طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ک‍ران‍ه‌ س‍ع‍ادت‌: (ب‍ح‍ث‍ی‌ م‍ب‍س‍وط در ارک‍ان‌ اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌)
ک‍رد و پ‍ی‍وس‍ت‍گ‍ی‌ ن‍ژادی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ او
ک‍ردس‍ت‍ان‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍الان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ای‍ی‍ز ۷۳ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ک‍رم‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ر
ک‍رگ‍دن‌
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ری‍س‍م‍س‌ م‍ان‍ول‍ی‍ت‍و
ک‍ری‍م‌خ‍ان‌ زن‍د
ک‍ش‍ور ح‍ی‍ره‌ در ق‍ل‍م‍رو ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ از ۲۲۶ ت‍ا ۶۳۲ م‍ی‍لادی‌ (۱۲ ه‍ج‍ری‌)
ک‍ف‍ای‍ه‌ ال‍م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍ب‍ص‍ره‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ک‍لاس‌ پ‍رن‍ده‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍م‍ث‍ی‍ل‌ ش‍ام‍ل‌ اح‍ادی‍ث‌ ن‍ب‍وی‌، ح‍ک‍ای‍ات‌ و ان‍درزه‍ای‌ دن‍ی‍وی‌ و اخ‍روی‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
ک‍م‍دی‌ ال‍ه‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍وه‌ء م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ در ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا‎MINITAB 15
ک‍ن‍دوک‍او در م‍اه‍ی‍ت‌ م‍ع‍م‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ (ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‌زده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا، ۱۵ ت‍ا ۲۵ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ ۱۳۶۴
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‌زده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا، ۱۵ ت‍ا ۲۵ دیماه ۱۳۶۹
ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌ فیزیک: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه
ک‍ه‍ن‍ه‌ س‍رب‍از

صفحه‌ها