طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫جزییات معماری در ساختمان‌های مدرن
‏‫جستجوی اطلاعات از نیاز تا باور‮‬
‏‫جشن‌نامه استاد سعیدی
‏‫جغرافیای خاک‌ها (پیدایش، پراکنش، آسیب‌ها و راهکارها)‮‬
‏‫جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)‬
‏‫جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری
‏‫جهانی شدن و فقر شهری بررسی تطبیقی کلانشهرهای تهران و استانبول‮‬
‏‫جهان‌نما‬ اسطرلاب های کتابخانه و موزه ملی ملک
‏‫جوایز ادبی غیر‌دولتی در ایران
‏‫ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در ج‍وادی‍ه‌‮‬
‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‬ ، س‍اخ‍ت‍ار و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
‏‫ج‍ی‍م‍ز وات‌: آق‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار‬
‏‫حجم شعر‬‏‫: بررسی و مقایسه اشعار احمد شاملو، سهراب سپهری...
‏‫حدیقه‌الحقیقه
‏‫حرکت‌درمانی (تمرین‌درمانی)‬
‏‫حرکت‌شناسی‬
‏‫حسابداری برای مدیران‬
‏‫حسابداری خدماتی و بازرگانی‮‬
‏‫حسابداری مدیریتی کانون تصمیم
‏‫حق بر آموزش در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران‮‬
‏‫حقوق اداری (تملک املاک، شبه تملک‌ها و سلب مالکیت از سرمایه‌ها توسط دولت)
‏‫حقوق بشر و زیست فناوری تراریخت: چالش‌ها و راهکارها
‏‫حقوق خانواده در ترجمه لمعه [شهید اول]
‏‫حقوق معماری‮‬

صفحه‌ها