طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کیفرشناسی
برنار بولک؛ ترجمه علي‌حسين نجفي ابرندآبادي, عنوان اصلي: Penologie کتابنامه: ص. ۲۰۳- ‎۲۰۲ چاپ هشتم: ‎۱۳۸۷ ;
کیفرشناسی و دیدگاه‌های جدید
تاليف جاويد صلاحي, پشت جلد به انگليسي: Penology کتابنامه: ص.[۳۶۴] - ‎۳۶۸؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیفرشناسی: <تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی>
علي صفاري, پشت جلد به انگليسي: ...Penology: developments, theoretical چاپ هشتم کتابنامه: ص.[۲۷۵] - ‎۲۸۶؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
مولف علي صفاري, پشت جلد به انگليسي:. ...A. Saffary. Penology چاپ نهم. کتابنامه: ص. ۲۶۹ - ‎۲۸۰ ؛ همچنين به صورت زيرنويس. ;
کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
علي صفاري, پشت جلد به انگليسي: ...Penology: developments, theoretical کتابنامه: ص.[۲۵۷] - ‎۲۶۸؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کیفیات ذهنی و برهان معرفت
مایکل تای، مارتینه نیدا- روملین؛ ترجمه یاسر پور اسماعیل.
کیفیت آب در آبیاری
[شينبرگ و اوستر]؛ ترجمه امين عليزاده, عنوان اصلي: چاپ ششم واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۸۹] - ‎۹۳ ;
کیفیت در آموزش عالی
محمد يمني دوزي سرخابي, نمايه کتابنامه ;
کیفیت زندگی
محمدابراهيم باستاني پاريزي [و ديگران] ، زيرنظر احسان نراقي
کیفیت زندگی و سالمندان
نوشته جان بوند، لين کورنر؛ مترجم حسين محققي‌کمال, عنوان اصلي: <2004 ,Quality of life and older people> کتابنامه: ص.[۱۵۵] - ‎۱۷۴؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیفیت زندگی و شاخص خوش‌بختی و چند مقاله
مولف شهيندخت خوارزمي, کتابنامه ;
کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی
داود سلماني, واژه‌نامه کتابنامه: ص. ۲۰۸ - ‎۲۰۹؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی
/ مولف جواد ظفری‌راد., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭ J. Zafari rad. Quality of work life and burnout., کتابنامه: ص.۱۲۴ - ۱۳۶.
کیفیت زندگی کاری: <ضرورت بالندگی کارکنان در سازمان‌ها>
مولفين محمدحسن پرداختچي، محمد قهرماني، ياسر گلدوست‌جويباري, کتابنامه: ص. [۲۲۳] - ‎۲۲۷ ;
کیفیت نرم افزار
/ تالیف و تدوین ناصر مدیری، کسری صدر رفیع، صدیقه آهنگری., کتابنامه., مولف ناصر مدیری، کسری صدر رفیع، صدیقه آهنگری
کیفیت و ارزیابی کیفی آب آبیاری
[مولف] احمد غلامعلي‌زاده آهنگر, پشت جلد به انگليسي: کتابنامه: ص. [۱۱۰] - ‎۱۱۴ چاپ دوم ;
کیمیا خاتون: داستانی از شبستان مولانا
سعيده قدس, چاپ دوم: ‎۱۳۸۴ چاپ دهم: ‎۱۳۸۶ ;
کیمیا< بیماریهای تنفس: هاریسون ‎۲۰۰۸ و سسیل ‎۲۰۰۷>
به کوشش اميد رضائي، محمد کشوري, کتاب حاضر از سري کتب GOM است. کتاب حاضر خلاصه کتاب <"Harrison,s principles of internal medicine, 17 th ed, c2008"> و کتاب <"Andreoli and carpenter's cecil essentials of medicine, 7th ed, c2007 "> است. ;
کیمیاگر
پائولو کوئليو؛ برگردان آرش حجازي؛ نقاشي هاي رنگي [ مبيوس ] ؛ نقاشي هاي تک رنگ [ ماريودنيز], عنوان اصلي:O Alquimista چاپ سوم: ‎۱۳۸۰ ;
کیمیاگر
پائولو کوالو؛ ترجمه ح. نعيمي, عنوان اصلي:Alquimista ;
کیمیاگر
پائولو کوئيلو؛ ترجمه دل‌آرا قهرمان, عنوان اصلي: Alquimista = The alchemist ;
کیمیاگر
/پائولو کوئلیو, عنوان اصلی: Alquimista = The alchemist‬‭‭. چاپ شانزدهم ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ متفاوت م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., پ‍ائ‍ول‍و ک‍وئ‍ل‍ی‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ آرش‌ ح‍ج‍ازی‌.

صفحه‌ها