طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تحليل ابعاد حقوقي حکومت محلي در ژاپن
تحليل ابعاد حقوقي حکومت محلي در ژاپن
تحليل رابطه بين ضخامت و ارتفاع وارونگي و شدت آلودگي هوا در شهر تهران
تحليل رابطه بين ضخامت و ارتفاع وارونگي و شدت آلودگي هوا در شهر تهران
تحليل ساختارهاي کششي و زمين لغزش هاي مرتبط با گسل جوان اصلي زاگرس
تحليل ساختارهاي کششي و زمين لغزش هاي مرتبط با گسل جوان اصلي زاگرس
تحليل ساختاري و بررسي رابطه رسوبگذاري با تکتونيک ناحيه آق دربند در شمال شرق ايران
تحليل ساختاري و بررسي رابطه رسوبگذاري با تکتونيک ناحيه آق دربند در شمال شرق ايران
تحليل ساختمان هاي پروتئين بر پايه نظريه گراف
تحليل ساختمان هاي پروتئين بر پايه نظريه گراف
تحليل فعاليت هاي لرزه اي از طريق مدل بندي فرايندهاي نقطه اي
تحليل فعاليت هاي لرزه اي از طريق مدل بندي فرايندهاي نقطه اي
تحليل منطقه اي فراواني خشکسالي هيدرولوژيک در حوزه آبخيز سفيدرود با استفاده از شاخص هاي جريان کمينه
تحليل منطقه اي فراواني خشکسالي هيدرولوژيک در حوزه آبخيز سفيدرود با استفاده از شاخص هاي جريان کمينه
تحليل مولفه هاي مستقل براي منابع دم کلفت
تحليل مولفه هاي مستقل براي منابع دم کلفت
تحليل وابستگي هاي بين زير رابطه هاي يک رابطه چرخشي مرکب و طرز تجزيه آن
تحليل وابستگي هاي بين زير رابطه هاي يک رابطه چرخشي مرکب و طرز تجزيه آن
تحليل پاسخ هاي آميخته ي همبسته ي اسمي، پيوسته و ترتيبي با و بدون داده هاي گم شده
تحليل پاسخ هاي آميخته ي همبسته ي تک متغيره ترتيبي - پيوسته و کاربرد آن روي داده هاي پزشکي
تحليل پاسخ هاي آميخته ي همبسته ي تک متغيره ترتيبي - پيوسته و کاربرد آن روي داده هاي پزشکي
تحليل چند فراکتالي لکه هاي خورشيدي و افت و خيز آب رودخانه ها
تحليل کوواريانس تحت مدل گاوسي وارون به روش بيز تجربي
تحليل کوواريانس تحت مدل گاوسي وارون به روش بيز تجربي
تحلیل بیزی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری در ایران
تحلیل بیزی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری در ایران
تحلیل مدل آمیخته ی خطی استوار بااستفاده از توزیع های خانواده چوله از دیدگاه های بیزی و غیربیزی در حضور مقادیر گم شده
تحلیل مدل آمیخته ی خطی استوار بااستفاده از توزیع های خانواده چوله از دیدگاه های بیزی و غیربیزی در حضور مقادیر گم شده
تحلیل و پایش غبار با استفاده از روش طیف سنجی تخلیه الکتریکی
تحلیل و پایش غبار با استفاده از روش طیف سنجی تخلیه الکتریکی
تحول موضوعي غزل در ادب فارسي، بخش اول از رودکي تا حافظ
تحول موضوعي غزل در ادب فارسي، بخش اول از رودکي تا حافظ
تخصيص اعداد فازي به ساختارهاي هليکس و استرند بتا در پروتئين
تخصيص اعداد فازي به ساختارهاي هليکس و استرند بتا در پروتئين
تخصيص اعداد فازي به ساختارهاي هليکس و استرند بتا در پروتئين Fuzzy number assignment to helx and beta strand in protein structu
تخصيص توان براي سيستم هاي راديو شناختي مبتني بر OFDM  تحت سنجش طيف غير ايده آل
تخصيص توان براي سيستم هاي راديو شناختي مبتني بر OFDM تحت سنجش طيف غير ايده آل
تخصيص ساختمان دوم پروتئين با استفاده از آنتروپي
تخصيص ساختمان دوم پروتئين با استفاده از آنتروپي
تدوين نظريه توصيف پارس پذير دستور زبان هاي برنامه سازي با گراف نحو و تدوين و پياده سازي روش توليد پارسر کارا
تدوين نظريه توصيف پارس پذير دستور زبان هاي برنامه سازي با گراف نحو و تدوين و پياده سازي روش توليد پارسر کارا
تروريسم در حقوق بين الملل: صلح و حقوق بشر
تروريسم در حقوق بين الملل: صلح و حقوق بشر
تشخيص انواع سيليس و ارتباط آن با کانه زايي طلا در رگه هاي سيليس طلادار شرف آباد - شمال غرب ورزقان
تشخيص انواع سيليس و ارتباط آن با کانه زايي طلا در رگه هاي سيليس طلادار شرف آباد - شمال غرب ورزقان

صفحه‌ها