طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسی بسیط بودن جبرهای آسوده
بررسی بسیط بودن جبرهای آسوده
بررسی راه های گسترش تحقیق کیفی در دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی راه های گسترش تحقیق کیفی در دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رفتار کمانشی صفحات FGM با  استفاده از روش دقیق و سریع نوار محدود
بررسی رفتار کمانشی صفحات FGM با استفاده از روش دقیق و سریع نوار محدود
بررسی فیلد نام
بررسی فیلد نام
بررسی قابلیت استفاده سنگ های آتشفشانی شمال دهگلان ( شرق کردستان ) به عنوان پوزولان طبیعی در سیمان های آمیخته
بررسی قابلیت استفاده سنگ های آتشفشانی شمال دهگلان ( شرق کردستان ) به عنوان پوزولان طبیعی در سیمان های آمیخته
بررسی محاسباتی برهم کنش های کاتیون -π در  دربرهم كنش + 2 Mn با آمینو اسیدهای فنیل آلانین، تیروزین و تریپتوفان در فاز گازی
بررسی محاسباتی برهم کنش های کاتیون -π در دربرهم كنش + 2 Mn با آمینو اسیدهای فنیل آلانین، تیروزین و تریپتوفان در فاز گازی
بررسی پتانسیل اسانس و عصاره برخی گیاهان دارویی در کاهش و تجزیه آفلاتوکسین قارچ آسپرژیلوس فلاووس
بررسی پتانسیل اسانس و عصاره برخی گیاهان دارویی در کاهش و تجزیه آفلاتوکسین قارچ آسپرژیلوس فلاووس
برنامه توسعه ده ساله کتابخانه دانشکده معماري و شهرسازي
برنامه توسعه ده ساله کتابخانه دانشکده معماري و شهرسازي
برنامه توسعه ده ساله کتابخانه دانشکده معماري و شهرسازي
برنامه توسعه ده ساله کتابخانه دانشکده معماري و شهرسازي
برنامه ريزي توسعه خطوط انتقال در سيستمهاي تجديد ساختار شده با در نظر گرفتن مازاد و هزينه تراکم
برهمکنش ليزرهاي تپي نانو ثانيه با سيليکون در مايعات
برهمکنش ليزرهاي تپي نانو ثانيه با سيليکون در مايعات
بسته هاي موج در کيهان شناختي کوانتومي رابرتسون واکر و تغيير نشان متريک
بسته هاي موج در کيهان شناختي کوانتومي رابرتسون واکر و تغيير نشان متريک
بسته هاي موج کانونيک در کيهانشناسي کوانتومي
بهبود دقت عملکرد آشکارساز و تخمينگر هاي توام مبتني بر استنتاج بيزي تغيير پذير
بهبود روشهاي ارايه خدمات به دانشجويان در دانشگاه شهيد بهشتي
بهبود روشهاي ارايه خدمات به دانشجويان در دانشگاه شهيد بهشتي
بهبود شبکه ي سيگنال ساعت در فناوري هاي نانومتري با استفاده از اتصالات راديويي
بهبود شبکه ي سيگنال ساعت در فناوري هاي نانومتري با استفاده از اتصالات راديويي
بهبود مشخصات سوئيچ هاي آنالوگ
بهبود مشخصات سوئيچ هاي آنالوگ
بهسازي محافظت دانه هاي مصنوعي و کاربرد تکنيک کپسوله کردن در آلژنيات سديم با بافت Ferula Gommosa
بهسازي محافظت دانه هاي مصنوعي و کاربرد تکنيک کپسوله کردن در آلژنيات سديم با بافت Ferula Gommosa
بهينه سازي آرايش سوخت گذاري راکتور 1000-VVER با استفاده از الگوريتم کلني زنبور مصنوعي
بهينه سازي راکتور 1000-WWER با الگوريتم Bayesian به همراه روش MCMC
بهينه سازي راکتور 1000-WWER با الگوريتم Bayesian به همراه روش MCMC
بهينه سازي سنتز الگوريتم هاي پردازش تصوير براي سيستم هاي پيکربندي مجدد
بهينه سازي سنتز الگوريتم هاي پردازش تصوير براي سيستم هاي پيکربندي مجدد
بهينه سازي مدارهاي منطقي بازگشت پذير
بهينه سازي مدارهاي منطقي بازگشت پذير
بي قاعدگي رد، رابطه داف وابسته به بعد و گرانش مرتبه ششم
بي قاعدگي رد، رابطه داف وابسته به بعد و گرانش مرتبه ششم
تئوري جنبشي ولاسف در برانگيزش امواج سطحي الاستو- الکترومغناطيسي توسط پرتوهاي ذرات باردار
تئوري جنبشي ولاسف در برانگيزش امواج سطحي الاستو- الکترومغناطيسي توسط پرتوهاي ذرات باردار

صفحه‌ها