طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫‭ Classical persian literature
‏‫‭/ A.J.Arberry., ‏‫کتابنامه: ص. [۴۵۱]-۴۵۷ ص.‬, نمایه.
‏‫‭English for knowledge and information science
‏‫‭/ Alireza Isfandyari-Moghaddam, Soodabeh Omidkhah., انگلیسی.
‏‫‭English for the students of educational planning and curriculum‬
‏‫‭/ Mansour Koosha., انگلیسی., پشت جلد به فارسی: انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های برنامه‌ریزی آموزشی و درسی ., کتابنامه: ص. ۱۸۵.
‏‫‭English for the students of industrial and organizational psychology
.‭/ ‎Reza Ghafar, Anita Baghdasariance, انگلیسی., پشت جلد به ف‍ارس‍ی‌: رضا غفار‌ثمر،آنیتا باغداساریانس.ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌., چاپ قبلی:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،۱۳۸۴
‏‫‭One hundred hotels one hundred businesses طرح صد هتل، صد کسب و کار
‏‫‭/ edited by GH. Ebrahim Bay Salami., انگلیسی., کتاب حاضر تحت عنوان" صدهتل- صد کسب" توسط انتشارات ماهواره در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است., 1
‏‫‭‭‎The essentials of psychology‬
‏‫‭‭/ ‎Linda leal‬., انگلیسی., عنوان به فارسی : متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی., چاپ دوم: ۱۳۸۵., چاپ سوم: ۱۳۸۸., چاپ چهارم: ۱۳۸۹., افست از روی چاپ ۱۹۹۴: نیوجرسی., واژه‌نامه.
‫تزئینات گچبری ساسانی
/ ینس کروگر, ‏‫عنوان اصلی: Sasanidischer stuckdekor: ein beitrag zum reliefdekor aus wtuck in sasanidischer..., 1982‭. کتاب حاضر تحت عنوان " گچبری ساسانی " توسط انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری‏‫ در سال ۱۳۹۵ فیپا گرفته است.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری (دستورالعمل مکان‌یابی مراکز حیاتی و حساس)
/پژوهشكده معماری و شهرسازی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی ، مركز مطالعات فنی و مهندسی پايداری ملی كشور, ‏‫ص.ع. به انگلیسی : ‭Requirements and considerations of passive... .
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻘﺪار ﻣﺮزی
/ ترجمه و تالیف کژال حق‌پرست., ک‍ت‍اب‌ حاضر تشریح مسائل ک‍ت‍اب‌ "م‍ق‍دم‍ات‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ق‍دار م‍رزی‌" ت‍ال‍ی‍ف‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍وی‍س‌ و ری‍چ‍ارد دیپریم‍ا است., ویلیام ای. بویس، ریچارد سی. دیپریما، کژال حق پرست
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻘﺪار ﻣﺮزی
/ ترجمه و تالیف کژال حق‌پرست., ک‍ت‍اب‌ حاضر تشریح مسائل ک‍ت‍اب‌ "م‍ق‍دم‍ات‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ق‍دار م‍رزی‌" ت‍ال‍ی‍ف‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍وی‍س‌ و ری‍چ‍ارد دیپریم‍ا است., ترجمه و تالیف کژال حق‌پرست
ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ در ﻛﺎر و ﻋﻤﻞ
/ نويسنده مت سامرز( Matt Somers), ‏‫عنوان اصلی:‭ Coaching at work: powering your team with awareness, responsibility, and trust.
ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻗﺮن ۲۱
/ نويسنده فيونا سيزرنياسكا, ‏‫عنوان اصلی:Management consultancy in the 21st century, c1999‭.

صفحه‌ها