طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

1
Abbas Ali Rezai
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت
‏‫عنوان اصلی: ‭Neurophysiological basis of movement, 2nd. ed,c2008.
الاتقان فی علوم‌القرآن
تالیف ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر س‍ی‍وطی‌؛ حققه و علق علیه و خرج احادیثه فواز احمد زمرلی
اینجا طهران است: مجموعه مقالاتی در باره طهران ۱۲۶۹-۱۳۴۴ق
/منصوره اتحادیه (نظام مافی)., چاپ دوم., نمایه., منصوره اتحادیه (نظام مافی)
تاریخ فرهنگ ایران (۲) (رشته مدیریت جهانگردی)
‫‏‏‏‏‏کتابنامه: ص. ۱۹۵ - ۲۰۳؛
سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Teymor Darzabi, Mehdi Nabavinik, Hossein Nabavinik. Measurment and evaluation...
فعالیت‌های ادراکی-حرکتی برای کودکان: راهنمایی برای ایجاد مهارت‌های جسمانی و شناختی
‏‫عنوان اصلی : Perceptual-motor activities for children : an evidence-based guide to building physical and cognitive skills ,c2011‭.
منابع نفت و سیاست درخلیج فارس و حوضه خزر B, Bohlooli. Petroleum resources and politics in the Persian ‭Gulf and Caspian sea region
‏‫کتاب حاضر به مناسبت یکصد سالگی صنعت نفت ایران منتشر شده است. ‏‫کتابنامه: ص.۲۵۴-۲۵۷
يادگيري و عملکرد حرکتي: رويکرد يادگيري مبتني بر موقعيت
Motor learning and performance: a situation-based learning approach,4th ed,c2008
‏‫مساجد اولیه ایران از آغاز تا دوره حکومت سلجوقیان
‏‫/ از باربارا فینستر, ‏‫عنوان اصلی: Frühe iranische Moscheen : vom beginn des Islam bis zur seit ‭salguqischer herrschaft, 1994.‭, ‏‫کتابنامه.‬, ‏‫نمایه.‬
‏‫گزیده‌ی شعر معاصر ایران (به انتخاب و گزینش انجمن شاعران ایران)
/ به انتخاب و گزینش انجمن شاعران ایران, ‏‫فارسی- چینی.
روابط و پيوندهاي روستايي - شهري در ايران
نگارش و ويرايش عباس سعيدي, کتابنامه. ;, عباس،سعیدی 1329
ضد داستان
فیلیپ استویک؛ ادریس رنجی
از مرز انزوا : مجموعه کارت‌پستال‌های صادق هدایت
1, [مولف‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ه‍دای‍ت‌], ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ت‍ول‍د ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
اص‍ول‌ ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌
ل‍ک‍س‍ان‍در دی‍ن‌، لارن‍س‌ ک‍ارا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌, چاپ ششم: 1393
اطلس اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره
1, تهیه و تنظیم : معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری

صفحه‌ها