طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش ملي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سال ‎۱۳۹۱
1, تدوين‌کننده رضا نوروززاده، همکار اصلي مژگان مهرپرور؛ ناظر و ويراستار علمي مسعود هاديان‌دهکردي
گزارش ملي سازمانهاي غير دولتي زنان در ايران
1, به کوشش: دفتر هماهنگي سازمانهاي غير دولتي زنان, عنوان روي جلد: <گزارش ملي سازمانهاي غير دولتي زنان در جمهوري اسلامي ايران> کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزارش نتايج صنعتي سال ‎۱۳۴۲
1, بالاي عنوان:آمارگيري صنعتي. ;
گزارش نخستین سمینار فلسفه ریاضیات در ایران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی ‎۲۵ مهر ماه ‎۱۳۸۰
ص.ع. به انگليسي: Proceedings of the first seminar on the philosophy of mathematics in Iran تعدادي از مقالات ارائه شده به زبان انگليسي است ;
گزارش نظارتي طرح‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۸۷
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۷
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه, مندرجات: ج. ‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج. ‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۸
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه, مندرجات: ج. ‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج. ‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۹
1, معاونت نظارت راهبردي، امور نظارت بودجه سرمايه‌اي, مندرجات: ج. ‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج. ‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۹۰
1, [تهيه‌کننده] معاونت نظارت راهبردي، امور نظارت بودجه سرمايه‌اي, مندرجات: ج.‎۱. <نظارت بر عملکرد> .- ج.‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني ‎۱۳۷۱-
1, معاونت امور فني، دفتر نظارت و ارزيابي, ناشر متغير: سال ‎۱۳۷۴ - سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي - اجتماعي و انتشارات ;
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۸۸
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۸۹
1, معاونت نظارت راهبردي، امور نظارت بودجه سرمايه‌اي, مندرجات: ج.‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج.‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۹۱
1, معاونت نظارت راهبردي، امور نظارت بودجه سرمايه‌اي, مندرجات: ج.‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج.‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي: سال ‎۱۳۷۶-
1, معاونت امور فني، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها
گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی سال ۱۳۹۱
/معاونت نظارت راهبردی، امور نظارت بودجه سرمایه‌ای., 1, معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی. امور نظارت بودجه سرمایه‌ای
گزارش نقشه برداري.عمقيابي و مطالعه ايزوتوپي درياچه تار
(نوشته) گروه مطالعات رسوب،بخش کاربرد ايزوتوبها درآب
گزارش نقشه‌هاي هم‌شتاب گستره تهران و پيرامون آن
مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران, کتابنامه: ص. ۵۶-‎۵۷ طرح بسيج توان فني کشور در بازسازي مناطق زلزله زده چاپ اول ;
گزارش نهايي بر آورد خسارات اقتصادي جنگ تحميلي
1, سازمان برنامه و بودجه،معاونت امور اقتصادي،دفتر اقتصاد کلان
گزارش نهايي بررسي سلامت رواني دانشجويان ورودي سال ۸۹ - ‎۱۳۸۸ دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1, دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ با همکاري مراکز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ پژوهشگران فرامرز سهرابي... [و ديگران], کتابنامه ;
گزارش نهايي طرح گروهي ظرفيت‌سازي ملي براي ارتقاء حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت ۱۳۸۹ - ‎۱۳۸۴
تهيه و تنظيم دبيرخانه طرح؛ [براي] دانشکده حقوق و علوم سياسي؛ مدير ملي طرح نسرين مصفا, ۰
گزارش نهايي کاوش‌هاي باستان‌شناختي گورستان لما: ياسوج - کهگيلويه و بويراحمد
1, حسن رضواني، کوروش روستايي، احمد آزادي، ابراهيم قزل باش, ص. ع. به انگليسي: ;
گزارش نویسی و آیین نگارش
از مهدي ماحوزي, واژه نامه. کتابنامه. ;

صفحه‌ها