طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

اثر مداخله اي نوروسايکولوژي (HAS) در کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتلا به نارساخواني تحولي ( نوع زبان شناختي )
اثر مداخله اي نوروسايکولوژي (HAS) در کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتلا به نارساخواني تحولي ( نوع زبان شناختي )
اثر هورمون ارکسين بر ترشحات هورمونهاي رها کننده گنادوتروپين و لوتينيزينگ در قبل از بلوغ در موش
اثر هورمون ارکسين بر ترشحات هورمونهاي رها کننده گنادوتروپين و لوتينيزينگ در قبل از بلوغ در موش
اثر کودهاي زيستي مختلف بر رشد، عملکرد و اسانس دو گونه دارويي آويشن باغي (Thymus vulgaris L) و مريم گلي (Salvia ojjicinalis L)
اثر کورتيزول و اپينفرين روي ميانگين غلظت ارکسين در موش ها با محدوديت غذايي
اثر گرلين روي ميانگين غلظت هورمونهاي تيروئيدي ، رشد ، انسولين ، گلوکز و مقدار و ترکيبات شير
اثر گرلين روي ميانگين غلظت هورمونهاي تيروئيدي ، رشد ، انسولين ، گلوکز و مقدار و ترکيبات شير
اثر گرلين روي ميانگين غلظت هورمونهاي تيروئيدي، رشد، انسولين، گلوکز و مقدار و ترکيبات شير
اثر گرلين روي ميانگين غلظت هورمونهاي تيروئيدي، رشد، انسولين، گلوکز و مقدار و ترکيبات شير
اثرات آللوپاتي عصاره بقاياي گياهان زراعي بر روي جوانه زني و رشد گياهچه چند گونه علف هرز و گياه زراعي
اثرات ميدان هاي مغناطيسي بر ساختار بافتي و سلولي کبد جنين جوجه ، در پيش از انگوباسيون
اثرات ميدان هاي مغناطيسي بر ساختار بافتي و سلولي کبد جنين جوجه ، در پيش از انگوباسيون
اجتماعات در ادبيات در آثار منثور فارسي قرن هفتم
اجتماعات در ادبيات در آثار منثور فارسي قرن هفتم
اجتماعيات در ادبيات در آثار منثور فارسي قرن ششم
اجتماعيات در ادبيات در آثار منثور فارسي قرن ششم
احتمال جابجايي در گروه هاي متناهي
احتمال جابجايي در گروه هاي متناهي
احساس کانال براي کاربردهاي راديوشناختي
احساس کانال براي کاربردهاي راديوشناختي
احياي نظريه سياسي تشيع در انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي
ادراک شيوه مديريت PM ، رضايت شغلي و تعهد سازماني نمونه هايي از تکنيسين هاي الکترونيک ايراني و بهره وري
ادراک شيوه مديريت PM ، رضايت شغلي و تعهد سازماني نمونه هايي از تکنيسين هاي الکترونيک ايراني و بهره وري
ارائه الگوريتم جستجوي هارموني براي شناسايي پارامترهاي مدل پيل سوختي غشاء تبادل پروتون
ارائه الگوريتم جستجوي هارموني براي شناسايي پارامترهاي مدل پيل سوختي غشاء تبادل پروتون
ارائه روشي براي زمانبندي درخواست ها بر روي ديسک بر پايه تکنيک هاي هوشمند
ارائه روشي براي زمانبندي درخواست ها بر روي ديسک بر پايه تکنيک هاي هوشمند
ارائه روشي صوري براي توليد برنامه از توصيف هاي Object-Z
ارائه روشي صوري براي توليد برنامه از توصيف هاي Object-Z
ارائه روشي مناسب جهت سنتز مشتقات ۱ ، ‎۲- دي هيدروکينازولين طي يک واکنش چند جزئي در حضور مايع يوني ‎۱- متيل ايميدازوليوم تري فل
ارائه روشي مناسب جهت سنتز مشتقات ۱ ، ‎۲- دي هيدروکينازولين طي يک واکنش چند جزئي در حضور مايع يوني ‎۱- متيل ايميدازوليوم تري فل
ارائه مدلي تعميم يافته براي بررسي ريسک اعتباري در بانک ها و موسسات مالي با استفاده از ضريب تغييرات
ارائه مدلي تعميم يافته براي بررسي ريسک اعتباري در بانک ها و موسسات مالي با استفاده از ضريب تغييرات
ارائه معماري فشره سازي مناسب سيستمهاي با قابليت پيکربندي مجدد زمان اجرا به همراه مقاله پذيرفته شده در چهاردهمين کنفرانس بين ال
ارائه معماري فشره سازي مناسب سيستمهاي با قابليت پيکربندي مجدد زمان اجرا به همراه مقاله پذيرفته شده در چهاردهمين کنفرانس بين ال
ارائه يک الگوريتم پرندگان جديد مبتني بر تکنيک هاي تصادفي و قطعي براي حل مسائل بهينه سازي
ارائه يک الگوريتم پرندگان جديد مبتني بر تکنيک هاي تصادفي و قطعي براي حل مسائل بهينه سازي
ارائه يک چارچوب ساختي براي توليد برنامه هاي احتمالاتي
ارائه يک چارچوب ساختي براي توليد برنامه هاي احتمالي
ارائه چارچوبي مدل رانه جهت توليد خودکار راه حل هاي سازماني مبتني بر سرويس بر اساس دارايي هاي موجود

صفحه‌ها