طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تقريب عددي جواب يک معادله حرارت معکوس
تقريب عددي جواب يک معادله حرارت معکوس
تنوع ژنتيکي جنس Trutucum در منطقه فريدن و سنگباران اصفهان
تنوع ژنتيکي جنس Trutucum در منطقه فريدن و سنگباران اصفهان
تنوع گونه اي گاو ماهيان ( Gobiidae ) تالاپ گميشان
تنوع گونه اي گاو ماهيان ( Gobiidae ) تالاپ گميشان
تهيه ، شناسايي و بررسي ساختار بلوري و اسپکتروسکوپي کمپلکس هاي پلاتين ( IV )  با ليگاندهاي نيتروژن دار کي ليتي، نظير مشتقات بي
تهيه ، شناسايي و بررسي ساختار بلوري و اسپکتروسکوپي کمپلکس هاي پلاتين ( IV ) با ليگاندهاي نيتروژن دار کي ليتي، نظير مشتقات بي
تهيه ، شناسايي و تعيين ساختار کربوکسيلات هاي آلي قلع (IV) داراي کربوکسيلاتوهاي حجيم
تهيه ، شناسايي و تعيين ساختار کربوکسيلات هاي آلي قلع (IV) داراي کربوکسيلاتوهاي حجيم
تهيه انتخابي پارازيلين با استفاده از زئوليت هاي تلقيح شده
تهيه انتخابي پارازيلين با استفاده از زئوليت هاي تلقيح شده
تهيه اکسيدهاي فلزي ساده و مرکب به روش هيدروترمال
تهيه اکسيدهاي فلزي ساده و مرکب به روش هيدروترمال
تهيه ترکيبات نوين اسپيرو - ايندوليزيدين از طريق واکنش حلقه زايي ۳ ، ‎۱- دوقطبي آزومتين ايليدها با دو قطبي دوست ها
تهيه ترکيبات نوين اسپيرو - ايندوليزيدين از طريق واکنش حلقه زايي ۳ ، ‎۱- دوقطبي آزومتين ايليدها با دو قطبي دوست ها
تهيه تنگستن کاربايد براي واکنش رفورمينگ الکان
تهيه متيل و اتيل استواستات ‎۱.تهيه ماده حدواسط دي کتن(در مقياس بنچ اسکيل)
تهيه متيل و اتيل استواستات ‎۱.تهيه ماده حدواسط دي کتن(در مقياس بنچ اسکيل)
تهيه مستقيم و غير مستقيم کارونون و مشتقات آن از کامفرو کامفر سولفونيک اسيد
تهيه مستقيم و غير مستقيم کارونون و مشتقات آن از کامفرو کامفر سولفونيک اسيد
تهيه مشتقات ايندولو-ايندولیزین طي يک واکنش تک ظرف و سه جزئي از واکنش مشتقات آيزاتين، ماليميد و پيپکولينيک اسيد
تهيه مشتقات ايندولو-ايندولیزین طي يک واکنش تک ظرف و سه جزئي از واکنش مشتقات آيزاتين، ماليميد و پيپکولينيک اسيد
تهيه مشتقات پيروليزيدين از واکنش تک ظرف آيزاتين، پرولين و ۳، ‎۱- دو قطبي دوستهاي گوناگون
تهيه مشتقات پيروليزيدين از واکنش تک ظرف آيزاتين، پرولين و ۳، ‎۱- دو قطبي دوستهاي گوناگون
تهيه نانو کامپوزيتهاي پلي آنيلين / تيتانيوم دي اکسيد به روش پليمريزاسيون آنزيمي
تهيه نانو کامپوزيتهاي پلي آنيلين / تيتانيوم دي اکسيد به روش پليمريزاسيون آنزيمي
تهيه نرم افزار کمک آموزشي درس طراحي و ساخت کامپايلرها
تهيه نرم افزار کمک آموزشي درس طراحي و ساخت کامپايلرها
تهيه و شناسايي برخي از الکوکسيدهاي دو فلزي داراي اتم هاي الکترون دهنده در گروه الکيل اکسي و اريل اکسي
تهيه و شناسايي برخي از الکوکسيدهاي دو فلزي داراي اتم هاي الکترون دهنده در گروه الکيل اکسي و اريل اکسي
تهيه و شناسايي برخي از اکسيدهاي فلزي ABO3 به روش سل - ژل
تهيه و شناسايي برخي از اکسيدهاي فلزي ABO3 به روش سل - ژل
تهيه و شناسايي برخي از اکسيدهاي فلزي عناصر اصلي در اندازه نانو به روش سل - ژل از ترکيبات فلزي - آلي و آلي - فلزي
تهيه، شناسايي و بررسي ساختار بلوري و اسپکتروسکوپي کمپلکس هاي طلا ( III ) با ليگاندهاي نيتروژن دار، نظير مشتقات پيرازين، پيريدي
تهيه، شناسايي و بررسي ساختار بلوري و اسپکتروسکوپي کمپلکس هاي طلا ( III ) با ليگاندهاي نيتروژن دار، نظير مشتقات پيرازين، پيريدي
تهيه، شناسايي و تعيين ساختار کربوکسيلات هاي آلي قلع (IV) داراي کربوکسيلاتوهاي حجيم
توزيع هاي مجانبي در گراف هاي اشتراک تصادفي مهندسي
توزيع هاي مجانبي در گراف هاي اشتراک تصادفي مهندسي
توسعه روش Recycling Preparative HPLC برای خالص کورکومین در زردچوبه
توسعه روش Recycling Preparative HPLC برای خالص کورکومین در زردچوبه
توسعه روش جديد الکتروليز با اسپکتروپي جذب اتمي براي اندازه گيري مقادير بسيار کم فلزات طلا و نقره و ساير عناصر اين خانواده در ک
توسعه روش جديد الکتروليز با اسپکتروپي جذب اتمي براي اندازه گيري مقادير بسيار کم فلزات طلا و نقره و ساير عناصر اين خانواده در ک
توسعه متريک هايي جهت اندازه گيري ميزان دانه بندي مناسب سرويس هاي ترکيبي

صفحه‌ها