طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده اسناد سياسي ايران و افغانستان
گزيده اسناد مرزي ايران و عراق
گزيده اسناد مرزي ايران و عراق
گزيده اسنادي از وقايع مشروطيت در کردستان و کرمانشاهان
گزيده اشعار
گزيده اشعار استاد سراج‌الدين قمري آملي
گزيده اشعار سيف فرغاني (شاعر قرن هفتم و هشتم)
گزيده اشعار فدريکو گارسيا لورکا با شش افزوده منثور
گزيده اشعار نادر نادرپور
گزيده اشعار کسائي مروزي
گزيده اطلاعات آماري شهرستان بم
گزيده اقتصاد ايران
گزيده امثال و حکم علامه علي اکبر دهخدا
گزيده اوپه‌نيشدها
گزيده اي از مقالات جغرافيايي
گزيده اي ازقوانين ومقررات تجاري ،مالي وعمومي براي مديران وحسابداران
گزيده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش بازرگاني
گزيده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش صنعت و معدن
گزيده تاريخ ادبيات ايران: <از کهنترين دوران تا امروز>
گزيده تاريخ بلعمي
گزيده تاريخ بيهقي
گزيده تاريخ بيهقي ، متن فارسي از قرن پنجم هجري
گزيده تاريخ بيهقي ،متن فارسي از قرن پنجم هجري
گزيده تاريخ جهانگشاي جويني

صفحه‌ها