طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

طرح مقدماتي ساخت ، آماده سازي و هنجاريابي مقياس توافق پيش از ازدواج
طرح مقدماتي ساخت ، آماده سازي و هنجاريابي مقياس توافق پيش از ازدواج
طرح پژوهش و شناسائي خاکهاي فعال طبيعي رنگبر (بنتونيت) به منظور کمک صافي در صنايع روغن نباتي از منابع داخلي. جلد اول: بنتونيت ،
طرح پژوهش و شناسائي خاکهاي فعال طبيعي رنگبر (بنتونيت) به منظور کمک صافي در صنايع روغن نباتي از منابع داخلي. جلد اول: بنتونيت ،
طرح پژوهشي نقد و تحليل مثنويهاي تعليمي فارسي تا قرن ششم
طرح پژوهشي نقد و تحليل مثنويهاي تعليمي فارسي تا قرن ششم
طيف L- مدولها
طيف L- مدولها
ظاهره الحمل علي الجوار في اللغه العربيه
ظاهره الحمل علي الجوار في اللغه العربيه
عدد b - رنگي گراف هاي کنسر
عدد b - رنگي گراف هاي کنسر
عربي سرايي در عصر مغولان در ايران قرن هفتم و هشتم هجري ( تاثير تحولات اجتماعي و سياسي پس از حمله مغول بر شعر عربي در ايران )
عمق گره ها در درختهاي بازگشتي تصادفي يکنواخت و غيريکنواخت
عمق گره ها در درختهاي بازگشتي تصادفي يکنواخت و غيريکنواخت
عنوان
عنوان
عوامل موثر در خود اثرمندي والديني مادران کودکان ۲-‎۶ ساله شهر تهران
فارسي در عربي ( تاثير و نفوذ زبان و ادب فارسي در زبان و ادب عربي)
فارسي در عربي ( تاثير و نفوذ زبان و ادب فارسي در زبان و ادب عربي)
فتواکسيداسيون آلکن ها توسط مولکول اکسيژن در حضور حساسگرهاي پورفيريني و متالو پورفيريني و کلرين به وسيله نور موئي
فوتون هاي جرم دار در نظريه ويل - ديراک
فوتون هاي جرم دار در نظريه ويل - ديراک
فيزيک اقتصاد: بررسي خصوصي سازي با توسعه بازار سهام به روش فرکانس وقوع
قدرت راسي در گرافهاي فازي
قدرت راسي در گرافهاي فازي
قضاياي حفظ براي مدلهاي کريپکي
قضاياي حفظ براي مدلهاي کريپکي
قضاياي عدم وجود همريختي
قضاياي عدم وجود همريختي
قضيه لوينسن براي معادله ديراک در ابعاد ( ۱+‎۱ ) در حضور ساليتانها
قضيه لوينسن براي معادله ديراک در ابعاد ( ۱+‎۱ ) در حضور ساليتانها
لم همبندي و ارتباط آن با تماس هموکلينيک
لم همبندي و ارتباط آن با تماس هموکلينيک
مابعدالطبيعه توماس کوئيني
مباني استفاده از انرژي گرمايي خورشيد در طراحي معماري هماهنگ با طبيعت
مباني استفاده از انرژي گرمايي خورشيد در طراحي معماري هماهنگ با طبيعت
مباني مديريت اسلامي
مباني مديريت اسلامي
متافيزيک ابن سينا
متافيزيک ابن سينا
مجموعه هاي بازگشتي شکل بندي نسبي در تفاضل عددي مجموعه هاي کانتور
مجموعه هاي بازگشتي شکل بندي نسبي در تفاضل عددي مجموعه هاي کانتور

صفحه‌ها