طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان‮‬
‏‫روانشناسی یادگیری برای تدریس در دوره‌های ضمن‌خدمت ،فرهنگیان ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
‏‫روان‌شناسی مرضی کودک
‏‫روان‌شناسی هوش و سنجش آن
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی بر اساس DSM - 5
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثناییDSM - 5 ( ویراست چهاردهم)
‏‫روان‌شناسی و علوم غیبی‮‬
‏‫روان‌شناسی ورزش‬
‏‫روزنامه مظفری بوشهر
‏‫روسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران (۱۳۱۶-۱۳۹۶)‬
‏‫روش‌شناسی تاریخ‬
‏‫روش‌شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی( کارشناسی ارشد مدیریت)‬
‏‫روش‌شناسی پژوهش در مدیریت منابع انسانی‬‮
‏‫روش‌شناسی پژوهش‌های زبان‌شناختی (با تکیه بر زبان عربی)‬
‏‫روش‌ها و فنون مطالعه موثر‬: آشنایی با فنون مطالعه و فراگیری درسی
‏‫روش‌های تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی‮‬
‏‫روش‌های تحقیق در زبان‌شناسی‮‬
‏‫روش‌های تحقیق در مدیریت عملیات (ویژه دانشجویان مهندسی صنايع، مدیریت صنعتی و بازرگانی)
‏‫روش‌های تحقیق در مدیریت عملیات (ویژه دانشجویان مهندسی صنايع، مدیریت صنعتی و بازرگانی)
‏‫روش‌های تحقیق در مدیریت عملیات (ویژه دانشجویان مهندسی صنايع، مدیریت صنعتی و بازرگانی)
‏‫روش‌های تدریس اثربخش با تاکید بر فناوری‌های نوین
‏‫روش‌های تولید در مناطق کشت زیتون‮‬
‏‫روش‌های جایگزین انتقال ریسک‬

صفحه‌ها