نمونه گيري فضايي با استفاده از نظريه پوشانش
نمونه گيري فضايي با استفاده از نظريه پوشانش
نويززدائي سيگنال صحبت با استفاده از مدل سازي مخلوطهاي گوسي و فيلتر وينر
نويززدائي سيگنال صحبت با استفاده از مدل سازي مخلوطهاي گوسي و فيلتر وينر
نويززدائي سيگنال صحبت مبتني بر خواص روان-شنيداري سيستم شنوائي
نويززدائي سيگنال صحبت مبتني بر خواص روان-شنيداري سيستم شنوائي
نگاشت ديناميک پخش با استفاده از روش انحراف سنجي ماره
نگاشت ديناميک پخش با استفاده از روش انحراف سنجي ماره
نگرش سيستمي به مسائل آموزش عالي در ايران
نگرش سيستمي به مسائل آموزش عالي در ايران
نگرشي بر تحولات جغرافياي فرهنگي شهري مطالعه موردي : مناطق ‎۱ و ‎۱۲ شهر تهران ، طي سه دهه اخير
نگرشي بر تحولات جغرافياي فرهنگي شهري مطالعه موردي : مناطق ‎۱ و ‎۱۲ شهر تهران ، طي سه دهه اخير
هدايت هوشمند پرنده هاي بدون سرنشين
همريختي هاي گراف و تابع هاي افراطي
همريختي هاي گراف و تابع هاي افراطي

صفحه‌ها