طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ درآم‍د
ی‍ار ه‍م‌... در ک‍ن‍ار ه‍م‌
ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‌ ع‍ل‍ف‌ ه‍رز ب‍ا چ‍ش‍م‌ان‍دازی‌ وی‍ژه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ی‍اوه‌ه‍ای‌ م‍د روز: ک‍ارب‍رد ن‍ادرس‍ت‌ ع‍ل‍م‌ در گ‍ف‍ت‍ار روش‍ن‍ف‍ک‍ره‍ای‌ پ‍س‍ام‍درن‌
ی‍ق‍ه‌ س‍ف‍ی‍ده‍ا: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍دن‍ی‌ در ای‍ران‌ ام‍روز
ی‍ه‍ودی‍ان‌، ج‍ه‍ان‌ و پ‍ول‌: ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ق‍وم‌ ی‍ه‍ود
ی‍وه‍ان‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌: پ‍در ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍اپ‌
ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍درس‌
ی‍ک‌ ع‍م‍ر در خ‍دم‍ت‌ دو ف‍ره‍ن‍گ‌ (گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌)
۱۰ - ICD [آی - سی- دی - ده] طبقه‌بندی بین‌المللی اختلالهای روانی و رفتاری: توصیفهای بالینی و رهنمودهای تشخیصی
۱۰ پروژه کاربردی و عملی ساخت ربات
۱۰چیز که هر کودک مبتلا به اتیسم دوست‌دارد شما بدانید
۱۰۰ دلیل برای داشتن یک ازدواج موفق
۱۰۰ پرسش و پاسخ درباره اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی (ADHD) کودکان و نوجوانان
۱۰۰+۱ پرسش و پاسخ پیرامون پوکی استخوان
۱۰۱ تکنیک دیگر بازی‌درمانی
۱۰۱ قانون بنیادی
۱۰۱ گزاره بیومیمیکری در معماری
۱۰۱بازی و فعالیت ویژه کودکان با طیف اختلالات اتیسم
۱۱۰ سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر
۱۱۰۰ تست اقتصاد خرد میانه (دکترا)
۱۱۱ [صد و یازده ] قصه از دنیای حیوانات
۱۲ اصل یاددهی - یادگیری در عمل (راهنمای عملی برای ایجاد پیوند بین تدریس و مغز انسان)
۱۴ قصه، ۱۴ معصوم: برای دبستانی ها

صفحه‌ها