طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

حذف پاسخ مزاحم فيلترهاي صفحه اي SIW به وسيله ساختارهاي روزنه در صفحه زمين
حسابهاي محدود و مدلهاي کريپکي
حسابهاي محدود و مدلهاي کريپکي
حساسيت برآوردگر بيز تحت تغييرات توزيع پيشين
حساسيت برآوردگر بيز تحت تغييرات توزيع پيشين
حصول ماکزيمم توان خروجي پيل سوختي غشاء تبادل پروتون در ولتاژ کاري بار با پيکر بندي بهينه انباشته به کمک الگوريتم جستجوي هارموني
حصول ماکزيمم توان خروجي پيل سوختي غشاء تبادل پروتون در ولتاژ کاري بار با پيکر بندي بهينه انباشته به کمک الگوريتم جستجوي هارموني
حفاظت از هواي پاک در حقوق بين الملل محيط زيست
حفاظت از هواي پاک در حقوق بين الملل محيط زيست
حقوق پرداخت هاي الکترونيکي
حقوق پرداخت هاي الکترونيکي
حل مسائل محاسباتي پيچيده با استفاده از عوامل چند گانه پياده سازي شده در سخت افزار
حل مسائل محاسباتي پيچيده با استفاده از عوامل چند گانه پياده سازي شده در سخت افزار
حل معادلات ديفرانسيل در فاصله نيمه متناهي با استفاده از روشهاي طيفي به کمک توابع سينک و هرميت مقياس شده
حل معادلات ديفرانسيل در فاصله نيمه متناهي با استفاده از روشهاي طيفي به کمک توابع سينک و هرميت مقياس شده
حل معادلات ميدان مغناطيسي اسکالر با استفاده از روش اجزاء محدود ( يک بعدي و دو بعدي )
حل معادلات ميدان مغناطيسي اسکالر با استفاده از روش اجزاء محدود ( يک بعدي و دو بعدي )
حل معادله يک بعدي و چند گروهي ترابرد نوترون با استفاده از روش اجزاء محدود و هارمونيک هاي کروي
حل معادله يک بعدي و چند گروهي ترابرد نوترون با استفاده از روش اجزاء محدود و هارمونيک هاي کروي
خالي
خالي
خالي
خالي
خالي
خالي
خصوصيات و خاستگاه کانه زايي طلا در واحد آتشفشاني ائوسن، چشمه خوني، ايران مرکزي
خلوص دنباله اي سيستمها بر روي نيم گروهها
خلوص دنباله اي سيستمها بر روي نيم گروهها
خمهاي ژئودزيک روي کره هاي کوانتومي دو بعدي
خمهاي ژئودزيک روي کره هاي کوانتومي دو بعدي
خمهاي ژئودزيک روي کره هاي کوانتومي دو بعدي
خمهاي ژئودزيک روي کره هاي کوانتومي دو بعدي
خواص موروثي ميانگين پذيري ضعيف ايده آلي
خواص موروثي ميانگين پذيري ضعيف ايده آلي
خود همگرايي پالس کوتاه ليزري با لنز پلاسمايي مغناطيده
خودکانونی شدن امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالای قوی در یک پلاسمای مغناطیده برخوردی
خودکانونی شدن امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالای قوی در یک پلاسمای مغناطیده برخوردی
دامنه تابع دلتا براي پراکندگي الاستيک
دامنه تابع دلتا براي پراکندگي الاستيک

صفحه‌ها