آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي: Pycnocycla Musiformis و Pycnocycla aucherana با استفاده از دستگاه هاي GC/ MS و GC

تب‌های اولیه

جزئیات