آناليز نيروهاي شعاعي و مماسي در موتور رلوکتانس سوئيچي سه فاز با استفاده از روش اجزاي محدود

تب‌های اولیه

جزئیات