طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

رنگ آميزي دوري و توان هاي گراف
رنگ آميزي دوري و توان هاي گراف
رنگ آميزي فازي گرافهاي فازي
رنگ آميزي فازي گرافهاي فازي
رنگ آميزي ليستي جزئي گراف ها
رنگ آميزي ليستي جزئي گراف ها
رنگ آميزي ليستي جزئي گراف ها
رنگ آميزي ليستي جزئي گراف ها
روابط اجتماعي از ديد سعدي
روابط اجتماعي از ديد سعدي
روابط ساختاري بين حمايت اجتماعي و اميدواري در بيماران سرطاني
روابط ساختاري بين حمايت اجتماعي و اميدواري در بيماران سرطاني
روابط متقابل بين کارآمدپنداري و ادراک حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديک در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از
روابط متقابل بين کارآمدپنداري و ادراک حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديک در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از
روابط ميان بعضي از ساختارهاي جبري مرتب شده ( ارتباط بين ابر جبرهاي BCK و ساختارهاي مشبکه اي )
روابط ميان بعضي از ساختارهاي جبري مرتب شده ( ارتباط بين ابر جبرهاي BCK و ساختارهاي مشبکه اي )
روش جديد سنتز مشتقات کوئينازولونهاي لوله هاي کربني 10-Nontmorillo-Nite ،  K حلال استفاده از رفلاکس و پرتو دهي ميکروويو
روش جديد سنتز مشتقات کوئينازولونهاي لوله هاي کربني 10-Nontmorillo-Nite ، K حلال استفاده از رفلاکس و پرتو دهي ميکروويو
روش ريتز براي حل مسائل حساب تغييرات به کمک چند جمله اي هاي برنشتاين
روش موجک هاي لژاندر براي حل معادلات ديفرانسيل Lane- Emden
روش موجک هاي لژاندر براي حل معادلات ديفرانسيل Lane- Emden
روش موجک هاي لژندار براي حل سيستم هاي ديناميکي غير خطي
روش موجک هاي لژندار براي حل سيستم هاي ديناميکي غير خطي
روش نوين در سنجش طيف براي سيستم هاي مخابرات ادراکي از طريق ترکيب روش هاي جداسازي کور منابع با روش هاي متعارف
روش هاي اثباتي اهل عرفان الف - رويا
روش هاي اثباتي اهل عرفان الف - رويا
روش هاي طيفي براي حل معادلات ديفرانسيل در بازه نيمه متناهي با استفاده از توابع لاگر، توابع لاگر مقياس شده و توابع متعامد گوياي
روش هاي طيفي براي حل معادلات ديفرانسيل در بازه نيمه متناهي با استفاده از توابع لاگر، توابع لاگر مقياس شده و توابع متعامد گوياي
روش های اندازه گیری استاندارد برای مشخصات فنی سیستم های الکترونیکی و مخابراتی
روش های اندازه گیری استاندارد برای مشخصات فنی سیستم های الکترونیکی و مخابراتی
روشهايي براي برازش مدل هاي رگرسيوني رشد به مجموعه هاي تصادفي بولي
روشهايي براي برازش مدل هاي رگرسيوني رشد به مجموعه هاي تصادفي بولي
روشي تک ظرف و سه جزيي جهت تهيه مشتقات ‎۱ و ‎۳- دي تيول -‎۴ و ‎۵ - دي کربوکسيلات در حضور کاتاليزور تري بوتيل فسفين
روشي جديد تک ظرف و سه جزيي جهت تهيه مشتقات ‎۲- اکسوايندولين - ‎۳ - ايل فسفونات
روشي جديد تک ظرف و سه جزيي جهت تهيه مشتقات ‎۲- اکسوايندولين - ‎۳ - ايل فسفونات
روشي جديد تک ظرف و چهار جزيي جهت تهيه مشتقات پيريدو [۳،۲-d] پيريميدين -‎۶-کربوکساميد
روشي جديد تک ظرف و چهار جزيي جهت تهيه مشتقات پيريدو [۳،۲-d] پيريميدين -‎۶-کربوکساميد
روشي جديد جهت تهيه مشتقات اکسازينون آروماتيک
روشي جديد جهت تهيه مشتقات اکسازينون آروماتيک
روشي جديد و سبز جهت سنتز مشتقات ‎۲ و ‎۳- دي هيدروکينازولين - ۴ (‎1H) - اون و بيش ‎۲ و ‎۳- دي هيدروکينازولين - ۴ (‎1H) - اون از
روشي جديد و سبز جهت سنتز مشتقات ‎۲ و ‎۳- دي هيدروکينازولين - ۴ (‎1H) - اون و بيش ‎۲ و ‎۳- دي هيدروکينازولين - ۴ (‎1H) - اون از
روشي نو جهت تهيه مشتقات جديد اسپايرواکسيندول- پيريدودي پيريميدينون و اسپيايرو اکسيندول - زانتن
روشي نو جهت تهيه مشتقات جديد اسپايرواکسيندول- پيريدودي پيريميدينون و اسپيايرو اکسيندول - زانتن
روشي نوين جهت سنتز مشتقات جديد اسپايرو دي ايندنوپيريدين ايندولين
روشي نوين جهت سنتز مشتقات جديد اسپايرو دي ايندنوپيريدين ايندولين

صفحه‌ها