آيا a - اکسو آلدئيدها مي توانند پيش مواد مناسب جهت تشکيل پنتوسيدين باشند؟ يک پژوهش مقايسه اي به روش DFT

تب‌های اولیه

جزئیات