طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کینزیولوژی
/ کارول آ. اوتیز, ‏‫عنوان اصلی:‌‫‬‭Kinesiology : the mechanics and pathomechanics of human movement, 2nd. ed, c2009.‬‬, کتاب حاضر قبلا تحت عنوان"‏‫حرکت‌شناسی مکانیک و پاتو‌مکانیک حرکت انسان" ترجمه و منتشر شده است., کتابنامه.
کینزیولوژی
/ کارول آ. اوتیز, ‏‫عنوان اصلی:‌‫‬‭Kinesiology : the mechanics and pathomechanics of human movement, 2nd. ed, c2009.‬‬, کتاب حاضر قبلا تحت عنوان"‏‫حرکت‌شناسی مکانیک و پاتو‌مکانیک حرکت انسان" ترجمه و منتشر شده است., کتابنامه.
کینکاس بوربا
ماشادو د آسيس؛ ترجمه عبداله کوثري, عنوان اصلي: ;
کین‌توزی
ماکس شلر؛ ترجمه صالح نجفي، جواد گنجي, عنوان اصلي: ;
کیهان شناسی جایگاه انسان در جهان
نوشته ويرجينيا تريمبل ترجمه م‌حيدري خواجه‌پور, واژه نامه. کتابنامه. ;
کیهان: قدم اول
نويسنده فليکس پيراني؛ نقاش کريستين روش ؛ مترجم پونه شريفي., عنوان اصلي: ;
کیهان‌شناسی
پيتر کولس؛ ترجمه فيروز آرش, عنوان اصلي: ;
کیو کیو ... کشتمت!
/ نویسنده ماری فرانسین اِبِر, عنوان اصلی:‌‏‫‬‭Pow pow, t'es mort !. 2017.
کیک تولدم کو
ترانه ها اسدالله شعباني؛ تصويرگر زهرا فلاحي سريش., شابک: 3-10-6686-600-‎978، : دوره ‎۵۰۰۰۰۰ ريال ؛ 5-58-6686-600-978، ‎۵۰۰۰ ريال. گروه سني: الف، ب. فيپا.
کی‌خسرو
آرش حجازي, پشت جلد لاتيني شده: .Arash Hejazi.Keykhusro ;
کی‌یرکگارد و اقبال: <فیلسوفان عشق>
غلام صابر؛ ترجمه‌ي محمد بقائي‌ماکان, عنوان اصلي: <2003 ,Kierkegaard and Iqbal: startling resemblances> واژه‌نامه کتابنامه: ص [۲۶۷] - ‎۲۶۸؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
ک‍اخ‌ داری‍وش‌ ب‍زرگ‌ در ش‍وش‌
/ م‍ول‍ف‌ م‌. ل‌. پ‍ی‍ل‍ه‌
ک‍ار راه‍ه‌ ب‍اب‍ای‌ دارا: ک‍دام‍ی‍ن‌ را ب‍ی‍ش‍ت‍ر پ‍س‍ن‍دی‍د: ک‍ارم‍ن‍دی‌،خ‍وی‍ش‌ ف‍رم‍ای‍ی‌، م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار، س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ راب‍رت‌ ک‍ی‍وس‍اک‍ی‌، ش‍ارون‌ ل‍ت‍چ‍ر, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭The cashflow quadrant: rich dad's guide to financial freedom‬‭.‬, چاپ سوم: بهار ۱۳۸۸., ن‍وش‍ت‍ه‌ راب‍رت‌ ک‍ی‍وس‍اک‍ی‌، ش‍ارون‌ ل‍ت‍چ‍ر ؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد.
ک‍ار و ن‍ظرگ‍اه‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌ - س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ و اس‍لام‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ س‍ی‍ف‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌, مرتضی سیف امیر حسینی
ک‍ارب‍رد ت‍داع‍ی‌ آزاد در روان‍ک‍اوی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌
/ زی‍گ‍م‍ون‍د ف‍روی‍د, ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭‭Ratman, The wolfman, scherber‬., ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ...(‎Ratman‬)‎‭‭Notes upon a case of obsessional Neurosis ‬., چاپ سوم: ۱۳۸۵., چاپ چهارم: ۱۳۸۷., ‏‫ چاپ پنجم:۱۳۸۹.‬, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‌ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ای‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر رض‍وان‍ی‌, ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ وام‍ق‍ی‌, پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎A. Vameghi: Application of arial photograogs in Geology‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۱۶۳
ک‍ارف‍رم‍ای‌ خ‍ود ب‍اش‍ی‍د: (دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار)
/ ج‍ل‍ی‍ل‌ م‍ی‍رم‍ی‍ران‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۷., جلیل میرمیران
ک‍ارگ‍اه‌ ش‍ی‍ش‍ه‌گ‍ری‌ (رش‍ت‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌)
/ گ‍ردآورن‍ده‌ رق‍ی‍ه‌ ق‍دی‍م‌خ‍ان‍ی‌., چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌., چاپ ششم: مهر ۱۳۸۶., گ‍ردآورن‍ده‌ رق‍ی‍ه‌ ق‍دی‍م‌خ‍ان‍ی‌
ک‍اش‍ت‌ و پ‍رورش‌ م‍وز در ای‍ران‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ام‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۷ - ۱۳۶
ک‍اغ‍ذ و م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍ن‍دس‍ازه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ زارع‍ی‌
/ وی‍رای‍ش‌ راج‍ررول‌، رای‍م‍ون‍دی‍ان‍گ‌، ج‍ودی‌ رول‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Paper and composites from agro -based resources‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۶۴ - ۵۶۳
ک‍اوش‍ی‌ ن‍و در اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ و ش‍وون‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ع‍م‍ل‍ی‌
/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظاه‍ری‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, تالیف حسین مظاهری ؛ ترجمه محمود ابوالقاسمی ؛ ویراستاران: محمدرضا محمدی نیکو و طاهره توفیقی

صفحه‌ها