طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

مطالعه نظري تعادل تاتومري بين ترکيبات ‎۱ و ‎۲ و ‎۴_ تري ازول، ‎۳_ تيول و ‎۱و ‎۲ و ‎۴_ تري ازول، ‎۳_ تيون و مشتقات آنها در فاز
مطالعه نظري تعادل تاتومري بين ترکيبات ‎۱ و ‎۲ و ‎۴_ تري ازول، ‎۳_ تيول و ‎۱و ‎۲ و ‎۴_ تري ازول، ‎۳_ تيون و مشتقات آنها در فاز
مطالعه نظريه مدلي برخي دستگاه هاي منطق فازي
مطالعه و ارزيابي کانسار سرب و روي کوه سورمه(چوبنده)
مطالعه و ارزيابي کانسار سرب و روي کوه سورمه(چوبنده)
مطالعه و بررسي اثر کاتاليزوري و يابستري 2+MN و دي اکسيد منگنز در اکسايش ترکيبات آلي به وسيله پتاسيم پر منگنات
مطالعه و بررسي اثر کاتاليزوري و يابستري 2+MN و دي اکسيد منگنز در اکسايش ترکيبات آلي به وسيله پتاسيم پر منگنات
مطالعه و بررسي معماري شهرهاي الکترونيکي و ارائه يک مدل پيشنهادي براي توسعه شهر الکترونيکي در ايران
مطالعه و بررسي مکانيسم و سينتيک فعاليت آنتي اکسيداني مولکول
مطالعه و بررسي نظري فعاليت آنتي اکسيداني ويتامين E در فاز گازي و محيط حلال به منظور طراحي ساختارهايي با خاصيت آنتي اکسيداني به
مطالعه و بررسي نظري فعاليت آنتي اکسيداني ويتامين E در فاز گازي و محيط حلال به منظور طراحي ساختارهايي با خاصيت آنتي اکسيداني به
مطالعه و بررسي واکنش هاي چهار مولکولي جديد ايزوسيانيدها
مطالعه و بررسي واکنش هاي چهار مولکولي جديد ايزوسيانيدها
مطالعه و موانع و مشکلات ازدواج جوانان در شهر تهران
مطالعه و موانع و مشکلات ازدواج جوانان در شهر تهران
مطالعه و پهنه بندي آغاز و پايان يخبندان در شهر تهران
مطالعه و پهنه بندي آغاز و پايان يخبندان در شهر تهران
مطالعه ي اکسايش کاتاليتيکي ترکيبات آلي با کمپلکس حاصل از اندر کنش سيکلو دکسترين با پورفيرين هاي آهن محلول در آب در محيط مائي
مطالعه ي اکسايش کاتاليتيکي ترکيبات آلي با کمپلکس حاصل از اندر کنش سيکلو دکسترين با پورفيرين هاي آهن محلول در آب در محيط مائي
مطالعه ي حالتهاي جديد ضرب ماتريسي برايسيستم هاي اسپيني يک بعدي
مطالعه ي درجه همدوسي نور پراکنده از سطوح ناصاف
مطالعه ي درجه همدوسي نور پراکنده از سطوح ناصاف
مطالعه ي نظري a - اسيد آمينه خواهي فلز منگنز ( II ) در فاز گازي
مطالعه ي نظري a - اسيد آمينه خواهي فلز منگنز ( II ) در فاز گازي
مطالعه ي نظري خصوصيات آنتي اکسيداني انواع متيل کومارين ها به عنوان داروهايي جديد در جاروب راديکال هاي آزاد
مطالعه ي نظري خصوصيات آنتي اکسيداني انواع متيل کومارين ها به عنوان داروهايي جديد در جاروب راديکال هاي آزاد
مطالعه يک سيستم ارسال و دريافت سيگنال از طريق فيبر نوري و اندازه گيري پارامترهاي سيستم و تجزيه و تحليل تئوريک نتايج حاصله
مطالعه يک سيستم ارسال و دريافت سيگنال از طريق فيبر نوري و اندازه گيري پارامترهاي سيستم و تجزيه و تحليل تئوريک نتايج حاصله
مطالعه کموتاکسونوميکي جنس Dr5acocephalum در ايران بر اساس ترکيبات متشکله اسانس گونه ها
مطالعه کموتاکسونوميکي جنس Dr5acocephalum در ايران بر اساس ترکيبات متشکله اسانس گونه ها
مطالعه کمي پايداري نظام هاي کشاورزي مبتني بر برنج با استفاده از يک شاخص پايداري ( مطالعه موردي : استان مازندران )
مطالعه کمي پايداري نظام هاي کشاورزي مبتني بر برنج با استفاده از يک شاخص پايداري ( مطالعه موردي : استان مازندران )
مطالعه گلسنگ ها و کاربرد آنها
مطالعه گلسنگ ها و کاربرد آنها
معادلات انتگرالي تصادفي نيم يکنوا با زمان توقف
معادلات انتگرالي تصادفي نيم يکنوا با زمان توقف
معادلات حرکت به زبان هاميلتونين در هندسه ناجابجايي
معادلات حرکت به زبان هاميلتونين در هندسه ناجابجايي
معرفي " ميان تخصص گرايي " در مطالعات تغيير بوم شناختي سيماي سرزمين
معرفي " ميان تخصص گرايي " در مطالعات تغيير بوم شناختي سيماي سرزمين
معرفي روشي جديد براي سنتز ترکيبات دي ايزو کينو کساليني بر اساس واکنش شبه چهار جزيي ايزو سيانيد محور
معرفي يک روش آناليز جديد براي تعيين و اندازه گيري اجزا پني سيلين ‎۶:۳:۳ با استفاده از کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا
معرفي يک روش آناليز جديد براي تعيين و اندازه گيري اجزا پني سيلين ‎۶:۳:۳ با استفاده از کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

صفحه‌ها