طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

یکصد بازی خلاقانه و کار تیمی
یکصد روستای شگفت‌انگیز
یکصد فن مشاوره ازدواج و خانواده درمانی
یکصدو پنجاه سند تاریخی ار جلایریان تا پهلوی
یکهفته در بحران: <وقایع کوی دانشگاه تهران ۲۳ - ‎۱۷ تیرماه ‎۷۸>
یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی با رویکرد معماری سرویس گرا
یکپارچه‌سازی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (راهنمای کاربردی)
یکپارچه‌سازی رفتارگرایی و نظریه دلبستگی در آموزش عملی والدین
یکی ، هیچکس ، صدهزار
یکی برای خانواده‌ی مورفی
یکی برای همه، همه برای یکی
یکی بود و یکی نبود
یکی بود یکی نبود
یکی درباره دیگری (برخوردهای تاریخی)
یکی مثل همه
یکیارو تنهائی او
یی‌چینگ یا کتاب تقدیرات
ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ق‍اس‍م‌ غ‍ن‍ی‌
ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍دی‍د: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‍ی‌
ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ش‍اه‌
ی‍ادم‍ان‌ دک‍ت‍ر ح‍م‍ی‍د ع‍ن‍ای‍ت‌: پ‍در ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ای‍ران‌
ی‍ادن‍ام‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‍ان‌: ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد وف‍ات‌ م‍رح‍وم‌ اس‍ت‍اد ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‍ان‌ آزاده‌ م‍رد و ن‍ژاده‌ ف‍رزن‍د دان‍ش‍م‍ن‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ی‍ادن‍ام‍ه‌ دک‍ت‍ر غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍دی‍ق‍ی‌: ف‍رزان‍ه‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌
ی‍ادگ‍ار خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ه‍ای‌ ب‍اغ‌: ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ام‍روز (۱۳۰۰ - ۱۳۵۷)/

صفحه‌ها