طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ک‍ف‍ای‍ه‌ ال‍م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍ب‍ص‍ره‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍درس‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍درس‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌؛ ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ه‍دی‌ م‍ح‍ق‍ق‌
ک‍لاس‌ پ‍رن‍ده‌
/ اری‍ش‌ ک‍س‍ت‍ن‍ر, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Das Fliegende klassenzlmmer: ein roman fur kinder‬., ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اری‍ش‌ ک‍س‍ت‍ن‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍اک‌ب‍ی‍ن‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍م‍ث‍ی‍ل‌ ش‍ام‍ل‌ اح‍ادی‍ث‌ ن‍ب‍وی‌، ح‍ک‍ای‍ات‌ و ان‍درزه‍ای‌ دن‍ی‍وی‌ و اخ‍روی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ج‍ب‍ل‍ه‌رودی‌ [ص‍ح‍ی‍ح‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ه‍ب‍ل‍ه‌رودی‌], تالیف محمد جبله رودی
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
/شرف‌الدین‌مصلح‌ابن‌عبدالله سعدی‌شیرازی, شرف‌الدین‌مصلح‌ابن‌عبدالله سعدی‌شیرازی؛بر اساس نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی .
ک‍م‍دی‌ ال‍ه‍ی‌
/ اث‍ر ج‍اودان‍ه‌ دان‍ت‍ه‌ آل‍ی‍گ‍ی‍ه‌ری‌, ‏‫عنوان اصلی: ‭La divine Comedie.‬, با پیشگفتاری از احمد مهدوی دامغانی و با ترجمه فریده مهدوی دامغانی, ج. 1. دوزخ
ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ی‍س‍ی‌پ‍ور, ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۳۰۵
ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍وه‌ء م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ در ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا
/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ح‍س‍ن‌ ح‍م‍ی‍دی‍ان‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hassan Hamidian. Control between the General and the constitutional laws In the Islamic Repulic of Iran and the United States of America کتابنامه: ص. [321-331]؛ همچنین به صورت زیرنویس چاپ اول: 1378 در اص‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د - دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌) ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌: ت‍ع‍ارض‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ع‍ادی‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۳۱ - ۳۲۱]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, به قلم حسن حمیدیان؛ با مقدمه حسین صفایی؛ ویراستار فریده مهدوی دامغانی
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌
/ ک‍اظم‌ ن‍ق‍ن‍دری‍ان‌., ‏‫‏‏‏پشت جلد به انگلیسی : ‭Kazem noghondariaan. statistical Quality contro‭‭l., وی‍راس‍ت‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ " م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۷۱ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا‎MINITAB 15
/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ ک‍رب‍اس‍ی‍ان‌، س‍اس‍ان‌ ق‍اس‍م‍ی‌، زی‍ن‍ب‌ پ‍ورب‍ه‍رام‌, ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‌زده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا، ۱۵ ت‍ا ۲۵ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ ۱۳۶۴
ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍م‍اره‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌" اس‍ت‌, پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎International Conference on Reconstruction of the War -damaged Areas‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‌زده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا، ۱۵ ت‍ا ۲۵ دیماه ۱۳۶۹
کنفرانس اول: ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‌زده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا، ۱۵ ت‍ا ۲۵ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ ۱۳۶۴ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎International Conference on Reconstruction of the War -damaged Areas‬
ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌
ج.1.شیمی تجزیه.-- ج.2.-ج.3.-ج.4.شیمی فیزیک.- ج.5. زبان تخضصصی انگلیسی., / م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رض‍ائ‍ی‌ راد., نویسندگان در جلدهای مختلف کتاب حاضر متفاوت هستند., نویسندگان جلد چهارم حمید چالی، علی اسحاقی، علیرضا رضایی‌راد، سعیده کرباسی., ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۳), ج. ۴(چاپ دوم: آبان ۱۳۸۵), ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴), ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ سوم: ۱۳۸۸), واژه‌نامه., تالیف: علیرضا رضایی راد، محمد رضا رضایی راد
ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌ فیزیک: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه
/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رض‍ائ‍ی‌ راد., نویسندگان در جلدهای مختلف کتاب حاضر متفاوت هستند., نویسندگان جلد چهارم حمید چالی، علی اسحاقی، علیرضا رضایی‌راد، ., ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۳), ج. ۴(چاپ دوم: آبان ۱۳۸۵), ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴), ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ سوم: ۱۳۸۸), واژه‌نامه., مولفین : علیرضا رضایی راد، حمید چالی
ک‍ه‍ن‍ه‌ س‍رب‍از
/ غ‍لام‍رض‍ا م‍ص‍ور رح‍م‍ان‍ی‌, ج‍ل‍د س‍وم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۷ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ک‍ه‍ن‍ه‌ س‍رب‍از: خ‍اطرات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ن‍ظام‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌" ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ج‌. ۲. (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۰)؛ ب‍ه‍ا: ۱۷۵۰ ری‍ال‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
ک‍وآت‍رن‍ر (دوران‌ چ‍ه‍ارم‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د م‍ع‍ت‍م‍د, پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎A. Motamed. Quaternary ‬., ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ک‍وات‍رن‍ر (زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دوران‌ چ‍ه‍ارم‌)., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۲۲ - ۳۱۲, احمد معتمد
ک‍وت‍اه‌ و خ‍وان‍دن‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌
/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍رادع‍ل‍ی‌ ت‍وان‍ا., ن‍اش‍ر ج‍ل‍د دوم‌ و س‍وم‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌, ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۷)؛ ۵۰۰۰ ری‍ال‌:(ج‌. )۲‎ISBN 964-5971-30-6‬, ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ اول‌: ب‍ه‍ار ۱۳۷۹)؛ ۶۰۰۰ ری‍ال‌:‎ISBN 964-5971-38-1‬, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ودت‍ای‌ ن‍وژه‌
/ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ۱۳۶۸ (۲۴۲ ص‌.), ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ک‍ودک‌، ب‍ازی‌ و ش‍ه‍ر: ف‍رای‍ن‍د، اص‍ول‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌
/ آی‍دا ای‍زدپ‍ن‍اه‌ ج‍ه‍رم‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Aida Izadpanah Jahromi. Child, play and city: process, principles and criteria for planning and design of children playspaces‬., ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۶ - ۶۸]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ک‍ودک‌، ح‍ق‌، ب‍ح‍ران‌: ک‍ودک‍ان‌ و روی‍ک‍رد ح‍ق‌ م‍ح‍ور در ب‍ح‍ران‌ و ن‍ق‍ش‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍دن‍ی‌
/ نویسندگان آراسب احمدیان...[ ودی‍گ‍ران‌]., نویسندگان آراسب احمدیان، گلزار خیل‌تاش، فاطمه قاسم‌زاده، پدرام موسوی‌شندی، محمدباقر نمازی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
ک‍ورش‌ و ذوال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ت‍اری‍خ‌ و آی‍ی‍ن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وس‍ی‌ م‍ی‍رم‍درس‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۸۶ -۱۸۱, تالیف موسی میر مدرس
ک‍ورش‌ ک‍ب‍ی‍ر در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ری‍دون‌ ب‍دره‌ای‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۴۳] - ۲۴۸, ف‍ری‍دون‌ ب‍دره‌ای‌
گئورگ زیمل
ديويد فريزبي؛ مترجم جواد گنجي, عنوان اصلي: <1984 ,Georg Simmel> کتابنامه ;
گئورگ زیمل
ديويد فريزبي؛ ترجمه شهناز مسمي پرست؛ ويراستار پيتر هميلتون, عنوان اصلي: کتابنامه ;

صفحه‌ها