طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گ‍ذر از "ب‍ح‍ران‌ ۶۷" (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ رژی‍م‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌"
/ اث‍ری‌ از دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍ذر از ب‍ح‍ران‌ ۶۷: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ج‍ن‍گ‌., دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گ‍رام‍ر پیشرفته ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
/ برگردان حمید‌رضا بلوچ., نمایه ., تالیف مارتین هوینگز؛ مترجم: حميدرضا بلوچ
گ‍رگ‍ان‌ ن‍ام‍ه‌
/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍س‍ی‍ح‌ ذب‍ی‍ح‍ی‌
گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍ظام‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌ ۱۳۸۴
/ ت‍دوی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ و...[و دی‍گ‍ران‌], این کتاب ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍ف‍ده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ منتشر شده است., "ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌" ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ م‍ال‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‌ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۱۱] - ۳۱۲‬.
گ‍زارش‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍لاءال‍م‍ل‍ک‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از اب‍راه‍ی‍م‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫چاپ دوم., ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍زارش‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌‌س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍لاءال‍م‍ل‍ک‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
گ‍زارش‍ه‍ای‌ س‍الان‍ه‌ س‍رپ‍رس‍ی‌ ک‍اک‍س س‍رک‍ن‍س‍ول‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در ب‍وش‍ه‍ر (۱۹۰۵ - ۱۹۱۱م‌. - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۹ه‍.ق‌)
/ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ زن‍گ‍ن‍ه‌, ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ زن‍گ‍ن‍ه‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ م‍ش‍ای‍خ‍ی‌
گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
/ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ش‍رح‌ اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی‌ اف‍ش‍ار, ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Ahmad ali Imami Afshar Gozide -ye ashare Farrokhi ye Sistani‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵۴ - ۲۵۳, ان‍ت‍خ‍اب‌ و ش‍رح‌ اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی‌ اف‍ش‍ار
گ‍زی‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ای‌ ج‍وی‍ن‍ی‌
/ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ش‍رح‌ ج‍ع‍ف‍ر ش‍ع‍ار., ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭Gozide- ye tarikhe Jahan- Gusha. چاپ یازدهم : ۱۳۹۲., کتابنامه: ص. ۳۲۱ - ۳۲۲., ان‍ت‍خ‍اب‌ و ش‍رح‌ ج‍ع‍ف‍ر ش‍ع‍ار
گ‍زی‍ده‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍ش‍ف‌الاس‍رار (ن‍ث‍ر ۲ ب‍خ‍ش‌ ۲) (رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌)
/ رض‍ا ان‍زاب‍ی‌ن‍ژاد., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ت‍اب‌ "ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار (ن‍ث‍ر ۲ ب‍خ‍ش‌ ۲)" اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ی‍ب‍دی‌ اس‍ت‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۰., نمایه., رضا انزابی نژاد
گ‍زی‍ده‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌
/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ه‍ب‍ودی‌, ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌., ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ه‍ب‍ودی‌
گ‍زی‍ده‌ خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌ از پ‍ن‍ج‌ گ‍ن‍ج‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌
/ [ح‍ک‍ی‍م‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وم‍ح‍م‍د ال‍ی‍اس‌اب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ن‍ظام‍ی‌‎ ;[‬ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د آی‍ت‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Nezami of Ganja dastan -e khosrow va shirin‬. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌‎ ;‬ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ در س‍ال‌ ۱۳۵۳ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۶۱ - ۵۵۷, [ح‍ک‍ی‍م‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وم‍ح‍م‍د ال‍ی‍اس‌اب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ن‍ظام‍ی‌‎ ;[‬ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د آی‍ت‍ی‌
گ‍زی‍ده‌ س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه‌ (س‍ی‍رال‍م‍ل‍وک‌)
/ [خ‍واج‍ه‌ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک‌], ‏‫ص. ع. لاتینی شده: ‭Gozide -ye Siyasat-Name.‬
گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر ج‍ن‍گ‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
/ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
گ‍س‍ت‍ره‌ اس‍طوره‌
/ گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ارش‍اد, گفتگوهای محمد‌رضا ارشاد با ابو‌القاسم اسماعیل‌پور، رامین جهانبگلو، داریوش شایگان، هوشنگ رهنما، محمد صنعتی، مراد فرهاد‌‌پور..., چاپ قبلی: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا، ۱۳۸۱., چاپ سوم., کتابنامه به صورت زیر‌نویس., گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ارش‍اد ؛ با ابوالقاسم اسماعیل‌پور... [و دیگران]
گ‍ف‍ت‌ و گ‍و در ب‍اغ‌
/ ش‍اه‍رخ‌ م‍س‍ک‍و‌‌ ب‌., ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‬ ‬‭Shahrokh Meskoob: Dialogue in a garden, شاهرخ مسکوب
گ‍ف‍ت‍ار ص‍دوق‌، ترجمه اعتقادات ابن بابویه
/ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ص‍در رض‍وان‍ی‌, مترجم محسن صدر رضوانی
گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا پ‍ی‍ک‍ار ت‍م‍دن‍ه‍ا
/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د ق‍طب‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍ع‍رک‍ه‌ ال‍ت‍ق‍ال‍ی‍د., پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Civilization's challenge or dialogue‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ دی‍ن‍ی‌ - گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ی‌: اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ در دوران‌ ج‍دی‍د
/ م‍ح‍م‍د م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, م‍ح‍م‍د م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‍ی‌
گ‍ل‌ ب‍ل‍ور و خ‍ورش‍ی‍د
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ف‍ری‍ده‌ ف‍رج‍ام‌, چ‍اپ‌ اول: 1347, نویسنده فریده فرجام ؛ تصویرگر نیکزاد نجومی
گ‍ل‌ و ب‍ل‍ب‍ل‌: گ‍زی‍ده‌ ۱۲ ق‍رن‌ ش‍ع‍ر ای‍ران‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌
/انتخاب و ترجمه پوران‌دخت پیرایش, فارسی - آلمانی., ‏‫ص. ع. به آلمانی: .‭‭Gol-O-Bolbol‎ Rosen (‎rosen und die nachtigall‬)‎.., چاپ قبلی : یساولی،۱۳۸۸(‏‫[۴] ، 86 ‬ص‌.‬)., انتخاب و ترجمه پوران‌دخت پیرایش ؛ با مقدمه‌ای از عبدالحسین زرین‌کوب.
گ‍ل‍ه‍ای‌ ج‍اوی‍دان‌
/ اث‍ر ره‍ی‌ م‍ع‍ی‍ری‌, چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰؛ ۳۵۰۰۰ ری‍ال‌

صفحه‌ها