طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : بمنظور نگهداری و تغییرات در زیرساخت مرکز داده دانشگاه، سامانه از روز چهارشنبه مورخ 1398/8/1 تا تاریخ 1398/8/4 در دسترس نمی‌باشد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

"اجتماعيات در ادبيات" در آثار منثور فارسي تا قرن پنجم
"اجتماعيات در ادبيات" در آثار منثور فارسي تا قرن پنجم
M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
PO _ حلقه مارتيندل براي _ L حلقه ها و مشتقگيري هاي مثبت روي آنها
PO _ حلقه مارتيندل براي _ L حلقه ها و مشتقگيري هاي مثبت روي آنها
S- سيستم هاي انژکتيو دنباله اي
S- سيستم هاي انژکتيو دنباله اي
S- سيستمهاي ايدال اصلي انژکتيو
S- سيستمهاي ايدال اصلي انژکتيو
آب و آبياري در توسعه پايدار روستائي مورد: محدوده روستايي اخترآباد-حکيم آباد (منطبق بر واحد هيدرولوژيک قطعه چهار ساوه)
آب و آبياري در توسعه پايدار روستائي مورد: محدوده روستايي اخترآباد-حکيم آباد (منطبق بر واحد هيدرولوژيک قطعه چهار ساوه)
آزمون فرض بيزي شرطي در جدول هاي ‎2x۲
آزمون فرض بيزي شرطي در جدول هاي ‎2x۲
آزمون فرض هاي آماري براي تابع کوواريانس ميدان هاي تصادفي در حوزه ي زمان و فرکانس
آزمون فرض هاي آماري براي تابع کوواريانس ميدان هاي تصادفي در حوزه ي زمان و فرکانس
آسيب شناسي فرهنگي دانشجويان
آسيب شناسي فرهنگي دانشجويان
آشکار ساز Unruh در حضور شکست تقارن لورنتس
آشکار ساز Unruh در حضور شکست تقارن لورنتس
آموزش حقوق بشر و شهروندي در نظام بين الملل و نظام داخلي ايران ( ارائه چارچوب نظام مند يا طرح عملي ملي آموزش حقوق بشر و شهروندي
آموزش حقوق بشر و شهروندي در نظام بين الملل و نظام داخلي ايران ( ارائه چارچوب نظام مند يا طرح عملي ملي آموزش حقوق بشر و شهروندي
آموزه ي آسماني، به زبان زميني تاثير شعر فارسي بر ديوان غربي- شرقي گوته با نگاهي به ادبيات عصر قاجار
آموزه ي آسماني، به زبان زميني تاثير شعر فارسي بر ديوان غربي- شرقي گوته با نگاهي به ادبيات عصر قاجار
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي Cachrydifolia Diplotaenia و Peucedanum cervarifolium  با استفاده از دستگاه هاي GCMS و GC
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي Cachrydifolia Diplotaenia و Peucedanum cervarifolium با استفاده از دستگاه هاي GCMS و GC
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي: Pycnocycla Musiformis و Pycnocycla aucherana با استفاده از دستگاه هاي GC/ MS و GC
آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي: Pycnocycla Musiformis و Pycnocycla aucherana با استفاده از دستگاه هاي GC/ MS و GC
آناليز جغرافيائي پديده گرد و غبار فصلي از منشاء کـشورهاي عربي خليج فارس و اثرات آن بر شهرهاي جنوبي و غربي ايران
آناليز جغرافيائي پديده گرد و غبار فصلي از منشاء کـشورهاي عربي خليج فارس و اثرات آن بر شهرهاي جنوبي و غربي ايران
آناليز موتور سوئيچ رلوکتانس سه فاز چند لايه جديد با استفاده از روش اجزاي محدود
آناليز نيروهاي شعاعي و مماسي در موتور رلوکتانس سوئيچي سه فاز با استفاده از روش اجزاي محدود
آناليز نيروهاي شعاعي و مماسي در موتور رلوکتانس سوئيچي سه فاز با استفاده از روش اجزاي محدود
آناليز و بررسي تاثير خطاي ناهمگوني فاصله هوايي در موتور / ژنراتور هيبريد سوئيچ رلوکتانس دو فاز
آناليز و بررسي تاثير خطاي ناهمگوني فاصله هوايي در موتور / ژنراتور هيبريد سوئيچ رلوکتانس دو فاز
آناليز و تشخيص خطاي ناهمگوني ديناميکي فاصله هوايي در موتور رلوکتانس سوئيچي روتور خارجي سه فاز
آيا a - اکسو آلدئيدها مي توانند پيش مواد مناسب جهت تشکيل پنتوسيدين باشند؟ يک پژوهش مقايسه اي به روش DFT
آيا a - اکسو آلدئيدها مي توانند پيش مواد مناسب جهت تشکيل پنتوسيدين باشند؟ يک پژوهش مقايسه اي به روش DFT
ابر گراف هاي C تام
ابر گراف هاي C تام
اتحاد ميدانهاي هيگز و ماکسول در گرانش شامه اي - کالوزا - کلاين
اتحاد ميدانهاي هيگز و ماکسول در گرانش شامه اي - کالوزا - کلاين
اثر تزريق درون بطني اپينفرين بر ميزان ترشح هورمون گرلين و بررسي بر همکنش اپينفرين با انسولين در مسير اشتها در رت
اثر تزريق درون بطني اپينفرين بر ميزان ترشح هورمون گرلين و بررسي بر همکنش اپينفرين با انسولين در مسير اشتها در رت
اثر ساليسيليک اسيد ( SA ) و بتا آمينو بوتيريک اسيد ( BABA ) بر مقاومت گياهچه پسته در مقابل استرس سرما
اثر ساليسيليک اسيد ( SA ) و بتا آمينو بوتيريک اسيد ( BABA ) بر مقاومت گياهچه پسته در مقابل استرس سرما

صفحه‌ها