اثر ساليسيليک اسيد ( FA ) و بتا آمينو بوتيريک اسيد ( BABA ) بر مقاومت گياهچه پسته در مقابل استرس سرما

تب‌های اولیه

جزئیات