طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ک‍ای‍زن‌ : ک‍ل‍ی‍د م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ژاپ‍ن‌
/ تالیف م‍اس‍اک‍ی‌ ای‍م‍ایی‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‬.‭‭‭‬‎Kaizen (kyzen), the key to Japan's competitive success‬, چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۳., چ‍اپ‌ س‍وم‌: پاییز ۱۳۷۴., چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌، ۱۳۷۵., چاپ ششم : ۱۳۸۴., چاپ هفتم : ۱۳۸۷ ., چاپ هشتم: ۱۳۹۰., واژه‌نامه., تالیف م‍اس‍اک‍ی‌ ای‍م‍ایی‌ ؛ ت‍رج‍مه م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ش‍اع‍ران‌: ری‍ک‍ل‍ه‌، ت‍راک‍ل‌، س‍لان‌
/ ت‍رج‍م‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ اب‍اذری‌، م‍راد ف‍ره‍ادپ‍ور، ض‍ی‍اآ م‍وح‍د, ری‍ک‍ل‍ه‌، ت‍راک‍ل‌، س‍لان‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ اب‍اذری‌، م‍راد ف‍ره‍ادپ‍ور، ض‍ی‍اآ م‍وح‍د
ک‍ت‍اب‌ ف‍ی‍زی‍ک‌: چ‍ک‍ی‍ده‌ای‌ از چ‍ه‍ار درس‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
/ ن‍گ‍ارش‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍ول‍وی‍ان‌، پ‍روی‍ز ک‍ام‍ل‍ی‌، ف‍ره‍اد ش‍ه‍ب‍ازی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۵۰۴, ن‍گ‍ارش‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍ول‍وی‍ان‌، پ‍روی‍ز ک‍ام‍ل‍ی‌، ف‍ره‍اد ش‍ه‍ب‍ازی‌؛ زی‍رن‍ظر ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍اب‍ائ‍ی‌، ه‍ادی‌ س‍لام‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ص‍ف‍ا؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ه‍رداد ک‍ات‍ب‌... [و دی‍گ‍ران‌]
ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ات‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار
/ اح‍م‍درض‍ا اح‍م‍دی‌., چاپ دوم: ۱۳۸۴., احمدرضا احمدی
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌: م‍ق‍الات‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ت‍اری‍خ‌: "م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و اس‍ن‍اد"
/ اح‍م‍د ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌., ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : ‭‭‭‎Ahmed Shabani. library of librarianship: papers on the development of concepts of history‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., نمایه., اح‍م‍د ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌.
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ و نقش آنها در ای‍ج‍اد ع‍ادت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍ف‍ور ام‍ان‍ی‌ و ف‍ری‍ده‌ آذرن‍وی‍د ., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۰۳ - ۱۰۸., ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍ف‍ور ام‍ان‍ی‌ و ف‍ری‍ده‌ آذرن‍وی‍د
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در دوران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ری‍م‌ م‍ی‍راح‍م‍دی‌., چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۳., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌., نمایه.
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ل‍طان‍ی‍ه‌
/ ف‍رن‍از اخ‍وان‌ ت‍وک‍ل‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Fornaz Akhavan Tavakoli. A bibliography of sultanyeh‬., ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, 1
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌
/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍ور., نمایه., 1, گردآورنده علی تاجور
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‌
/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍ور., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ات‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., 1
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
/ زی‍رن‍ظر ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎Bibliography of Geological literatures on Iran -1‬.
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌
/ ح‍م‍ی‍د طوس‍ی‌ م‍راغ‍ی‌, پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎H. Toussi Maraghi. Bistoon inscription‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۶۶۶ - ۶۶۴
ک‍دو ق‍ل‍ق‍ل‍ه‌ زن‌
/ ب‍ازن‍وی‍س‌ ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌., ب‍ازن‍وی‍س‌ ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌, چاپ پنجم
ک‍دک‍س‌ آل‍ی‍م‍ن‍ت‍اری‍وس‌: اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌
/ م‍ول‍ف‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ رج‍ب‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ه‍ادی‌ دی‍ن‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍اس‌پ‍ور, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۹
ک‍ران‍ه‌ س‍ع‍ادت‌: (ب‍ح‍ث‍ی‌ م‍ب‍س‍وط در ارک‍ان‌ اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ک‍رد و پ‍ی‍وس‍ت‍گ‍ی‌ ن‍ژادی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ او
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌., ‏‫چاپ سوم: ××۱۳., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‮‬
ک‍رم‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ر
/ نویسنده و تصویرگر ل‍ئ‍ول‍ی‍ون‍ی‌, چ‍اپ‌ اول: 1361, نویسنده و تصویرگر لئو لیونی؛ مترجم رضی هیرمندی
ک‍رگ‍دن‌
/ اوژن‌ ی‍ون‍س‍ک‍و, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "گ‍رگ‍دن‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ پ‍رده‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌" ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎Rhinoceros‬‬, چاپ دوم: ۱۳۸۹., چاپ چهارم:۱۳۹۰., اوژن یونسکو؛پری صابری.
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ درم‍ان‍ی‌
/ چ‍وآک‍وک‌ س‍وی‍ی‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭ ‎The anicient science and art of pranic crystal healing, 1999., چ‍وآک‍وک‌ س‍وی‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] آرام‌ (ج‍م‍ش‍ی‍د ه‍اش‍م‍ی‌)
ک‍ری‍س‍م‍س‌ م‍ان‍ول‍ی‍ت‍و
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ال‍وی‍را ل‍ی‍ن‍دو, ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ : ‭Le noel de Manolito.‬, چاپ هفتم, ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ال‍وی‍را ل‍ی‍ن‍دو؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ام‍ی‍ل‍ی‍و اورب‍ه‌ رواگ‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رزان‍ه‌ م‍ه‍ری‌
ک‍ری‍م‌خ‍ان‌ زن‍د
/ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وائ‍ی‌., کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. چاپ چهارم:1376, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۲۳] - ۳۲۴.
ک‍ش‍ور ح‍ی‍ره‌ در ق‍ل‍م‍رو ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ از ۲۲۶ ت‍ا ۶۳۲ م‍ی‍لادی‌ (۱۲ ه‍ج‍ری‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ خ‍دام‍راد م‍رادی‍ان‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۷۶]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.

صفحه‌ها