طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گ‍ف‍ت‌ و گ‍و در ب‍اغ‌
/ ش‍اه‍رخ‌ م‍س‍ک‍و‌‌ ب‌., ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‬ ‬‭Shahrokh Meskoob: Dialogue in a garden, شاهرخ مسکوب
گ‍ف‍ت‍ار ص‍دوق‌، ترجمه اعتقادات ابن بابویه
/ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ص‍در رض‍وان‍ی‌, مترجم محسن صدر رضوانی
گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا پ‍ی‍ک‍ار ت‍م‍دن‍ه‍ا
/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د ق‍طب‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍ع‍رک‍ه‌ ال‍ت‍ق‍ال‍ی‍د., پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Civilization's challenge or dialogue‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ دی‍ن‍ی‌ - گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ی‌: اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ در دوران‌ ج‍دی‍د
/ م‍ح‍م‍د م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, م‍ح‍م‍د م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‍ی‌
گ‍ل‌ ب‍ل‍ور و خ‍ورش‍ی‍د
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ف‍ری‍ده‌ ف‍رج‍ام‌, چ‍اپ‌ اول: 1347, نویسنده فریده فرجام ؛ تصویرگر نیکزاد نجومی
گ‍ل‌ و ب‍ل‍ب‍ل‌: گ‍زی‍ده‌ ۱۲ ق‍رن‌ ش‍ع‍ر ای‍ران‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌
/انتخاب و ترجمه پوران‌دخت پیرایش, فارسی - آلمانی., ‏‫ص. ع. به آلمانی: .‭‭Gol-O-Bolbol‎ Rosen (‎rosen und die nachtigall‬)‎.., چاپ قبلی : یساولی،۱۳۸۸(‏‫[۴] ، 86 ‬ص‌.‬)., انتخاب و ترجمه پوران‌دخت پیرایش ؛ با مقدمه‌ای از عبدالحسین زرین‌کوب.
گ‍ل‍ه‍ای‌ ج‍اوی‍دان‌
/ اث‍ر ره‍ی‌ م‍ع‍ی‍ری‌, چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰؛ ۳۵۰۰۰ ری‍ال‌
گ‍م‍اش‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ ب‍دف‍رج‍ام‌
/ ح‍س‍ن‌ ن‍ظری‌ (غ‍ازی‍ان‍ی‌), ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۱ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رد ام‍روز ب‍ص‍ورت‌ ج‍ل‍دی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, حسن نظری(غازیانی)
گ‍ن‍ج‌ س‍خ‍ن‌: ش‍اع‍ران‌ ب‍زرگ‌ پ‍ارس‍ی‌گ‍وی‌ و م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آث‍ار آن‍ان‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا
گ‍وس‍ت‍او ف‍ل‍وب‍ر
/ ل‍ن‍ارد ج‍ی‌. دی‍وی‍س‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌‎European writers, Vol. 7‬ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌‎Gustave Flaubert‬اس‍ت‌., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۵ - ۸۴., نمایه., لنارد جی،دیویس ؛ مینومشیری.
گ‍وه‍ر گ‍ران‍ب‍ه‍ا در م‍ات‍م‌ آل‌ع‍ب‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ج‍ان‍س‍وز چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ و ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: آداب‌: ۱۳۸۰, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, مولف غلامعلی امینی شهرستانی
گ‍وه‍ر گ‍ران‍ب‍ه‍ا در م‍ات‍م‌ آل‌ع‍ب‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ج‍ان‍س‍وز چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ و ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: آداب‌: ۱۳۸۰, چاپ چهارم : ۱۳۸۵, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌
گ‍وژپ‍ش‍ت‌ ن‍ت‍ردام‌: وازمرالدا دختر کولی
/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ه‍رداد ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌, چاپ سوم, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط م‍ت‍رج‍م‍ان و ن‍اش‍ران م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ه‍رداد ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ش‍ه‍رام‌ رج‍ب‌زاده‌.
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
1, [ان‍درو ش‍وال‍ی‍ه‌]؛مولف، مترجم[صحیح:‌مترجم] جلال عباسیان., قسمت اعظم ‏‫کتاب حاضر ترجمه‌ کتاب "Herbal remedies, c2007 " است
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ و ب‍اغ‍ی‌ ف‍رام‍وش‌ ش‍ده‌ از س‍ال‌ ۱۴۹۲ م‍ی‍لادی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر
/ ج‍ی‌. ای‌. ه‍رن‍ان‍دز ب‍رم‍ی‍و، ج‍ی‌. ل‍ئ‍ون‌, عنوان اصلی: Neglected Crops: 1492 from a different perspective, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Neglected crops: 1492 from a different prespective, c1994‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ و ج‍ان‍وران‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ رزی‌ س‍ی‌م‍ن‌, ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Discovering plants and animals‬ چاپ چهل و یکم, ن‍وش‍ت‍ه‌ رزی‌ س‍ی‌م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا.
گ‍ی‍ل‍ه‌ گ‍پ‌
/ گ‍ردآوری‌ و ن‍گ‍ارش‌ ف‍ری‍دون‌ ن‍وزاد, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍ی‍ل‍ه‌گ‍ب‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ی‍ل‍گ‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۸۷] - ۴۸۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, 1
یا انسان پیروز خواه شد؟ حقیقت وافسانه در سیاست جهانی
( نوشته ) اريش فروم ‎۰ترجمه عزت الله‎۰ فولادوند, عنوان اصلي ۰ May man prevail an inouiry into the faxts adn fixtio ns of foreign policy ;
یا این یا آن
/سورن کیرکگور, چاپ دوم, ‏‫نمایه. ‬, سورن کیرکگور ؛ ‏‫ترجمه صالح نجفی.‬
یا مرگ یا تجدد (دفتری در شعر و ادب مشروطه)
ماشاءالله آجوداني, کتابنامه ;
یائسگی و سلامت روان
/ نویسنده سپیده عبدلی‌کوتیانی.
یاد استاد: در رثای استاد امیر ناصر کاتوزیان
با اصلاحات و اضافات با همراهی انجمن حقوق شناسی ایرانیان, به اهتمام تهمورث بشیریه

صفحه‌ها