طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

معني و ماهيت معماري منظر
مفهوم انژکتيو در رسته ها
مفهوم انژکتيو در رسته ها
مقايسه اثر بخشي راهبردهاي خود پرسشي مبتني بر رايانه و شيوه هاي آموزش نوشتاري سنتي غني شده ( کاغذ و مدادي ) بر کارآمدي نوشتاري
مقايسه اثر بخشي راهبردهاي خود پرسشي مبتني بر رايانه و شيوه هاي آموزش نوشتاري سنتي غني شده ( کاغذ و مدادي ) بر کارآمدي نوشتاري
مقايسه تاثير سه گونه مختلف گياه Salvia بر ميزان گليکوزيله شدن و تغييرات ساختاري پروتئين هاي بيماران مبتلا به ديابت : مطالعه و
مقايسه تاثير سه گونه مختلف گياه Salvia بر ميزان گليکوزيله شدن و تغييرات ساختاري پروتئين هاي بيماران مبتلا به ديابت : مطالعه و
مقايسه ترکيب روغن هاي اسانس گياه مورد Myrtus communis حاصل از استخراج با سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن و تقطير با آب
مقايسه ترکيبات تشکيل دهنده اسانس و خواص ضد ميکروبي اندام هاي هوايي گياه Artemisia turcomanica در ساعات مختلف نظير Comparison o
مقايسه ترکيبات تشکيل دهنده اسانس و خواص ضد ميکروبي اندام هاي هوايي گياه Haussknechtia elymaitica Boiss
مقايسه خواب بذرهاي باريچه دو منطقه فيروز کوه و پلور . سنجش ساليسيليک اسيد آندوژن بذر و فعاليت آلفا آميلاز و پروتئين کل طي شکست
مقايسه خواب بذرهاي باريچه دو منطقه فيروز کوه و پلور . سنجش ساليسيليک اسيد آندوژن بذر و فعاليت آلفا آميلاز و پروتئين کل طي شکست
مقايسه دو انديس مس سر کوه در ناحيه سر چشمه کرمان و قبله بولاغ در منطقه طارم زنجان
مقايسه دو انديس مس سر کوه در ناحيه سر چشمه کرمان و قبله بولاغ در منطقه طارم زنجان
مقايسه روش هاي کروماتوگرافي گازي و رزونانس مغناطيسي هسته فسفر (‎31PNMR) براي آناليز حشره کش تري کلروفن
مقايسه روش هاي کروماتوگرافي گازي و رزونانس مغناطيسي هسته فسفر (‎31PNMR) براي آناليز حشره کش تري کلروفن
مقايسه غرور ملي در ايرانيان مقيم کانادا، متقاضي مهاجرت به کانادا و ساکن تهران
مقايسه غرور ملي در ايرانيان مقيم کانادا، متقاضي مهاجرت به کانادا و ساکن تهران
مقايسه نتايج ارزيابي پايان ترم اعضاء هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در سال هاي ‎۱۳۸۰ و ‎۱۳۸۵ و نظرسنجي از اعضاء درباره راهکارهاي
مقايسه نتايج ارزيابي پايان ترم اعضاء هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در سال هاي ‎۱۳۸۰ و ‎۱۳۸۵ و نظرسنجي از اعضاء درباره راهکارهاي
مقايسه و آناليز موتور - ژنراتور سوئيچ رلوکتانس ميدان کمکي با موتور - ژنراتور دي سي بدون جاروبک ميدان کمکي
مقايسه و آناليز موتور - ژنراتور سوئيچ رلوکتانس ميدان کمکي با موتور - ژنراتور دي سي بدون جاروبک ميدان کمکي
مقايسه ي برآوردگرهاي مختلف در براورد کوچک ناحيه اي با روش ناپارامتري
مقايسه ي برآوردگرهاي مختلف در براورد کوچک ناحيه اي با روش ناپارامتري
مقايسه چند نظريه حساب محدود شهودي
مقايسه چند نظريه حساب محدود شهودي
مقايسه کيفيت زندگي سالمندان فعال و غير فعال مبتلا به استئو آرتريت و سالم
مقايسه کيفيت زندگي سالمندان فعال و غير فعال مبتلا به استئو آرتريت و سالم
مقدار بهينه پارامتر طول پنجره در تحليل مجموعه مقادير ويژه ( SSA )
مقدار بهينه پارامتر طول پنجره در تحليل مجموعه مقادير ويژه ( SSA )
مقياس اقليمي و کاربرد آن در معماري
مقياس اقليمي و کاربرد آن در معماري
ملاحظات اخلاقي در کاربردهاي زيست فناوري هاي نوين در تهران
ملاحظات اخلاقي در کاربردهاي زيست فناوري هاي نوين در تهران
مهندسي کريستال در کمپلکس هاي پليمري جيوه با استفاده از ليگاند ۲ ) - N- متو کسي فنيل ) - ‎۲ - پيرازين کربوکس‌آميد : سنتز ، شناس
مهندسي کريستال در کمپلکس هاي پليمري جيوه با استفاده از ليگاند ۲ ) - N- متو کسي فنيل ) - ‎۲ - پيرازين کربوکس‌آميد : سنتز ، شناس
ميانگين پذيري ضعيف ايدآلي جبرهاي باناخ
ميانگين پذيري ضعيف ايدآلي جبرهاي باناخ
ميانگين پذيري ضعيف ايده الي در جبرهاي گروهي وزن دار
ميانگين پذيري ضعيف ايده الي در جبرهاي گروهي وزن دار
ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ و بحثهايي در نيمگروههاي جبري
ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ و بحثهايي در نيمگروههاي جبري
ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف مدولهاي باناخ و کنز ميانگين پذيري براي مدولهاي دو گان
ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف مدولهاي باناخ و کنز ميانگين پذيري براي مدولهاي دو گان

صفحه‌ها