طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‌
/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍ور., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ات‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., 1
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
/ زی‍رن‍ظر ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎Bibliography of Geological literatures on Iran -1‬.
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌
/ ح‍م‍ی‍د طوس‍ی‌ م‍راغ‍ی‌, پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎H. Toussi Maraghi. Bistoon inscription‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۶۶۶ - ۶۶۴
ک‍دو ق‍ل‍ق‍ل‍ه‌ زن‌
/ ب‍ازن‍وی‍س‌ ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌., ب‍ازن‍وی‍س‌ ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌, چاپ پنجم
ک‍دک‍س‌ آل‍ی‍م‍ن‍ت‍اری‍وس‌: اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌
/ م‍ول‍ف‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ رج‍ب‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ه‍ادی‌ دی‍ن‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍اس‌پ‍ور, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۹
ک‍ران‍ه‌ س‍ع‍ادت‌: (ب‍ح‍ث‍ی‌ م‍ب‍س‍وط در ارک‍ان‌ اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ک‍رد و پ‍ی‍وس‍ت‍گ‍ی‌ ن‍ژادی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ او
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌., ‏‫چاپ سوم: ××۱۳., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‮‬
ک‍رم‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ر
/ نویسنده و تصویرگر ل‍ئ‍ول‍ی‍ون‍ی‌, چ‍اپ‌ اول: 1361, نویسنده و تصویرگر لئو لیونی؛ مترجم رضی هیرمندی
ک‍رگ‍دن‌
/ اوژن‌ ی‍ون‍س‍ک‍و, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "گ‍رگ‍دن‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ پ‍رده‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌" ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎Rhinoceros‬‬, چاپ دوم: ۱۳۸۹., چاپ چهارم:۱۳۹۰., اوژن یونسکو؛پری صابری.
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ درم‍ان‍ی‌
/ چ‍وآک‍وک‌ س‍وی‍ی‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭ ‎The anicient science and art of pranic crystal healing, 1999., چ‍وآک‍وک‌ س‍وی‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] آرام‌ (ج‍م‍ش‍ی‍د ه‍اش‍م‍ی‌)
ک‍ری‍س‍م‍س‌ م‍ان‍ول‍ی‍ت‍و
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ال‍وی‍را ل‍ی‍ن‍دو, ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ : ‭Le noel de Manolito.‬, چاپ هفتم, ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ال‍وی‍را ل‍ی‍ن‍دو؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ام‍ی‍ل‍ی‍و اورب‍ه‌ رواگ‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رزان‍ه‌ م‍ه‍ری‌
ک‍ری‍م‌خ‍ان‌ زن‍د
/ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وائ‍ی‌., کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. چاپ چهارم:1376, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۲۳] - ۳۲۴.
ک‍ش‍ور ح‍ی‍ره‌ در ق‍ل‍م‍رو ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ از ۲۲۶ ت‍ا ۶۳۲ م‍ی‍لادی‌ (۱۲ ه‍ج‍ری‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ خ‍دام‍راد م‍رادی‍ان‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۷۶]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
ک‍ف‍ای‍ه‌ ال‍م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍ب‍ص‍ره‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍درس‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍درس‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌؛ ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ه‍دی‌ م‍ح‍ق‍ق‌
ک‍لاس‌ پ‍رن‍ده‌
/ اری‍ش‌ ک‍س‍ت‍ن‍ر, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Das Fliegende klassenzlmmer: ein roman fur kinder‬., ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اری‍ش‌ ک‍س‍ت‍ن‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍اک‌ب‍ی‍ن‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍م‍ث‍ی‍ل‌ ش‍ام‍ل‌ اح‍ادی‍ث‌ ن‍ب‍وی‌، ح‍ک‍ای‍ات‌ و ان‍درزه‍ای‌ دن‍ی‍وی‌ و اخ‍روی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ج‍ب‍ل‍ه‌رودی‌ [ص‍ح‍ی‍ح‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ه‍ب‍ل‍ه‌رودی‌], تالیف محمد جبله رودی
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
/شرف‌الدین‌مصلح‌ابن‌عبدالله سعدی‌شیرازی, شرف‌الدین‌مصلح‌ابن‌عبدالله سعدی‌شیرازی؛بر اساس نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی .
ک‍م‍دی‌ ال‍ه‍ی‌
/ اث‍ر ج‍اودان‍ه‌ دان‍ت‍ه‌ آل‍ی‍گ‍ی‍ه‌ری‌, ‏‫عنوان اصلی: ‭La divine Comedie.‬, با پیشگفتاری از احمد مهدوی دامغانی و با ترجمه فریده مهدوی دامغانی, ج. 1. دوزخ
ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ی‍س‍ی‌پ‍ور, ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۳۰۵
ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍وه‌ء م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ در ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا
/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ح‍س‍ن‌ ح‍م‍ی‍دی‍ان‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hassan Hamidian. Control between the General and the constitutional laws In the Islamic Repulic of Iran and the United States of America کتابنامه: ص. [321-331]؛ همچنین به صورت زیرنویس چاپ اول: 1378 در اص‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د - دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌) ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌: ت‍ع‍ارض‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ع‍ادی‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۳۱ - ۳۲۱]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, به قلم حسن حمیدیان؛ با مقدمه حسین صفایی؛ ویراستار فریده مهدوی دامغانی
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌
/ ک‍اظم‌ ن‍ق‍ن‍دری‍ان‌., ‏‫‏‏‏پشت جلد به انگلیسی : ‭Kazem noghondariaan. statistical Quality contro‭‭l., وی‍راس‍ت‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ " م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۷۱ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا‎MINITAB 15
/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ ک‍رب‍اس‍ی‍ان‌، س‍اس‍ان‌ ق‍اس‍م‍ی‌، زی‍ن‍ب‌ پ‍ورب‍ه‍رام‌, ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

صفحه‌ها