طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫خود تنظیمی (مبانی و مدل‌ها)‮‬
‏‫/ عرفان شمس‮‬, ‏‫کتابنامه: ص.[۲۲۱] - ۲۳۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.‮‬, با دیباچه دکتر محمدحسین زارعی, کتابنامه: {223}-238ص.؛ همچنین بصورت زیرنویس
‏‫خودآموز تحلیل آماری پیشرفته با SPSS, LISREL, AMOS جهت تدوین مقالات علمی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری و تحقیقات سازمانی
‏‫/ یاسر سبحانی‌فرد، مریم اخوان‌خرازیان., ‏‫کتابنامه: ص.۴۲۳., ‏‫نمایه., یاسر سبحانی‌فرد، مریم اخوان‌خرازیان, نمایه کتابنامه
‏‫خوزستان از آغاز دوران اسلامی تا امروز‮‬
‏‫/ علی‌اکبر ولایتی.‮, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۸۱] - ۲۸۶.‬, ‏‫نمایه. ‮, علی‌اکبر ولایتی.‮
‏‫خوزستان در دوران پیش از اسلام‮‬
‏‫/ علی‌اکبر ولایتی.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۱۳۳-۱۳۶., ‏‫نمایه.‮‬, علی‌اکبر ولایتی
‏‫خون خورده یا سرخ سیاه‬
/ مهدی یزدانی‌خرم., این کتاب در سال ۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است., مهدی یزدانی‌خرم.
‏‫خیال‌باف‬
‏‫/ پم‌مونوز رایان, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭‭‭‭The dreamer,2010.
‏‫خ‍اطرات‌ م‍ن‌: ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ دوره‌ ۱۳۳۴ - ۱۳۱۰‬
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ س‍ررش‍ت‍ه‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏‫داده ساختارها
‏‫/ مولف محمد قدسی.‮‬, چاپ دوم: ۱۳۸۹. چاپ هفتم: 1396, چاپ چهارم : ۱۳۹۲., ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه:ص. [۴۹۹] - ۵۰۰.‮‬, نمایه., مولف محمد قدسی
‏‫داده ساختارها و مبانی الگوریتم‮‬
‏‫/ مولف محمد قدسی.‮‬, چاپ دوم: ۱۳۸۹., چاپ چهارم : ۱۳۹۲., ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه:ص. [۴۹۹] - ۵۰۰.‮‬, نمایه., مولف: محمد قدسی
‏‫داریوش بزرگ: معمار امپراتوری هخامنشیان‬
‏‫/ ایمان نوروزی‬, ‏‫ص. ع. به انگلیسی: Iman Nowruzi. Darius the great stabilizer of achaemenian empire‭., ‏‫کتابنامه: ص. [۲۳۵]- ۲۳۹؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, ‏‫نمایه.‬
‏‫داستانهای عامیانه (مجموعه لرستان)‮
‏‫/ زيرنظر بهرام فره‌وشی, زيرنظر بهرام فره‌وشی‏‫؛ به كوشش نادره نفيسی.‮
‏‫دانشنامه امام مهدی عجل‌الله فرجه بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ (فارسی - عربی)‮‬‬
‏‫/ محمدی‌ری‌شهری‮‬، با همکاری سیدمحمدکاظم طباطبایی‮‬ و جمعی از پژوهشگران, ‏‫ج. ۱ تا ۱۰ (چاپ دوم: ۱۳۹۳).‬, ‏‫کتابنامه.‬, ‏‫نمایه.‬, محمدی‌ری‌شهری‮‬، با همکاری سیدمحمدکاظم طباطبایی‮‬ و جمعی از پژوهشگران‏‫؛ ترجمه عبدالهادی مسعودی‏‫؛ [به سفارش] پژوهشگاه قرآن و حدیث.‬
‏‫دانشگاه تاملات نظری و تجربه ایرانی
‏‫/ به کوشش رضا ماحوزی., کتابنامه., به کوشش: رضا ماحوزی
‏‫دانشگاه در بستر محلی (دانشگاه رازی)
‏‫/ به کوشش سیاوش قلی‌پور., ‏‫کتابنامه., ‏‫نمایه.
‏‫دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان
‏‫/ مهری طیبی‌نیا, ‏‫کتابنامه: ص.[۲۷۹) - ۲۹۵.‬, ‏‫نمایه.‬, مهري طيبي نيا
‏‫دایره‌المعارف اسرار دانش‮‬
‏‫/ نویسنده آندره سالوی‮‬, 1
‏‫دایره‌المعارف قرآن
ج.1. آ- ب.- ج.2. پ- خ.-, / سرویراستار جین‌دمن مک‌اولیف, ‏‫عنوان اصلی: Encyclopaedia of the Qurān‭., سرویراستاران ترجمه فارسی حسین خندق‌آبادی، مسعودصادقی، مهرداد عباسی، امیر مازیار., ج.۱ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فیپا)., ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا)., ‏‫ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۹۳) (فیپا).‭‬‬, ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۹۵) ., سرویراستار ج‍ی‍ن‌ دام‍ن‌ م‍ک‌‌اول‍ی‍ف‌ ، ویراستاران ترجمه فارسی حسین خندق آبادی ... [و دیگران]
‏‫دایره‌المعارف قرآن
/ سرویراستار جین‌دمن مک‌اولیف, ‏‫عنوان اصلی: Encyclopaedia of the Qurān‭., سرویراستاران ترجمه فارسی حسین خندق‌آبادی، مسعودصادقی، مهرداد عباسی، امیر مازیار., سرویراستار جین دمن مک اولیف؛ ویراستاران ترجمه فارسی حسین خندق آبادی...{و دیگران}
‏‫دایره‌المعارف منابع انسانی فرم‌های منابع انسانی و راهنماهای شغلی
‏‫/ ویراستار ارشد ویلیام‌جی. راثول ... [ و دیگران]., ‏‫عنوان اصلی: The encyclopedia of human resource management,v. 2,2012
‏‫دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ن‍ر: ن‍ق‍اش‍ی‌، پ‍ی‍ک‍ره‌س‍ازی‌، گ‍راف‍ی‍ک‌‬
‏‫/ روئ‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از‬, ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎Ruyin Pakbaz. Encyclopedia of art: painting, sculpture, graphic arts‬.‬ چاپ اول: 1378, واژه‌ن‍ام‍ه‌., ‏‫نمایه.‬, 1, رویین پاکباز
‏‫در م‍ل‍ک‍وت‌ س‍ک‍وت (مجموعه شعر)
‏‫/ سیدح‍س‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌.‮‬
‏‫در پی شباویز‮‬
‏‫/ جین یولن‮‬, جین یولن‮‬‏‫؛ ترجمه شهاب‌الدین عباسی‮‬‏‫؛ تصویرگر جان شوئنر.
‏‫درآمدی بر زبان‏‌شناسی اجتماعی‮‬
‏/ سپیده عبدالکریمی.‮‬, ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭S. Abdolkarimi. An introduction to social linguistics., ‏‫واژه‌نامه.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۲۱] - ۱۲۳.
‏‫درآمدی بر زیباشناسی اسلامی‬
‏‫/ اولیور ل‍ی‍م‍ن‬, ‏‫عنوان اصلی: ‭Islamic aesthetics : an introduction, 2004.‭‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۷۷]- ۲۸۵.‬, ‏‫نمایه.‬

صفحه‌ها