طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

مشخص نمودن کلاس n - ايزوکلينيسم جبرهاي لي
مشخص نمودن کلاس n - ايزوکلينيسم جبرهاي لي
مشخصه سازي پرتو خروجي ليزرهاي پرتوان که ازتشديدگرهاي ناپايدار استفاده مي کنند
مشخصه سازي پرتو خروجي ليزرهاي پرتوان که ازتشديدگرهاي ناپايدار استفاده مي کنند
مشخصه يابي لايه نازک پيزوالکتريک ‎0.65BMN-0.35BT
مشخصه يابي لايه نازک پيزوالکتريک ‎0.65BMN-0.35BT
مطالعات اثرات ضد ميکروبي چند گياه بومي ايران ( جنس هاي Nepeta ، Salvia ) و استخراج و آناليز مواد موثره اين گياهان
مطالعات اثرات ضد ميکروبي چند گياه بومي ايران ( جنس هاي Nepeta ، Salvia ) و استخراج و آناليز مواد موثره اين گياهان
مطالعات از آغاز بر روي خصوصيات الکتروني آسينهاي بور - نيتروژن BN - acenes و آسينهاي حلقوي بور - نيتروژن  cyclo BN - acenes : ب
مطالعات از آغاز بر روي خصوصيات الکتروني آسينهاي بور - نيتروژن BN - acenes و آسينهاي حلقوي بور - نيتروژن cyclo BN - acenes : ب
مطالعات نظري بر روي تشکيل گونه هاي همبر cross links از لايزين -آرژين با آلفا اکسو آلدهيدها : ارائه ي يک مکانيسم جديد براي تشکي
مطالعات نظري بر روي تشکيل گونه هاي همبر cross links از لايزين -آرژين با آلفا اکسو آلدهيدها : ارائه ي يک مکانيسم جديد براي تشکي
مطالعات نظري بر روي تشکيل گونه هاي همبر cross links از لايزين -آرژين با آلفا اکسو آلدهيدها: ارائه ي يک مکانيسم جديد براي تشکيل
مطالعات نظري تابعيت چگالي الکتروني و از آغاز بر روي آمينو اسيد خواهي ( گلايسين ) يون (Mn (II در حالات اسپيني گوناگون در فاز گا
مطالعات نظري تابعيت چگالي الکتروني و از آغاز بر روي آمينو اسيد خواهي ( گلايسين ) يون (Mn (II در حالات اسپيني گوناگون در فاز گا
مطالعات پترولوژيکي، تکنونيکي و زمين شناسي اقتصادي افيوليت هاي منطقه نائين، ايران مرکزي
مطالعات پترولوژيکي، تکنونيکي و زمين شناسي اقتصادي افيوليت هاي منطقه نائين، ايران مرکزي
مطالعه اثر بازپخت جرياني در حضور ميدان خارجي بر امپدانس مغناطيسي نوارهاي آمورف مغناطيسي
مطالعه اثر جلبک هاي سبز - آبي بر گياهان صيفي
مطالعه اثر جلبک هاي سبز - آبي بر گياهان صيفي
مطالعه اثر حلال بر ثابت هاي هيدروليز کمپلکس هاي دي متيل فنيل قلع (IV) کلريد و تري فنيل قلع (IV) کلريد در مخلوط آب - اتانول
مطالعه اثر حلال بر ثابت هاي هيدروليز کمپلکس هاي دي متيل فنيل قلع (IV) کلريد و تري فنيل قلع (IV) کلريد در مخلوط آب - اتانول
مطالعه اثر حلال بر ثابت هاي پايداري کمپلکس هاي تري فنيل قلع (IV) کلريد با برخي از آمينو اسيدها و پپتيدها در ترکيب درصدهاي مختل
مطالعه اثر حلال بر ثابت هاي پايداري کمپلکس هاي تري فنيل قلع (IV) کلريد با برخي از آمينو اسيدها و پپتيدها در ترکيب درصدهاي مختل
مطالعه اثر موسباوئر در ترکيبات آهن
مطالعه اثر پيزور زيستيو در سراميکها و کاربرد آن
مطالعه اثر پيزور زيستيو در سراميکها و کاربرد آن
مطالعه برهم کنش پروتئين آلبومين سرم خون انسان با گلوکز با استفاده از شبيه سازي ديناميک مولکولي بر روي ساختارهايي از کمپلکس آلب
مطالعه برهم کنش پروتئين آلبومين سرم خون انسان با گلوکز با استفاده از شبيه سازي ديناميک مولکولي بر روي ساختارهايي از کمپلکس آلب
مطالعه تئوري بسط و گسترش پلاسماي القائيده ليزري
مطالعه تاثير  100-Triton X بر تخريب زيستي برشهاي آليفاتيک و آروماتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثير 100-Triton X بر تخريب زيستي برشهاي آليفاتيک و آروماتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثير برخي داروهاي انتاگونيست گيرنده هيستامين (راني تيدين و سايمتادين) بر مهار فعاليت آنزيم آلکالن فسفاتاز
مطالعه تاثير نمک NaCI بر تخريب زيستي ترکيبات آروماتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثير نمک NaCI بر تخريب زيستي ترکيبات آروماتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثير نمک NaCI بر تخريب زيستي ترکيبات آروماتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثير نمک NaCI بر تخريب زيستي ترکيبات آروماتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثير نمک NaCI بر تخريب زيستي ترکيبات آليفاتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثير نمک NaCI بر تخريب زيستي ترکيبات آليفاتيک نفت خام در خاک
مطالعه تاثیر نفت خام و هگزادکان بربیان زنجیره تنفسی باکتری پسودوموناس
مطالعه تاثیر نفت خام و هگزادکان بربیان زنجیره تنفسی باکتری پسودوموناس
مطالعه تاکسونومي عددي جنس هاي Thlaspiو Aethionema در ايران
مطالعه تاکسونومي عددي جنس هاي Thlaspiو Aethionema در ايران

صفحه‌ها