طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ک‍ف‍ای‍ه‌ ال‍م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍ب‍ص‍ره‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ک‍لاس‌ پ‍رن‍ده‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍م‍ث‍ی‍ل‌ ش‍ام‍ل‌ اح‍ادی‍ث‌ ن‍ب‍وی‌، ح‍ک‍ای‍ات‌ و ان‍درزه‍ای‌ دن‍ی‍وی‌ و اخ‍روی‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
ک‍م‍دی‌ ال‍ه‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍وه‌ء م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ در ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا‎MINITAB 15
ک‍ن‍دوک‍او در م‍اه‍ی‍ت‌ م‍ع‍م‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ (ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‌زده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا، ۱۵ ت‍ا ۲۵ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ ۱۳۶۴
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‌زده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا، ۱۵ ت‍ا ۲۵ دیماه ۱۳۶۹
ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌ فیزیک: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه
ک‍ه‍ن‍ه‌ س‍رب‍از
ک‍وآت‍رن‍ر (دوران‌ چ‍ه‍ارم‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
ک‍وت‍اه‌ و خ‍وان‍دن‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌
ک‍ودت‍ای‌ ن‍وژه‌
ک‍ودک‌، ب‍ازی‌ و ش‍ه‍ر: ف‍رای‍ن‍د، اص‍ول‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌
ک‍ودک‌، ح‍ق‌، ب‍ح‍ران‌: ک‍ودک‍ان‌ و روی‍ک‍رد ح‍ق‌ م‍ح‍ور در ب‍ح‍ران‌ و ن‍ق‍ش‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍دن‍ی‌
ک‍ورش‌ و ذوال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ت‍اری‍خ‌ و آی‍ی‍ن‌
ک‍ورش‌ ک‍ب‍ی‍ر در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
گئورگ زیمل
گئورگ زیمل

صفحه‌ها