طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
ت‍ح‍ری‍م‌ ال‍ن‍رد و ال‍ش‍طرن‍ج‌ و ال‍م‍لاه‍ی‌
/ لاب‍ی‌ ب‍ک‍رب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ الاج‍ری‌, ع‍رب‍ی‌
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ  (الجزء الثالث)
ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظ (الجزء الثالث)
ج‌. ۳. م‍ن‌ ال‍طب‍ق‍ه‌ ال‍ح‍ادی‍ه‌ ع‍ش‍ره‌ ال‍ی‌ ال‍طب‍ق‍ه‌ ال‍راب‍ع‍ه‌ ع‍ش‍ره‌
ت‍ذک‍ره‌ روض‍ه‌ ال‍س‍لاطی‍ن (نسخه خطی)‌
ت‍ذک‍ره‌ روض‍ه‌ ال‍س‍لاطی‍ن (نسخه خطی)‌
/ از ف‍خ‍ری‌ ه‍روی‌, ع‍ن‍وان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Fakhri Haravi. Tadkire - Ye - Rowzat AL - Salatin‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷۹ - ۱۷۴
ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ال‍ح‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ال‍ح‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍ش‍ت‍ه‍ر ب‍ال‍ف‍ی‍ض‌ ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌, ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ چ‍ه‍ارص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ت‍ول‍د م‍ول‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۸] - ۶۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ ال‍ق‍رآن‌
ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ ال‍ق‍رآن‌
/ ل‍م‍ص‍ن‍ف‍ه‌ س‍ی‍د رض‍ی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌(ع‌)..., چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۳۲, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍طی‍ب‌ م‍ن‌ ال‍خ‍ب‍ی‍ث‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍دور ع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍اس‌ م‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍طی‍ب‌ م‍ن‌ ال‍خ‍ب‍ی‍ث‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍دور ع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍اس‌ م‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ الاث‍ری‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍واری‍خ‌ آل‌س‍ل‍ج‍وق‌ و ه‍ذا ال‍ج‍ز م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ زب‍ده‌ ال‍ن‍ص‍ره‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر
ت‍واری‍خ‌ آل‌س‍ل‍ج‍وق‌ و ه‍ذا ال‍ج‍ز م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ زب‍ده‌ ال‍ن‍ص‍ره‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر
/ م‍ن‌ ان‍ش‍اآ، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ام‍د الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Imad ad -din alkatib al-Isfahani Histoire des seldjoucides de L'Iraq‬.
ت‍واری‍خ‌ الان‍ب‍ی‍اء
ت‍واری‍خ‌ الان‍ب‍ی‍اء
/ ال‍س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ل‍واس‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ت‍وال‍ی‌ ال‍ت‍اس‍ی‍س‌ ل‍م‍ع‍ال‍ی‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ادری‍س‌
ت‍وال‍ی‌ ال‍ت‍اس‍ی‍س‌ ل‍م‍ع‍ال‍ی‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ادری‍س‌
/ لاب‍ن‌ح‍ج‍ر ال‍ع‍س‍ق‍لان‍ی‌, ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ف‍ی‌ م‍ن‍اق‍ب‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌., ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
جریان‌ بین‌المللی‌ اطلاعات‌: گزارش‌ و تحلیل‌ جهانی‌
جریان‌ بین‌المللی‌ اطلاعات‌: گزارش‌ و تحلیل‌ جهانی‌
/ حمید مولانا, ‏‫عنوان‌ اصلی‌:International flow of information: a global report and analysis, 1985., کتابنامه‌.
جشن بز نر
جشن بز نر
ماریو بارگاس یوسا؛ ترجمه جاهد جهانشاهی
جواهر الكلام
جواهر الكلام
از كتاب الاجاره تا آخر كتاب القضاء از جواهر الكلام است ، بخشي از كتاب الوصيه تا اول لواحق القسمه از كتاب قضاء افتادگي دارد, / محمد حسن بن محمد باقر نجفی, زبان:عربی, كتاب الاجاره التي هي علي نحو ما سمعته في لفظ البيع ....., ... والتعرض لتفصيل ذلك في محله اولي نسال الله التوفيق ...عبده المعترف بالتقصير في خدمه اللطيف الخبير, [مولف] : وفرغ منه مولفه العبد العاثر محمد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر نجل المرحوم عبد الرحيم نجل المرحوم اغا محمد الصغير نجل المرحوم عبد الرحيم الشريف الكبير يوم الثلاثاء خامس جمادي الاولي سنه الف و مائتين و خمسين ويتلوه انشاء الله كتاب الشهادات, [كاتب] : فرغ من بياضه الحسن بن علي يوم الخميس سادس و عشرين من جمادي الثانيه من شهر [كذا - بايد سنه باشد] فراغ التاليف, نسخ متوسط, فرنگي شكري اهار مهره, بر روي عبارات شرايع با مركب سياه خطكشي شده, مقوایی ، تيماج سرخ ، ضربی ، مجدول ، ترنج و سرترنج گل و بوته آستر کاغذ فرنگی نخودي, یادداشت های تملک: یادداشت (سهم همشیره عیال آقا میرزا عبدالله در کتابخانه مبارکه گردید) در صفحه عنوان
ج‍ام‍ع‌ال‍ت‍واری‍خ‌
ج‍ام‍ع‌ال‍ت‍واری‍خ‌
ج‌. ۱. از آغ‍از پ‍ی‍دای‍ش‌ ق‍ب‍ای‍ل‌ م‍غ‍ول‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ت‍ی‍م‍ور ق‍اآن‌.- ج‌. ۲. از آغ‍از س‍ل‍طن‍ت‌ ه‍لاک‍وخ‍ان‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ غ‍ازان‌ خ‍ان‌.
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ (چ‍را در‌م‍ان‍ده‌ای‍م‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ (چ‍را در‌م‍ان‍ده‌ای‍م‌)
/ ح‍س‍ن‌ ن‍راق‍ی‌., وی‍راست اول‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ج‍ام‍ع‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ (ن‍ق‍ش‌ م‍ا در آی‍ی‍ن‍ه‌)" در س‍ال‌ ۱۳۸۰ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ح‍س‍ن‌ ن‍راق‍ی‌
ج‍م‍اع‌ ال‍ع‍ل‍م‌
ج‍م‍اع‌ ال‍ع‍ل‍م‌
/ ل‍م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ادری‍س‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌

صفحه‌ها