طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

سنتز ، شناسايي و تعيين ساختار کربوکسيلات هاي آلي قلع با حلاليت بالا
سنتز الکترو شيميايي دسته جديدي از فنو کسازين ها و بنز الکسازين ها
سنتز الکترو شيميايي مشتقات فتالازين
سنتز الکتروشيميايي N - متيل آنيلين کو اورتو آنيزيدين
سنتز الکتروشيميايي N - متيل آنيلين کو اورتو آنيزيدين
سنتز اپو اکسيدها با استفاده از اکسايش کاتاليستي ترکيبات اولفيني
سنتز اپو اکسيدها با استفاده از اکسايش کاتاليستي ترکيبات اولفيني
سنتز ترکيبات پلي هترو سيکل براساس واکنش تراکمي سه جزيي نوين از ايزوسيانيدها
سنتز ترکيبات پلي هترو سيکل براساس واکنش تراکمي سه جزيي نوين از ايزوسيانيدها
سنتز ترکيبات ۳، ‎۴- دي هيدروکينوکسالين -‎۲- آمين بر اساس واکنش تراکمي سه جزيي نوين از ايزوسيانيدها
سنتز ترکيبات ۳، ‎۴- دي هيدروکينوکسالين -‎۲- آمين بر اساس واکنش تراکمي سه جزيي نوين از ايزوسيانيدها
سنتز تک ظرف و سه جزيي مشتقات - ‎1H- ايندولو [ 3 ،2- b ] پيرازولو [ 4، 3 - e ] پيريدين
سنتز تک ظرف و سه جزيي مشتقات - ‎1H- ايندولو [ 3 ،2- b ] پيرازولو [ 4، 3 - e ] پيريدين
سنتز تک مرحله اي ايليدهاي پايدار فسفر با استفاده از واکنش بين تري فنيل فسفين، استراستليني و CH  اسيد مالونيتريل
سنتز تک مرحله اي ايليدهاي پايدار فسفر با استفاده از واکنش بين تري فنيل فسفين، استراستليني و CH اسيد مالونيتريل
سنتز تک مرحله اي مشتقات ‎۲_ ايمينوايزاتين و مطالعه واکنش هاي ‎۳ و ‎۱ دو قطبي مربوطه
سنتز تک مرحله اي مشتقات ‎۲_ ايمينوايزاتين و مطالعه واکنش هاي ‎۳ و ‎۱ دو قطبي مربوطه
سنتز جديد و يک مرحله اي برخي مشتقات پيرول جديد با واکنش ‎۴- هيدروکسي پرولين و آيزاتين کاتاليز شده با سيليکا سولفوريک اسيد در ش
سنتز جديد و يک مرحله اي برخي مشتقات پيرول جديد با واکنش ‎۴- هيدروکسي پرولين و آيزاتين کاتاليز شده با سيليکا سولفوريک اسيد در ش
سنتز دو عدد از ليگاندهاي کايرال با تقارن C2 ( کاربرد آنها در واکنشهاي سنتز نامتقارن )
سنتز دو عدد از ليگاندهاي کايرال با تقارن C2 ( کاربرد آنها در واکنشهاي سنتز نامتقارن )
سنتز ساده و يک مرحله اي بتائين هاي پيريديني ‎۱ و ‎۴ دو يوني پايدار با استفاده از CH اسيدهاي فعال
سنتز ساده و يک مرحله اي بتائين هاي پيريديني ‎۱ و ‎۴ دو يوني پايدار با استفاده از CH اسيدهاي فعال
سنتز سبز مشتقات جديد اسپايرو اکسيندول
سنتز سبز مشتقات جديد اسپايرو اکسيندول
سنتز سه جزيي يک مرحلهاي ‎۳- آمينوايميدازو[‎2 - a و ‎۱ ] پيريدين ها و پيرازين ها در حضور کاتاليست هاي اسيدي سيليکا سولفوريک اسي
سنتز سه جزيي يک مرحلهاي ‎۳- آمينوايميدازو[‎2 - a و ‎۱ ] پيريدين ها و پيرازين ها در حضور کاتاليست هاي اسيدي سيليکا سولفوريک اسي
سنتز شناسايي و بررسي پليمرهاي مقاوم حرارتي نوين : پلي( استر آميد) ها
سنتز شناسايي و بررسي پليمرهاي مقاوم حرارتي نوين : پلي( استر آميد) ها
سنتز فتالوسيانين عاري از فلز و فتالوسيانين هاي فلزي
سنتز فتالوسيانين عاري از فلز و فتالوسيانين هاي فلزي
سنتز فرآورده هاي جديد: اسپيرو [H۳_  ايندول_ ‎۳ و ۵ (H۴ ) و  ( ‎۱و‎۲ و‎۴  ) تيادي آزول ] ‎۲_ ان ها
سنتز فرآورده هاي جديد: اسپيرو [H۳_ ايندول_ ‎۳ و ۵ (H۴ ) و ( ‎۱و‎۲ و‎۴ ) تيادي آزول ] ‎۲_ ان ها
سنتز ليگاند کربوکسي‌آميدي بر پايه پيرازين، مطالعه کمپلکس هاي آن با منگنز و بررسي فعاليت کاتاليتيکي آن ها در اکسايش اولفين ها ب
سنتز ليگاند کربوکسي‌آميدي بر پايه پيرازين، مطالعه کمپلکس هاي آن با منگنز و بررسي فعاليت کاتاليتيکي آن ها در اکسايش اولفين ها ب
سنتز مشتقات اسپايرو [ کرومنو [‎۴,۳ -b ] پيروازولو [ ‎۴,۳ -e ] پيريدين -۷ , ‎۳-  ايندولين ] - ۶, ۲ ( ‎۱۰ H ,۶aH)دي اون از طريق
سنتز مشتقات اسپايرو [ کرومنو [‎۴,۳ -b ] پيروازولو [ ‎۴,۳ -e ] پيريدين -۷ , ‎۳- ايندولين ] - ۶, ۲ ( ‎۱۰ H ,۶aH)دي اون از طريق
سنتز مشتقات اسپايرو ايندنوپيريدين و اسپايرو ايندنوپيرازولو پيريدين از طريق واکنش هاي چندجزيي
سنتز مشتقات اسپايرو ايندنوپيريدين و اسپايرو ايندنوپيرازولو پيريدين از طريق واکنش هاي چندجزيي
سنتز مشتقات اسپايرو پيروليدين - اکسيندول از طريق واکنش حلقه افزايي [ 2+‎3 ]
سنتز مشتقات اسپايرو پيروليدين - اکسيندول از طريق واکنش حلقه افزايي [ 2+‎3 ]
سنتز مشتقات جديد اکسادي آزول از پيرو لوبنز و تيازين و پيرولوبنزو اکسازين
سنتز مشتقات جديد اکسادي آزول از پيرو لوبنز و تيازين و پيرولوبنزو اکسازين
سنتز مشتقات مالوناميد و بنزواکسوزپين از طريق واکنش چند جزئي و ايزوسيانيد محور
سنتز مشتقات مالوناميد و بنزواکسوزپين از طريق واکنش چند جزئي و ايزوسيانيد محور

صفحه‌ها