طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

مطالعه ترموديناميکي و سينتيکي برخي از فلزات واسطه با ليگاندهاي پلي آمينو پلي کربو کسيليک و آلفا_آمينو کربوکسيليک و تعيين مکاني
مطالعه ترموديناميکي و سينتيکي برخي از فلزات واسطه با ليگاندهاي پلي آمينو پلي کربو کسيليک و آلفا_آمينو کربوکسيليک و تعيين مکاني
مطالعه ترموديناميکي يک مخلوط دوتايي غليظ الکتروليت قوي بر اساس مدل برهمکنش يوني پيترز با استفاده از روش پتانسيومتري
مطالعه ترموديناميکي يک مخلوط دوتايي غليظ الکتروليت قوي بر اساس مدل برهمکنش يوني پيترز با استفاده از روش پتانسيومتري
مطالعه تشديد فرو مغناطيسي و رفتار فرکانس امپدانس مغناطيسي در مواد فرومغناطيس با هندسه تخت و استوانه اي
مطالعه تشديد فرو مغناطيسي و رفتار فرکانس امپدانس مغناطيسي در مواد فرومغناطيس با هندسه تخت و استوانه اي
مطالعه تشريحي مقايسه اي پنج گونه مريم گلي ( Salvial ) از تيره نعناع در ايران
مطالعه تشريحي مقايسه اي پنج گونه مريم گلي ( Salvial ) از تيره نعناع در ايران
مطالعه تطبيقي آموزش مديريت بحران و بازسازي پس از سانحه در مراکز آموزش عالي
مطالعه تطبيقي آموزش مديريت بحران و بازسازي پس از سانحه در مراکز آموزش عالي
مطالعه تطبيقي ارزشهاي تربيت فرزند: تحليل ثانويه ‎۲۱ کشور منتخب جهان
مطالعه تطبيقي ارزشهاي تربيت فرزند: تحليل ثانويه ‎۲۱ کشور منتخب جهان
مطالعه خواص ضد باکتريائي اسانس برخي گونه هاي جنس Dracocephalum در ايران
مطالعه خواص ضد باکتريائي اسانس برخي گونه هاي جنس Dracocephalum در ايران
مطالعه خواص ضد باکتريائي و شناسائي ترکيبات اسانس گياهان SALVIA SANTOLINIFOLIA , SAlVIA HYDRANGEA, THYMUS DAENENSIS SUBSP. DAEN
مطالعه خواص ضد باکتريائي و شناسائي ترکيبات اسانس گياهان SALVIA SANTOLINIFOLIA , SAlVIA HYDRANGEA, THYMUS DAENENSIS SUBSP. DAEN
مطالعه رسوبات مخلوط سيليسي کلاستيک - کربناته سازند خان با نگرشي ويژه بر مکانيسم اختلاط ، برخاستاه زمين ساختي و تغييرات نسبي سط
مطالعه رسوبات مخلوط سيليسي کلاستيک - کربناته سازند خان با نگرشي ويژه بر مکانيسم اختلاط ، برخاستاه زمين ساختي و تغييرات نسبي سط
مطالعه ساختاري کمپلکس هاي واناديوم (V) تهيه شده از الکو اکسيدهاي واناديوم
مطالعه ساختاري کمپلکس هاي واناديوم (V) تهيه شده از الکو اکسيدهاي واناديوم
مطالعه سد انرژي وارونگي و پارامترهاي ساختماني ترکيبات (‎۲،۱) و (‎۳،۱) و (‎۴،۱) دي فسفرينين ها با استفاده از روش هاي اربيتال مل
مطالعه سد انرژي وارونگي و پارامترهاي ساختماني ترکيبات (‎۲،۱) و (‎۳،۱) و (‎۴،۱) دي فسفرينين ها با استفاده از روش هاي اربيتال مل
