طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

1
Abbas Ali Rezai
1
Open urban spaces are an ideal stage for public events. An important prerequisite for their design in an increasingly heterogeneous multicultural cityscape is the relationship between design, use, and social function. The book documents both temporary as well as permanent installations of various kinds - from the open-air courtyard of a museum to the design of a river bank promenade, through to a city park., B. Cannon Ivers., Includes bibliographical references and indexes.
از ص‍ب‍ا ت‍ا ن‍ی‍م‍ا: ت‍اری‍خ‌ ۱۵۰ س‍ال‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
ت‍ال‍ی‍ف‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ آری‍ن‌پ‍ور, چاپ هشتم:1382
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت
‏‫عنوان اصلی: ‭Neurophysiological basis of movement, 2nd. ed,c2008.
الاتقان فی علوم‌القرآن
تالیف ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر س‍ی‍وطی‌؛ حققه و علق علیه و خرج احادیثه فواز احمد زمرلی
اینجا طهران است: مجموعه مقالاتی در باره طهران ۱۲۶۹-۱۳۴۴ق
/منصوره اتحادیه (نظام مافی)., چاپ دوم., نمایه., منصوره اتحادیه (نظام مافی)
برنامه‌ریزی در ایران ۱۳۵۶- ۱۳۱۶: تحلیلی تاریخی، با تمرکز بر تحولات نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه
/ مسعود نیلی،‌ محسن کریمی., ‏‫کتابنامه:ص. [۳۰۵] - ۳۰۶., کتابنامه : ص. 309 - 310.
تاریخ فرهنگ ایران (۲) (رشته مدیریت جهانگردی)
‫‏‏‏‏‏کتابنامه: ص. ۱۹۵ - ۲۰۳؛
تطبیق و هم‌خوانی واژه‌های زبان گزی با زبان‌های ایرانی کهن و هند و اروپایی: ( ریشه‌شناختی زبان گزی)
/ تحقیق و نوشته محمدعلی یزدانی‌گزی., کتابنامه: ص.۱۲۳., تحقیق و نوشته محمدعلی یزدانی‌گزی
سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Teymor Darzabi, Mehdi Nabavinik, Hossein Nabavinik. Measurment and evaluation...
فعالیت‌های ادراکی-حرکتی برای کودکان: راهنمایی برای ایجاد مهارت‌های جسمانی و شناختی
‏‫عنوان اصلی : Perceptual-motor activities for children : an evidence-based guide to building physical and cognitive skills ,c2011‭.
منابع نفت و سیاست درخلیج فارس و حوضه خزر B, Bohlooli. Petroleum resources and politics in the Persian ‭Gulf and Caspian sea region
‏‫کتاب حاضر به مناسبت یکصد سالگی صنعت نفت ایران منتشر شده است. ‏‫کتابنامه: ص.۲۵۴-۲۵۷
يادداشت‌هايي بر ترکيب فرم
کریستوفر الکساندر مترجم سعید زرین مهر
يادگيري و عملکرد حرکتي: رويکرد يادگيري مبتني بر موقعيت
Motor learning and performance: a situation-based learning approach,4th ed,c2008
‏‫RFID دروازه‌ای به اینترنت اشیاء‬
واژه نامه. کتابنامه:ص. ( 193 ) - 194. نمایه.
‏‫مساجد اولیه ایران از آغاز تا دوره حکومت سلجوقیان
‏‫/ از باربارا فینستر, ‏‫عنوان اصلی: Frühe iranische Moscheen : vom beginn des Islam bis zur seit ‭salguqischer herrschaft, 1994.‭, ‏‫کتابنامه.‬, ‏‫نمایه.‬
‏‫گزیده‌ی شعر معاصر ایران (به انتخاب و گزینش انجمن شاعران ایران)
/ به انتخاب و گزینش انجمن شاعران ایران, ‏‫فارسی- چینی.

صفحه‌ها