طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫جستجوی اطلاعات از نیاز تا باور‮‬
‏‫/ حمید کشاورز.‮‬, ‏‫ص.ع به انگلیسی: Hamid Keshavarz. Information seeking: from information need to information credibility.‎‬‮‬, ‏‫واژه‌نامه.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص.[۱۷۱]- ۱۸۷.‮‬, نمایه.
‏‫جشن‌نامه استاد سعیدی
‏‫/ به کوشش مصطفی طالشی.
‏‫جغرافیای خاک‌ها (پیدایش، پراکنش، آسیب‌ها و راهکارها)‮‬
‏‫/ غلامرضا براتی.‮‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮, ‏‫کتابنامه. 
‏‫جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)‬
/ مقدمه، گردآوری و تنظیم الهام ملک‌زاده., مقدمه، گردآوری و تنظیم الهام ملک‌زاده.
‏‫جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری
‏‫/ نویسنده فرامرز عطریان، سیدمحمدمهدی غمامی, ‏‫کتابنامه: ص. ۱۵۳.‮, کتابنامه
‏‫جهانی شدن و فقر شهری بررسی تطبیقی کلانشهرهای تهران و استانبول‮‬
‏‫/ تالیف محمدتقی رضویان، پرویز آقایی.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Mohammad Taghi Razavian,Parviz Aghaei.Globalization & urban poverty‭... ., ‏‫کتابنامه: ص.[ ۲۰۱]-۲۲۰.
‏‫جهان‌نما‬ اسطرلاب های کتابخانه و موزه ملی ملک
‏‫/ نوشته پویان شهیدی‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۷۱.‬, 1
‏‫جوایز ادبی غیر‌دولتی در ایران
‏‫/ نویسنده سیدسعیدرضا طباطبائی, نویسنده سیدسعیدرضا طباطبائی؛ زیر نظر علی‌اصغر سیدآبادی‏‫؛ ‏‫[به سفارش] دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
‏‫ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در ج‍وادی‍ه‌‮‬
‏‫/ داوود ام‍ی‍ری‍ان‌.‮‬, ‏‫چاپ دوازدهم
‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‬ ، س‍اخ‍ت‍ار و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍لا اع‍زازی‌.‬, ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎Shahla Ezazi. Sociology of family‬‭‭‭‭‭‎‬. چاپ هشتم, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۲۱۵ ] - ۲۲۸.‬, شهلا اعزازی
‏‫ج‍ی‍م‍ز وات‌: آق‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار‬
‏‫/ آن‍ا اس‍پ‍راول‌‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎James Watt: master of the steam engine, c2001‬., ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۰.‬, ‏‫نمایه.‬
‏‫حجم شعر‬‏‫: بررسی و مقایسه اشعار احمد شاملو، سهراب سپهری...
‏‫/ نگارنده سیدمحمود متشرعی.‬, ‏‫عنوان دیگر: حجم شعر.‬ واژه نامه کتابنامه: ص. 157 - 161, ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۵۷]- ۱۶۱.‬, نگارنده محمود متشرعی
‏‫حدیقه‌الحقیقه
‏‫/ مجدودبن‌آدم سنایی, مجدودبن‌آدم سنایی‏‫؛ مقدمه، تصحیح، تعلیقات و فهرست‌ها، محمد‌جعفر یاحقی، سید‌مهدی زرقانی
‏‫حرکت‌درمانی (تمرین‌درمانی)‬
/ محمد‌حسین علیزاده... [و دیگران], مولفین محمدحسین علیزاده، رضا رجبی، مهدی قیطاسی، هومن مینونژاد., چاپ سوم., ‏‫کتابنامه: ص. [۱۸۹] - ۱۹۲. ‬
‏‫حرکت‌شناسی‬
‏‫/ آر.تی فلوید‬, ‏‫عنوان اصلی: Manual of structural kinesiology , 18th ed., 2012‭.‭‮‬, این کتاب نخستین‌بار تحت عنوان " اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌" توسط انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)‏‫‬‏ در سال ۱۳۷۵ منتشر شده و "کلیم‌دبلیو تامپسون" سرشناسه بوده است.
‏‫حسابداری برای مدیران‬
‏‫/ تاليف و ترجمه محمدرضا نيكبخت، زهرا دیانتی‌ديلمی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Mohammadreza Nikbakht, Zahra Dianati Deilami. Accounting for managers‭., ‏‫کتابنامه : ص. [۵۹۵] - ۵۹۶.‬
‏‫حسابداری خدماتی و بازرگانی‮‬
‏‫/ مولف مینا تقی‌زاده‌صوفیانی, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: .Mina Taghizadeh Sofiani. Service accounting and commerce‬, ‏‫کتابنامه.‮‬, مولف مینا تقی‌زاده‌صوفیانی
‏‫حسابداری مدیریتی کانون تصمیم
‏‫/ تالیف راجر هرمانسون، جيمز‌دون ادواردز، سوزان ايوانسويچ‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Managerial accounting : a programmed text,8 th ed.‎‬, تالیف راجر هرمانسون، جيمز‌دون ادواردز، سوزان ايوانسويچ‮‬‏‫؛ مترجمین سودابه مرشديان‌رفيعی، زهرا هوشمند‌نقابی، فهيمه عباس‌آبادعربی.
‏‫حق بر آموزش در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران‮‬
‏‫/ نصرت‌الله فلسفی.‬, عنوان پشت جلد به انگلیسی: right to education in international law and islamic republic of iran law چاپ اول: 1395 کتابنامه: ص. [293]-315؛ همچنین به صورت زیرنویس, تالیف نصرت الله فلسفی، با دیباچه علی اکبر گرجی ازندریانی
‏‫حقوق بشر و زیست فناوری تراریخت: چالش‌ها و راهکارها
‏‫/ نویسنده نجمه رزمخواه., ‏‫کتابنامه: ص.۲۶۷., تالیف نجمه رزمخواه, عنوان پشت جلد به انگلیسی: Human right and transgenic biotechnology: challenges and solutions چاپ اول: 1395 کتابنامه: ص. 209-224؛ همچنین به صورت زیرنویس
‏‫حقوق خانواده در ترجمه لمعه [شهید اول]
/ محمد صدری., چاپ سیزدهم: 1393, محمد صدری
‏‫حقوق معماری‮‬
‏‫/حمیدرضا صارمی، فاطمه خسروی.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Hamidreza Saremi, Fatemeh khosravi. The laws of architecture and urbanism., عنوان روی جلد: حقوق در معماری و شهرسازی., کتابنامه: ص. ۲۵۹ - ۲۶۵., تالیفحمیدرضا صارمی ، فاطمه خسروی
‏‫حقوق و آزادی‌های انسانی در کلیات قانون مجازات اسلامی: (با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)‮‬
‏‫/ تالیف سارا‮‬ سادات‌کلهری., ‏‫عنوان پشت جلد به انگلیسی: Human rights and freedoms in generalites of Islamic penal code‮ ...‬ چاپ اول: 1397 کتابنامه: ص. 146-154؛ همچنین به صورت زیرنویس, ‏‫کتابنامه: ص.۱۴۶- ۱۵۴؛ همچنین به صورت زیرنویس., تالیف سارا سادات کلهری

صفحه‌ها