طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

محاسبات تئوري نيمه تجربي اوربيتال مولکولي بر روي ساختمان هاي مولکولي بيلي وردين و مقايسه آنها با داده هاي تجربي
محاسبات تئوري نيمه تجربي اوربيتال مولکولي بر روي ساختمان هاي مولکولي بيلي وردين و مقايسه آنها با داده هاي تجربي
محاسبات نظري از اغاز از انرژي و مکانيزم هاي تبديل ايزومرهاي سيس _ ترانس ‎۱و‎۳ دي فينل تراي آذين
محاسبات نظري از اغاز از انرژي و مکانيزم هاي تبديل ايزومرهاي سيس _ ترانس ‎۱و‎۳ دي فينل تراي آذين
محاسبات نيمه تجربي اوربيتال ملکولي بر روي ملکول بيلي وردين: مطالعه چگونگي خود تجمعي فرآورده اکسايش دو الکتروني
محاسبات نيمه تجربي اوربيتال ملکولي بر روي ملکول بيلي وردين: مطالعه چگونگي خود تجمعي فرآورده اکسايش دو الکتروني
محاسبه خواص بس ذره اي حلقه هاي مزوسکوپي به روش STLS
محاسبه خواص بس ذره اي حلقه هاي مزوسکوپي به روش STLS
محاسبه ضريب اسمزي مايع يوني[EMIM][Br] با استفاده از شبيه سازي مولکولي به روش مونت کارلو
محاسبه ضريب اسمزي مايع يوني[EMIM][Br] با استفاده از شبيه سازي مولکولي به روش مونت کارلو
محاسبه طيف نوسانات پلاسما در کانالهاي الکتروني دو بعدي
محاسبه طيف نوسانات پلاسما در کانالهاي الکتروني دو بعدي
مدارهاي منطقي و حسابي سه مقداري جديد با کارايي بالا بر اساس ترانزيستورهاي نانو لوله کربني
مدل آميخته خطي براي تحليل پاسخ هاي طولي چوله - نرمال با انصراف تصادفي
مدل آميخته خطي براي تحليل پاسخ هاي طولي چوله - نرمال با انصراف تصادفي
مدل سازي انتشار پالس فمتوثانيه در فوتونيک کريستالهاي يک بعدي غير همگن
مدل سازي انتشار پالس فمتوثانيه در فوتونيک کريستالهاي يک بعدي غير همگن
مدل سازي توليد پلاسماي فوق چگال بوسيله امواج مايکروويو
مدل سازي توليد پلاسماي فوق چگال بوسيله امواج مايکروويو
مدل سازي سيستم الکتروليتي سه تايي NH4CI - CaCI2 - H2O  براساس نظريه نيمه تجربي برهمکنش يوني پيترز
مدل سازي سيستم الکتروليتي سه تايي NH4CI - CaCI2 - H2O براساس نظريه نيمه تجربي برهمکنش يوني پيترز
مدل سازي شناختي يک سيستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان بخشي علاقه به يادگيري و خلاقيت دانشجو
مدل سازي شناختي يک سيستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان بخشي علاقه به يادگيري و خلاقيت دانشجو
مدل سازي ليزرهاي CO2 با تحريک امواج راديويي در حضور ميدان مغناطيسي
مدل سازي ليزرهاي CO2 با تحريک امواج راديويي در حضور ميدان مغناطيسي
مدلسازي غير حداقل فاز سيگنال صحبت و شکل دهي پالس چاکناي با استفاده از آمار درجات بالا
مدلسازي غير حداقل فاز سيگنال صحبت و شکل دهي پالس چاکناي با استفاده از آمار درجات بالا
مدلسازي محاسباتي انباشت کار هيدروژن در ساختار گرافيتي نانو متري
مدلسازي محاسباتي انباشت کار هيدروژن در ساختار گرافيتي نانو متري
مدلسازي و پيش بيني ضرايب فعاليت در رقت بينهايت حل شونده هاي آلي در مايعات يوني با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
مدلسازي پايداري يک پلاسماي مغناطيده برانگيخته با امواج راديويي با روش خازني
مدلسازي پايداري يک پلاسماي مغناطيده برانگيخته با امواج راديويي با روش خازني
مدلي انتقالي براي پاسخهاي آميخته و گسسته و پيوسته در داده هاي مرتب شده خوشه اي با پاسخهاي غير يکنوا
مدلي انتقالي براي پاسخهاي آميخته و گسسته و پيوسته در داده هاي مرتب شده خوشه اي با پاسخهاي غير يکنوا
مديريت " فرهنگ سازماني " و رضايت شغلي يک پيش تحقيق در ‎۵ سازمان دولتي
مديريت " فرهنگ سازماني " و رضايت شغلي يک پيش تحقيق در ‎۵ سازمان دولتي
مديريت موزه هاي هنري تهران و تاثيرات فرهنگي آن بر دانش آموزان دبيرستانهاي تهران در دو سال جاري
مديريت موزه هاي هنري تهران و تاثيرات فرهنگي آن بر دانش آموزان دبيرستانهاي تهران در دو سال جاري
مديريت پايدار عناصر غذايي در کشت زيستي ( ارگانيک) دو گياه دارويي مرزه و (Satureja hortenisis L) ,مرزنجوش بستاني (Organum major
مديريت پايدار عناصر غذايي در کشت زيستي ( ارگانيک) دو گياه دارويي مرزه و (Satureja hortenisis L) ,مرزنجوش بستاني (Organum major
مديريت پايدار عناصر غذايي در کشت گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalisL) با استفاده از کودهاي بيولوژيک
مديريت پايدار عناصر غذايي در کشت گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalisL) با استفاده از کودهاي بيولوژيک
مديريت پايدار عناصر غذايي در کشت گياه دارويي بادرنجبويه(Melissa Officinalis L) با استفاده از کودهاي بيولوژيک
مديريت پايدار عناصر غذايي در کشت گياه دارويي بادرنجبويه(Melissa Officinalis L) با استفاده از کودهاي بيولوژيک
مشتق هاي نرم ضعيف ستاره پيوسته
مشتق هاي نرم ضعيف ستاره پيوسته

صفحه‌ها