طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫جامعه‌شناسی احساسات
‏‫/ تالیف مسعود کیانپور و احسان آقابابایی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: . Masoud Kianpour, Ehsan Aqababaee. Sociology of emotions‬
‏‫جامعه‌شناسی تاریخی (مفاهیم، نظریه‌ها، نقد و بررسی)‮‬‬
‏‫/ مجید کافی.‮‬‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Majid Kafi. Historical sociology (principles, concepts and theories‭)., ‏‫عنوان روی جلد: ‏‫جامعه‌شناسی تاریخی (مبانی، مفاهیم و نظریه‌ها).‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۴۲۷] - ۴۳۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, ‏‫نمایه.‬, مجید کافی
‏‫جامعه‌شناسی سلیقه‬
‏‫/ یوکا گرونو‬, ‏‫عنوان اصلی: .The sociology of taste, 1997‬, ‏‫واژه نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۲۵]- ۲۳۵.‬, ‏‫نمایه.‬, یوکا گرونو‬‏‫؛ ترجمه‌ی مسعود کیانپور
‏‫جامعه‌شناسی گردشگری شهری: ( تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه‌شناسی توریسم)‬
/ مهرداد نوابخش، سمیه صفی., ‏‫کتابنامه: ص. ۲۷۳ - ۲۷۶.‬
‏‫جرم اخلال در نظم عمومی در رویه دادگاه‌ها
‏‫/ مولف گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش, مدیر گروه پژوهشی مهوش فتحی
‏‫جرم قتل در رویه دادگاه‌ها‮‬
‏‫/ گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش, کتابنامه: ص. [۳۹۳ - ۳۹۷]؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏‫جرم‌شناسی در پرتو فقه امامیه
‏‫/ مولف مجید آقایی., کتابنامه: ص. [۳۹۷] - ۴۳۰., مولف مجید آقایی., کتابنامه: ص. [۳۹۷] - ۴۳۰.
‏‫جریان‌های فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان
‏‫/ مولف جمشید جراره., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Jamshid Jarareh. The intellectual and emotional movementd of children and teenagers‭., ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. [۱۵۰].
‏‫جزییات معماری در ساختمان‌های مدرن
‏‫/ تالیف قدرت‌الله رسولی‌نژاد، شاهین تاج‌الدینی., ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه:ص.۲۰۹., تالیف قدرت‌الله رسولی‌نژاد، شاهین تاج‌الدینی.
‏‫جستجوی اطلاعات از نیاز تا باور‮‬
‏‫/ حمید کشاورز.‮‬, ‏‫ص.ع به انگلیسی: Hamid Keshavarz. Information seeking: from information need to information credibility.‎‬‮‬, ‏‫واژه‌نامه.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص.[۱۷۱]- ۱۸۷.‮‬, نمایه.
‏‫جشن‌نامه استاد سعیدی
‏‫/ به کوشش مصطفی طالشی.
‏‫جغرافیای خاک‌ها (پیدایش، پراکنش، آسیب‌ها و راهکارها)‮‬
‏‫/ غلامرضا براتی.‮‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮, ‏‫کتابنامه. 
‏‫جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)‬
/ مقدمه، گردآوری و تنظیم الهام ملک‌زاده., مقدمه، گردآوری و تنظیم الهام ملک‌زاده.
‏‫جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری
‏‫/ نویسنده فرامرز عطریان، سیدمحمدمهدی غمامی, ‏‫کتابنامه: ص. ۱۵۳.‮, کتابنامه
‏‫جهانی شدن و فقر شهری بررسی تطبیقی کلانشهرهای تهران و استانبول‮‬
‏‫/ تالیف محمدتقی رضویان، پرویز آقایی.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Mohammad Taghi Razavian,Parviz Aghaei.Globalization & urban poverty‭... ., ‏‫کتابنامه: ص.[ ۲۰۱]-۲۲۰.
‏‫جهان‌نما‬ اسطرلاب های کتابخانه و موزه ملی ملک
‏‫/ نوشته پویان شهیدی‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۷۱.‬, 1
‏‫جوایز ادبی غیر‌دولتی در ایران
‏‫/ نویسنده سیدسعیدرضا طباطبائی, نویسنده سیدسعیدرضا طباطبائی؛ زیر نظر علی‌اصغر سیدآبادی‏‫؛ ‏‫[به سفارش] دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
‏‫ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در ج‍وادی‍ه‌‮‬
‏‫/ داوود ام‍ی‍ری‍ان‌.‮‬, ‏‫چاپ دوازدهم
‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‬ ، س‍اخ‍ت‍ار و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍لا اع‍زازی‌.‬, ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎Shahla Ezazi. Sociology of family‬‭‭‭‭‭‎‬. چاپ هشتم, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۲۱۵ ] - ۲۲۸.‬, شهلا اعزازی
‏‫ج‍ی‍م‍ز وات‌: آق‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار‬
‏‫/ آن‍ا اس‍پ‍راول‌‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎James Watt: master of the steam engine, c2001‬., ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۰.‬, ‏‫نمایه.‬
‏‫حجم شعر‬‏‫: بررسی و مقایسه اشعار احمد شاملو، سهراب سپهری...
‏‫/ نگارنده سیدمحمود متشرعی.‬, ‏‫عنوان دیگر: حجم شعر.‬ واژه نامه کتابنامه: ص. 157 - 161, ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۵۷]- ۱۶۱.‬, نگارنده محمود متشرعی
‏‫حدیقه‌الحقیقه
‏‫/ مجدودبن‌آدم سنایی, مجدودبن‌آدم سنایی‏‫؛ مقدمه، تصحیح، تعلیقات و فهرست‌ها، محمد‌جعفر یاحقی، سید‌مهدی زرقانی
‏‫حرکت‌درمانی (تمرین‌درمانی)‬
/ محمد‌حسین علیزاده... [و دیگران], مولفین محمدحسین علیزاده، رضا رجبی، مهدی قیطاسی، هومن مینونژاد., چاپ سوم., ‏‫کتابنامه: ص. [۱۸۹] - ۱۹۲. ‬

صفحه‌ها