طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫اینکوترمز ۲۰۱۰‬
‏‫ای‍ران‌: روح‌ ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‌روح‌ و نه گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ دی‍گ‍ر‬ با میشل فوکو
‏‫باد در درختان بید‮
‏‫بازار بزرگ تبریز و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر ‮‬
‏‫بازارهای مالی پیشرفته؛ نظریه‌ها و کاربردها‬
‏‫بازاریابی صنعتی‮‬
‏‫بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی
‏‫بازی ریپلی‬
‏‫بازی‌های فکری برای دست‌های کوچک‬‬
‏‫بازی‌وارسازی: مفاهیم و کاربردها‮
‏‫بالزن‌ها‮‬
‏‫بایسته‌های آیین‌نگارش حقوقی و کیفری
‏‫بحرالانساب‮‬: شرح حال شیخ جام (ژنده‌پیل)، فرزندان و اعقاب وی تا قرن یازدهم‏‫
‏‫بحران‌های گردشگری و مدیریت مخاطرات در آسیا و اقیانوسیه‬
‏‫بخت پریشان‬‏‫
‏‫بدبختی باشکوه‮‬
‏‫برخی بررسی‌ها پیرامون جهان‌بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران
‏‫بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC‬‬
‏‫بررسی مرمت در معماری‮
‏‫بررسی وضعیت تشیع و تصوف در دوره ایلخانان‬
‏‫برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی‬
‏‫برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی‮‬
‏‫برنامه‌ریزی درسی در عصر پست‌مدرن‬
‏‫برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری (رویکرد انتقادی)

صفحه‌ها