طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

"اجتماعيات در ادبيات" در آثار منثور فارسي تا قرن پنجم
"اجتماعيات در ادبيات" در آثار منثور فارسي تا قرن پنجم
M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
PO _ حلقه مارتيندل براي _ L حلقه ها و مشتقگيري هاي مثبت روي آنها
PO _ حلقه مارتيندل براي _ L حلقه ها و مشتقگيري هاي مثبت روي آنها
S- سيستم هاي انژکتيو دنباله اي
S- سيستم هاي انژکتيو دنباله اي
S- سيستمهاي ايدال اصلي انژکتيو
S- سيستمهاي ايدال اصلي انژکتيو
آب و آبياري در توسعه پايدار روستائي مورد: محدوده روستايي اخترآباد-حکيم آباد (منطبق بر واحد هيدرولوژيک قطعه چهار ساوه)
آب و آبياري در توسعه پايدار روستائي مورد: محدوده روستايي اخترآباد-حکيم آباد (منطبق بر واحد هيدرولوژيک قطعه چهار ساوه)
آزمون فرض بيزي شرطي در جدول هاي ‎2x۲
آزمون فرض بيزي شرطي در جدول هاي ‎2x۲
آزمون فرض هاي آماري براي تابع کوواريانس ميدان هاي تصادفي در حوزه ي زمان و فرکانس
آزمون فرض هاي آماري براي تابع کوواريانس ميدان هاي تصادفي در حوزه ي زمان و فرکانس
آسيب شناسي فرهنگي دانشجويان
آسيب شناسي فرهنگي دانشجويان
آشکار ساز Unruh در حضور شکست تقارن لورنتس
آشکار ساز Unruh در حضور شکست تقارن لورنتس
آموزش حقوق بشر و شهروندي در نظام بين الملل و نظام داخلي ايران ( ارائه چارچوب نظام مند يا طرح عملي ملي آموزش حقوق بشر و شهروندي
آموزش حقوق بشر و شهروندي در نظام بين الملل و نظام داخلي ايران ( ارائه چارچوب نظام مند يا طرح عملي ملي آموزش حقوق بشر و شهروندي
آموزه ي آسماني، به زبان زميني تاثير شعر فارسي بر ديوان غربي- شرقي گوته با نگاهي به ادبيات عصر قاجار
آموزه ي آسماني، به زبان زميني تاثير شعر فارسي بر ديوان غربي- شرقي گوته با نگاهي به ادبيات عصر قاجار
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي Cachrydifolia Diplotaenia و Peucedanum cervarifolium  با استفاده از دستگاه هاي GCMS و GC
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي Cachrydifolia Diplotaenia و Peucedanum cervarifolium با استفاده از دستگاه هاي GCMS و GC
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي: Pycnocycla Musiformis و Pycnocycla aucherana با استفاده از دستگاه هاي GC/ MS و GC
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي: Pycnocycla Musiformis و Pycnocycla aucherana با استفاده از دستگاه هاي GC/ MS و GC
آناليز جغرافيائي پديده گرد و غبار فصلي از منشاء کـشورهاي عربي خليج فارس و اثرات آن بر شهرهاي جنوبي و غربي ايران
آناليز جغرافيائي پديده گرد و غبار فصلي از منشاء کـشورهاي عربي خليج فارس و اثرات آن بر شهرهاي جنوبي و غربي ايران
آناليز موتور سوئيچ رلوکتانس سه فاز چند لايه جديد با استفاده از روش اجزاي محدود
آناليز نيروهاي شعاعي و مماسي در موتور رلوکتانس سوئيچي سه فاز با استفاده از روش اجزاي محدود
آناليز نيروهاي شعاعي و مماسي در موتور رلوکتانس سوئيچي سه فاز با استفاده از روش اجزاي محدود
آناليز و بررسي تاثير خطاي ناهمگوني فاصله هوايي در موتور / ژنراتور هيبريد سوئيچ رلوکتانس دو فاز
آناليز و بررسي تاثير خطاي ناهمگوني فاصله هوايي در موتور / ژنراتور هيبريد سوئيچ رلوکتانس دو فاز
آناليز و تشخيص خطاي ناهمگوني ديناميکي فاصله هوايي در موتور رلوکتانس سوئيچي روتور خارجي سه فاز
آيا a - اکسو آلدئيدها مي توانند پيش مواد مناسب جهت تشکيل پنتوسيدين باشند؟ يک پژوهش مقايسه اي به روش DFT
آيا a - اکسو آلدئيدها مي توانند پيش مواد مناسب جهت تشکيل پنتوسيدين باشند؟ يک پژوهش مقايسه اي به روش DFT
ابر گراف هاي C تام
ابر گراف هاي C تام
اتحاد ميدانهاي هيگز و ماکسول در گرانش شامه اي - کالوزا - کلاين
اتحاد ميدانهاي هيگز و ماکسول در گرانش شامه اي - کالوزا - کلاين
اثر تزريق درون بطني اپينفرين بر ميزان ترشح هورمون گرلين و بررسي بر همکنش اپينفرين با انسولين در مسير اشتها در رت
اثر تزريق درون بطني اپينفرين بر ميزان ترشح هورمون گرلين و بررسي بر همکنش اپينفرين با انسولين در مسير اشتها در رت
اثر ساليسيليک اسيد ( SA ) و بتا آمينو بوتيريک اسيد ( BABA ) بر مقاومت گياهچه پسته در مقابل استرس سرما
اثر ساليسيليک اسيد ( SA ) و بتا آمينو بوتيريک اسيد ( BABA ) بر مقاومت گياهچه پسته در مقابل استرس سرما

صفحه‌ها