مطالعه سينيتيکي اکسيداسيون L- اسپاراژين توسط پرمنگنات در محيط اسيدي در حضور و غياب کاتاليزور
مطالعه سينيتيکي اکسيداسيون L- اسپاراژين توسط پرمنگنات در محيط اسيدي در حضور و غياب کاتاليزور
مطالعه شتاب دهي مستقيم الکترون در پلاسما بوسيله پالس کوتاه ليزر
مطالعه شتاب دهي مستقيم الکترون در پلاسما بوسيله پالس کوتاه ليزر
مطالعه فيتوشيميائي ميناي دماوندي  Tanacetum pinnatum Boiss و بررسي خواص بيولوژيکي اسانس و عصاره هاي مختلف آن
مطالعه فيتوشيميائي ميناي دماوندي Tanacetum pinnatum Boiss و بررسي خواص بيولوژيکي اسانس و عصاره هاي مختلف آن
مطالعه ماهيت پيوند تشکيل يافته در اندرکنش تري فلوئويدبور با تترافنيل پور فيرين: يک مطالعه از آغاز
مطالعه ماهيت پيوند تشکيل يافته در اندرکنش تري فلوئويدبور با تترافنيل پور فيرين: يک مطالعه از آغاز
مطالعه مدولهاي انژکتيو خالص
مطالعه مدولهاي انژکتيو خالص
مطالعه مراحل فنولوژي و مقايسه عملکرد زراعي سه گونه سرخار گل
مطالعه مراحل فنولوژي و مقايسه عملکرد زراعي سه گونه سرخار گل
مطالعه مقدماتي تاثير ويژگيهاي شخصيتي دموگرافيک و عوارض جسماني _ رواني روش جلوگيري از بارداري " نورپلانت " در نگهداري
مطالعه مقدماتي تاثير ويژگيهاي شخصيتي دموگرافيک و عوارض جسماني _ رواني روش جلوگيري از بارداري " نورپلانت " در نگهداري
مطالعه ميزان مشارکت عوامل محيطي و مرکزي در خستگي عضلاني زنان و مردان بعد از ورزش شديد در زمان هاي مختلف روز
مطالعه ميزان مشارکت عوامل محيطي و مرکزي در خستگي عضلاني زنان و مردان بعد از ورزش شديد در زمان هاي مختلف روز
مطالعه مکانيسم مولکولي برهمکنش بتا hairpin ها در محلول ساکاروز به روش هاي ديناميک مولکولي
مطالعه مکانيسم مولکولي برهمکنش بتا hairpin ها در محلول ساکاروز به روش هاي ديناميک مولکولي
مطالعه نظري  مکانيسم هاي مختلف فعاليت آنتي اکسيداني ويتامين E در فاز گازي و محيط حلال و بررسي تاثير استخلافهاي متنوع بر آن به
مطالعه نظري مکانيسم هاي مختلف فعاليت آنتي اکسيداني ويتامين E در فاز گازي و محيط حلال و بررسي تاثير استخلافهاي متنوع بر آن به
مطالعه نظري  مکانيسم هاي مختلف فعاليت آنتي اکسيداني ويتامين E در فاز گازي و محيط حلال و بررسي تاثير استخلافهاي متنوع بر آن به
مطالعه نظري مکانيسم هاي مختلف فعاليت آنتي اکسيداني ويتامين E در فاز گازي و محيط حلال و بررسي تاثير استخلافهاي متنوع بر آن به
مطالعه نظري از آغاز تعادل تاتومري بين دو گونه ‎۱- نيترو ‎۲- نيتروزو ‎۲- فنيل اتان و فرم اکسيم آن در فاز گازي : بررسي اثر گروهه
مطالعه نظري از آغاز تعادل تاتومري بين دو گونه ‎۱- نيترو ‎۲- نيتروزو ‎۲- فنيل اتان و فرم اکسيم آن در فاز گازي : بررسي اثر گروهه

صفحه‌ها