طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ک‍ای‍زن‌ : ک‍ل‍ی‍د م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ژاپ‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ ش‍اع‍ران‌: ری‍ک‍ل‍ه‌، ت‍راک‍ل‌، س‍لان‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍ی‍زی‍ک‌: چ‍ک‍ی‍ده‌ای‌ از چ‍ه‍ار درس‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ح‍م‍ل‌ گ‍ف‍ت‌وگ‍و: (گفتارها و نوشتارهای سید محمد خاتمی)
ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ات‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌: م‍ق‍الات‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ت‍اری‍خ‌: "م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و اس‍ن‍اد"
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ و نقش آنها در ای‍ج‍اد ع‍ادت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در دوران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ل‍طان‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‌
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌
ک‍دو ق‍ل‍ق‍ل‍ه‌ زن‌
ک‍دک‍س‌ آل‍ی‍م‍ن‍ت‍اری‍وس‌: اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌
ک‍ران‍ه‌ س‍ع‍ادت‌: (ب‍ح‍ث‍ی‌ م‍ب‍س‍وط در ارک‍ان‌ اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌)
ک‍رد و پ‍ی‍وس‍ت‍گ‍ی‌ ن‍ژادی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ او
ک‍ردس‍ت‍ان‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍الان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ای‍ی‍ز ۷۳ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ک‍رم‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ر
ک‍رگ‍دن‌
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ری‍س‍م‍س‌ م‍ان‍ول‍ی‍ت‍و
ک‍ری‍م‌خ‍ان‌ زن‍د
ک‍ش‍ور ح‍ی‍ره‌ در ق‍ل‍م‍رو ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ از ۲۲۶ ت‍ا ۶۳۲ م‍ی‍لادی‌ (۱۲ ه‍ج‍ری‌)

صفحه‌ها