طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
مهديه حدادي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCM 95 1389, حاوي CD ;

صفحه‌ها