طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌: پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ پ‍ه‍ل‍وی‌: ف‍ه‍رس‍ت‌ روز ب‍روز وق‍ای‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ن‍ظام‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ایران از ۳ اسفند ۲۴۷۹ تا ۲۹ اسفند ۲۵۳۵
گ‍ذر از "ب‍ح‍ران‌ ۶۷" (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ رژی‍م‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌"
گ‍رام‍ر پیشرفته ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
گ‍رگ‍ان‌ ن‍ام‍ه‌
گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍ظام‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌ ۱۳۸۴
گ‍زارش‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍لاءال‍م‍ل‍ک‌
گ‍زارش‍ه‍ا و ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دی‍وان‍ی‌ و ن‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍رن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌: درب‍اره‌ وق‍ای‍ع‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌ ۱۲۹۷ ه‍ج‍ری‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ س‍الان‍ه‌ س‍رپ‍رس‍ی‌ ک‍اک‍س س‍رک‍ن‍س‍ول‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در ب‍وش‍ه‍ر (۱۹۰۵ - ۱۹۱۱م‌. - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۹ه‍.ق‌)
گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
گ‍زی‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ای‌ ج‍وی‍ن‍ی‌
گ‍زی‍ده‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍ش‍ف‌الاس‍رار (ن‍ث‍ر ۲ ب‍خ‍ش‌ ۲) (رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌)
گ‍زی‍ده‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌
گ‍زی‍ده‌ خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌ از پ‍ن‍ج‌ گ‍ن‍ج‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌
گ‍زی‍ده‌ س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه‌ (س‍ی‍رال‍م‍ل‍وک‌)
گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر ج‍ن‍گ‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
گ‍س‍ت‍ره‌ اس‍طوره‌
گ‍ف‍ت‌ و گ‍و در ب‍اغ‌
گ‍ف‍ت‍ار ص‍دوق‌، ترجمه اعتقادات ابن بابویه
گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا پ‍ی‍ک‍ار ت‍م‍دن‍ه‍ا
گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ دی‍ن‍ی‌ - گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ی‌: اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ در دوران‌ ج‍دی‍د
گ‍ل‌ ب‍ل‍ور و خ‍ورش‍ی‍د
گ‍ل‌ و ب‍ل‍ب‍ل‌: گ‍زی‍ده‌ ۱۲ ق‍رن‌ ش‍ع‍ر ای‍ران‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌
گ‍ل‌‌ن‍ب‍ش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ب‍اروی‌ ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د م‍ت‍ن‌ه‍ای A-G
گ‍ل‍ه‍ای‌ ج‍اوی‍دان‌

صفحه‌ها